Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ سازندگان مسکن مهر

FavoriteLoadingافزودن به علاقه‎مندی‌ها

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 7775 / 200 مورخ 19 / 3 / 1389 موضوع ابلاغ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور به شماره 31782 /ت 44548 ن مورخ 13 / 2 / 1389،با عنایت به بند الف ماده 6 تصمیم نمایندگان مذکور به شماره 87670 /ت 44857 ن مورخ 23 / 4 / 1389 و با توجه به مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله مقرر می دارد سازندگان مسکن مهر که در قالب تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر و قرارداد با تعاونی های مسکن مهر در چارچوب تفاهم نامه مذکور اقدام به ساخت مسکن مهر می نمایند مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 نمی باشند لیکن پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی که از طرف شرکتهای سازنده به سایر اشخاص پرداخت می گردد حسب مورد مشمول مالیات تکلیفی می باشد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 87670 /ت 44857 ن
تاریخ: 23 / 04 / 1389
پیوست:

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص استفاده از تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم نامه شماره 257703 / 44245 مورخ 23 / 12 / 88 برای کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها (06 / 05 / 89)

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص استفاده از تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم نامه شماره 257703 / 44245 مورخ 23 / 12 / 88 برای کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها
معاون اول رئیس جمهور مصوبه شماره 87670 /ت 44857 ن مورخ 23 / 4 / 89 را به شرح زیر به وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی ایران اعلام نموده است:
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ 24 / 3 / 1389 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 152753 /ت 43505 ه مورخ 2 / 8 / 1388 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
1 کارکنان دستگاههای دولتی که براساس آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور موضوع تصویبنامه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 1386 منتقل می‌شوند از تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم‌نامه شماره 257703 / 44245 مورخ 23 / 12 / 1388 بهره‌مند می‌شوند. کارکنان یاد شده از دارا بودن سایر شرایط متقاضیان مسکن مهر معاف می‌باشند.
2 وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است واحدهای مسکونی ساخته شده یا در حال احداث (مرحله نازک‌کاری) متعلق به خود را پس از انتشار دو نوبت آگهی مزایده (با فاصله ده روز) و گذشت یک ماه از تاریخ دومین آگهی در صورت عدم وجود متقاضی خرید یا برنده مزایده، به قیمت کارشناسی روز (ولو آنکه از بهای تمام شده کمتر باشد) و مطابق دستورالعملی که توسط هیئت مدیره سازمان یاد شده تهیه و به تأیید وزیر مسکن و شهرسازی خواهد رسید. به فروش برساند. در مواردی که عرصه واحدهای مسکونی یاد شده به صورت حق بهره‌برداری (اجاره 99 ساله) و اعیان آنها به قیمت کارشناسی روز به واجدین شرایط واگذار می‌شود، انتشار دو نوبت آگهی و انجام مزایده، الزامی نمی‌باشد.

3_میانگین زیربنای مفید واحدهای احداثی در هر پروژه در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، هفتاد و پنج مترمربع و در سایر شهرها، یکصد مترمربع می‌باشد. تمامی پروژه‌های مسکن مهر که در اراضی واگذاری دولتی اعم از انبوه‌سازی، تعاونی و گروههای چندخانواری احداث می‌شوند. ملزم به رعایت الگوی مصرف مسکن می‌باشند. در پروژه‌های مسکن مهر که در اراضی ملکی اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا به صورت اضافه اشکوب احداث می‌گردند، ضمن استفاده از تسهیلات و یارانه مسکن مهر الزامی به رعایت الگوی مصرف وجود ندارد.

4_مراحل پرداخت تسهیلات احداث واحدهای صنعتی و غیرصنعتی مسکن مهر به شرح زیر تعیین می‌شود: الف پایان فونداسیون پانزده درصد (15 %)،ب پایان اسکلت و سقف چهل درصد (40 %)،ج پایان سفت‌کاری سی درصد (30 %)،د پایان نازک‌کاری پانزده درصد (15 %) .

5_در تبصره (2) ماده 3 آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم‌نامه شماره 257703 / 44245 مورخ 23 / 12 / 1388 عبارت “صرفاً در مرحله بعد از سفت‌کاری و” حذف می‌شود.

6_ تصمیم‌نامه شماره 31782 /ت 44548 ن مورخ 13 / 12 / 1389 به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف در بند (2) عبارت “و قرارداد با تعاونی‌های مسکن مهر” بعد از عبارت “در قالب تفاهمنامه سه جانبه مسکن مهر” اضافه می‌شود. ب در بند (3) عبارت “این تسهیلات در صورت عدم اتمام مراحل ساخت صرفاً بعد از سفت‌کاری قابل پرداخت می‌باشد” حذف می‌شود.

7_ به منظور تسریع در فرآیند اخذ اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداریها و امکان ارزیابی و تشخیص به موقع وضعیت بازار مسکن کشور، مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد پایگاه “ثبت آمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده” در سامانه خود اقدام نماید. شهرداریهای سراسر کشور نیز موظفند اطلاعات مربوط به پروانه‌های ساختمانی صادره را حداکثر تا دو هفته پس از صدور، از طریق پایگاه مرکز آمار ایران درج و امکان استفاده به موقع و به روز از اطلاعات موردنظر را فراهم نمایند. وزارت کشور موظف است هماهنگیهای لازم برای اجرا مفاد این بند را با شهرداریهای سراسر کشور به عمل آورد.

8_ بانکها مجازند بنا به درخواست بانک مسکن و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضمانتنامه پیش‌پرداخت برای قراردادهای مشارکت مدنی ساخت مسکن مهر به منظور دریافت بیست درصد (20 %) از تسهیلات مربوط را صادر و در اختیار سازندگان آنها قرار دهند.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 7775 / 200
تاریخ: 19 / 03 / 1389
پیوست:دارد

بخشنامه

تصویر تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره 31782 /ت 44548 ن مورخ 13 / 2 / 1389 که در کارگروه مسکن،جلسه 6 / 2 / 1389 به استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753 /ت 43505 ه مورخ 2 / 8 / 1388 اتخاذ شده است در ارتباط با بند (2) تصمیم مزبور جهت اجرا و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 31782 /ت 44548 ن
تاریخ: 13 / 02 / 1389
پیوست:

وزارت مسکن و شهرسازی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ 6 / 2 / 1389 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753 /ت 43505 ه مورخ 2 / 8 / 1388 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:

1_ میزان حق بیمه پیمانکاری و کارگاهی واحدهای احداثی مسکن مهر با رعایت الگوی مصرف مسکن (میانگین زیر بنای مفید هفتاد و پنج متر مربع)،به ازای هر متر مربع مبلغ هفتاد هزار (000 , 70) ریال تعیین می گردد.مرجع تشخیص و اعلام واحدهای یاد شده سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت عمران شهرهای جدید می باشد. سازندگان واحدهای احداثی و پیمانکاران فرعی در قالب طرح مسکن مهر به جز حق بیمه موضوع این بند مشمول پرداخت حق بیمه دیگری نخواهند بود.

2_ سازندگان مسکن مهر که در قالب تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر اقدام به ساخت مسکن مهر می نمایند، مشمول مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشند.

3_ بانکهای عامل که از سال 1386 اقدام به انعقاد قرارداد پرداخت تسهیلات مسکن مهر تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (000 , 000 , 150) ریال نموده اند، موظفند بر اساس تصمیم نامه شماره 257703 / 44245 مورخ 23 / 12 / 1388 تسهیلات تکمیلی تا سقفهای مندرج در مصوبه یاد شده را از محل بیست درصد (20 %) تغییر در مانده تسهیلات سهم بخش مسکن تأمین و پرداخت نمایند. این تسهیلات در صورت عدم اتمام مراحل ساخت صرفاً بعد از سفت کاری قابل پرداخت می باشد.نرخ سود علی الحساب تسهیلات متمم در دوران مشارکت مدنی دوازده درصد (12 %) و در دوره بازپرداخت و فروش اقساطی شامل نرخ سود نه درصد (9 %) در تهران، هفت درصد (7 %) در مراکز استانها و چهار درصد (4 %) در سایر شهرها) می باشد. یارانه مابه التفاوت نرخ تسهیلات پرداختی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در بودجه سنواتی پیش بینی و تأمین می شود.

4_ با توجه به پرداخت اعتبار مورد نیاز برای احداث تقاطع غیر همسطح شهرک پردیسان قم از محل یارانه های بخش مسکن، عبارت” و اجرای بند 7 ” از بند (2) تصمیم نامه شماره 121930 / 40989 مورخ 20 / 7 / 1388 حذف و کل اعتبار تخصیصی (یکصد میلیارد (000 , 000 , 000 , 100) ریال) برای توسعه ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه (س) اختصاص می یابد.

5_ در ماده 46 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 24198 /ت 41527 ک مورخ 7 / 2 / 1388 عبارت ” در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی” جایگزین عبارت ” در اختیار وزارت کشور” می شود.

6_ تبصره ذیل ماده 35 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، موضوع تصویب نامه شماره 24198 /ت 41527 ک مورخ 7 / 2 / 1388 به عنوان تبصره (1) تلقی می شود و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده یاد شده الحاق می شود:
تبصره 2: در صورتی که متقاضیان احداث مسکن در محدوده مصوب بافت های فرسوده شهری باشند، مرجع معرفی، بر اساس دستورالعمل ابلاغی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران می باشد.”

7_ حسب درخواست سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان، در خصوص ضمانت پرداخت تسهیلات بانکی مسکن مهر در شهر کامیاران که با مشکل سند مالکیت جهت ترهین نزد بانک مواجه می باشند، شهر یاد شده به مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این تصمیم نامه مشمول بند (7) تصویب نامه شماره 192384 /ت 43774 ک مورخ 30 / 9 / 1388 می شود.

8_ در اجرای تصویب نامه شماره 9142 /ت 44125 ک مورخ 18 / 1 / 1389،مرجع معرفی سازندگان صنعتی ساختمان به بانک عامل که در راستای تفاهم نامه سه جانبه اقدام به ساخت مسکن مهر می نمایند برای طرحهای تحت پوشش شرکت هپسا،شرکت یاد شده می باشد.

9_ به منظور احداث تعداد پنجاه هزار (50 , 000) واحد مسکونی، به ستاد سازندگی و خدمت رسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (شرکت صنایع هواپیما سازی ایران (هسا) و قرار گاه خاتم الاوصیاء اجازه داده می شوداز محل خط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از تسهیلات بانکی طرح مسکن مهر استفاده نمایند.

10_ متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده 3 تصمیم نامه شماره 257703 / 44245 مورخ 23 / 12 / 1388 اضافه می شود:
تبصره: مابه التفاوت نرخ تسهیلات فروش اقساطی در دوران بازپرداخت برای کسانی که قبل از سال 1389 با بانک عامل قرارداد فروش اقساطی امضاء نموده اند (حداکثر یک هزار واحد در کشور) با نرخ های موضوع این تصمیم نامه از محل یارانه پیش بینی شده در مصوبه یاد شده تأمین می شود.”

11_ بانک مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات به تعداد پنجاه هزار (50 , 000) واحد مطابق آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم نامه شماره 257703 / 44245 مورخ 23 / 12 / 1388 در بافت فرسوده با نرخ دوازده درصد (12 %) با استفاده از خط اعتباری مسکن مهر در سال 1389 اقدام نمایند.توزیع استانی واحدها با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی انجام می شود.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

تفاهم نامه سه جانبه آماده سازی زمین،ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی
(طرح مسکن مهر)

به استناد تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور ابلاغی به شماره 126560 /ت 43165 ن مورخ 24 / 6 / 88 و شیوه نامه ابلاغی به شماره 02 / 100 / 33163 مورخ 5 / 7 / 88،این تفاهم نامه بین شرکت عمران شهر جدید/ سازمان مسکن و شهرسازی استان/ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان………………………… که منبعد شرکت /سازمان/نهاد نامیده می شود به نشانی……………………………………..به عنوان تأمین کننده زمین و بانک مسکن شعبه………………………….به نشانی……………………………به عنوان واگذار کننده تسهیلات بانکی از این پس بانک نامیده می شود و شرکت……………………… به شماره ثبت……………… و به نمایندگی آقایان ………………….و………………… صاحبان امضاء مجاز شرکت به نشانی……………………………………که از این پس سازنده نامیده می شود در تاریخ ………… برای احداث……………….. واحد مسکونی به صورت فناوری نوین/غیر صنعتی که شرایط و مشخصات عمومی آن به همراه جداول پیوست و قرارداد اجاره زمین که جزء لاینفک آن می باشد و به امضاء طرفین رسیده، تنظیم که با رعایت شرایط تصمیم نامه و شیوه نامه فوق الذکر مورد عمل قرار می گیرد.

ماده 1_ موضوع تفاهم نامه
عبارت است از تامین زمین، طراحی آماده سازی و مباحث (معماری، سازه و تأسیسات)،انجام عملیات آماده سازی واحد پروانه ساختمانی، تأمین تسهیلات بانکی برای آماده سازی و ساخت، احداث واحدهای مسکونی با مرحله پایان کار و کلید تحویل مطابق مشخصات پیوست شماره 3 و تنظیم قرارداد تخصیص و واگذاری بین متقاضیان طرح مسکن مهر پس از پایان سقف نهایی بلوک های ساختمانی و تحویل واحد به متقاضی پس از پایان کار و تنظیم و مبادله قرارداد انتقال تسهیلات پرداختی حداکثر 15 سال (مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی)

ماده 2_ حدود وظایف و اختیارات

الف- وظایف سازمانهای مسکن و شهرسازی/شهر جدید/بنیاد مسکن در این تفاهم نامه عبارت است از:

1_ انعقاد قرارداد اجاره زمین قابل ارتهان بدون معارض با حدود اربعه و بر و کف مشخص و برای مدت یکسال (از تاریخ تحویل) طی صورتجلسه ای به سازنده.

تبصره: مدت زمان این بند از تفاهم نامه با تشخیص شرکت/سازمان/ بنیاد متناسب با افزایش دوران مشارکت خواهد بود.

2_ تعیین تکلیف آماده سازی زمین و اعمال نظارت عالیه بر اجرای آن مطابق پیوست شماره 1 و بر اساس ماده 25 قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان.

3_ اعمال نظارت عالیه بر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و ساخت و ساز واحدهای مسکونی و آماده سازی طبق بند سوم تصمیم نامه صدرالذکر.

4_ معرفی سازنده و متقاضیان واجد شرایط مسکن مهر جهت دریافت و تقسیط تسهیلات.

5_ تضمین خرید جهت واحدهای احداثی مازاد به قیمت تعیین شده در ماده 3 در صورت فقدان متقاضی خرید توسط شرکت/سازمان/بنیاد و تعیین تکلیف مطالبات بانک.

6_ تنظیم و مبادله قرارداد حق بهره برداری طولانی مدت زمین با متقاضی واجد شرایط مسکن مهر

7_ ترهین زمین و اعمال محل پروژه به نفع بانک مسکن.

8_ تهیه و تنظیم نمونه قرارداد واگذاری اعیانی و انعقاد و مبادله آن با متقاضیان واجد شرایط.

9_ تهیه طرح های آماده سازی و مسیر مراحل تصویب آن در مراجع ذیربط.

10_ تأیید نقشه های ساختمانی و محوطه سازی حداکثر ظرف مدت یک هفته.

11_ چنانچه به هر دلیلی از جمله موارد پیش بینی شده در بند 2 ماده 3 این تفاهم نامه قرارداد اجاره فسخ یا مفسخ گرددایفای کلمه تعهدات سازنده در مقابل بانک به عهده شرکت/سازمان/بنیاد می باشد.

ب- وظایف بانک مسکن در این تفاهم نامه عبارت است از:

1_ ارایه تسهیلات بانکی به سازنده به میزان سقف مصوب برای ساخت مطابق جدول ذیل حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تکمیل مدارک در ازای ترهین سند زمین یا قرارداد واگذاری زمین محل پروژه در چارچوب قرارداد مشارکت مدنی مابین بانک و تسهیلات گیرنده و با رعایت جزء 7 بند الف فوق الذکر و مطابق جدول ذیل:

 

پایان فوندانسیون
پایان سقف آخر
پایان سفت کاری
پایان نازک کاری
ساخت با استفاده از فناوری نوین و تولید صنعتی(تسهیلات 25 میلیون تومانی
15%
35%
20%
20%
ساخت به روش های غیر صنعتی(تسهیلات 20میلیون تومانی)
15%
30%
30%
25%

¬تا 20 % از کل مبلغ تسهیلات فناوری نوین و روشهای غیر صنعتی در هر مرحله از ساخت در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی در طول پروژه از مانده کل تسهیلات قابل پرداخت می باشد.

تبصره 1: پرداخت تسهیلات آماده سازی به مبلغ ده میلیون ریال از سقف تسهیلات فوق کسری خواهد شد.

تبصره 2: در حین اجرای سقف و ستونها با انجام 50 درصد عملیات اجرایی، 50 % تسهیلات مرحله دوم قانون پرداخت است.

تبصره 3: چنانچه سازنده،پیمانکار آماده سازی نیز باشد، یک میلیون تومان هزینه آماده سازی از محل تسهیلات پرداخت و مابقی هزینه آماده سازی در مرحله معرفی متقاضی، از متقاضیان دریافت خواهد شد و اگر سازنده، پیمانکار آماده سازی نباشد طبق روال قبل اقدام خواهد شد.

2_ انتقال اصل و سود تسهیلات مشارکتی مدتی پس از پایان کار به متقاضی طرح مسکن مهر که بر اساس قرارداد اجاره و قرارداد واگذاری واحد مسکونی مالک اعیان شناخته می شود با ترهین سند اعیان ملک به مدت 15 سال (جمع مدت مشارکت مدنی و فروش اقساطی) به نفع بانک مسکن و همزمان فک رهن عرصه.

ج- وظایف سازنده در این تفاهم نامه عبارت است از:

1_ اجرای آماده سازی بر اساس طرح و مشخصات فنی و عمومی ابلاغی از سوی شرکت/سازمان/بنیاد به طور کامل بر اساس زمانبندی مصوب و اجرای آماده سازی به سازنده حداکثر برای مدت شش ماه از تاریخ تحویل زمین (در صورتی که زمین فاقد آماده سازی باشد و اجرای آماده سازی به سازنده ابلاغ شده باشد)

2_ تهیه نقشه های کامل واحدهای مسکونی و محوطه سازی در صورت عدم تهیه توسط شرکت/سازمان/بنیاد ظرف مدت دو هفته و تأیید شرکت/سازمان/بنیاد و اخذ پروانه ساختمان بر اساس نقشه های مربوطه.

3_ رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی اسلامی در تهیه کلیه نقشه ها الزامی است.

4_ تأمین هزینه نظارت و اجرای فوندانسیون بر اساس نقشه های مصوب توسط سازنده.

5_ تأمین هزینه نظارت کارگاهی که توسط ناظرین سازمان نظام مهندسی یا دفاتر وهندسی انجام خواهد شد، با رعایت مفاد تبصره 2 بند ح ردیف 4 بر اساس مصوبه 12560 /ت 42165 ن مورخ 24 / 8 / 88 هیأت محترم وزیران

6_ ساخت و تحویل واحدهای مسکونی مورد نظر تا مقطع پایان کار و کلید تحویل حسب مورد طبق ماده یک بر اساس (پیوست شماره 2 این تفاهم نامه) و مطابق برنامه زمان بندی و حداکثر در 12 ماه بعد از تحویل زمین با بر و کف مشخص و پروانه ساختمانی ضمناً مجموعه فرآیند تحویل زمین با حدود اربعه و بر و کف مشخص و صدور پروانه ساختمانی حداکثر پانزده روز لحاظ خواهد شد.

7_ تأمین هزینه بندهای فوق به شرح بندهای این تفاهم نامه و پیوست های آن.

8_ اخذ تسهیلات بانکی طبق بند 2 تفاهم نامه.

9_ رعایت کلیه نقشه ها مشخصات فنی و عمومی و مقرراتملی ساختمان و همچنین رعایت کلیه قوانین و مقررات ناظر بر ساخت و رعایت ضوابط به مسئولیت کارگاه و محدوده محوطه عملیات.

10_ اجرای عملیات محوطه سازی در صورت لزوم و حصار کشی به تشخیص شرکت/ سازمان/ بنیاد بر اساس نقشه های اجرایی مورد تایید شرکت/ سازمان/ بنیاد و طی تفاهم نامه جداگانه.

11_ پرداخت هزینه های آماده سازی به شرکت/سازمان/بنیاد در صورتی که آماده سازی توسط شرکت/ سازمان/بنیاد انجام شده باشد، بدیهی است این مبلغ به قیمت تمام شده اضافه و جزء اقساط سهم متقاضی محاسبه خواهد شد.

12_ مابه التفاوت هر گونه تعمیرات احتمالی قیمت ناشی از تغییرات نرخ سیمان و آهن آلات بر اساس نرخهای اعلامی بانک مرکزی (به صورت متوسط 3 ماهه تا ماه نهم تفاهم نامه نسبت به زمان انعقاد تفاهم نامه و زمان انجام کار مطابق برنامه زمانبندی در صورتیکه بیش از 20 % شود.تغییرات آن توسط معاونت امور مسکن و ساختمان محاسبه و میزان مازاد آن نسبت به 20 % به قیمت پایه تفاهم نامه افزوده خواهد شد. قیمتها و نحوه محاسبه در پیوست شماره 2 ارائه شده است.

ماده 3_ سایر شرایط

1_ سازنده مکلف است همزمان با امضاء و مبادله قرارداد زمین پروژه، سفته تضمین به میزان 5 درصد مبلغ کل پروژه بر اساس مبلغ مندرج در بند 2 ماده 3 به عنوان تضمین انجام تعهدات به شرکت/ سازمان/ بنیاد تسلیم نماید که پس از تحویل واحدها به سازنده عودت می شود.

2_ قیمت هر متر مربع زیر بنای ناخالص واحدهای تحویلی تا پایان کار و کلید تحویل مطابق پیوست شماه 2 این تفاهم نامه به مبلغ………………… ریال می باشد این قیمت برای مدت یکسال از زمان امضای تفاهم نامه بوده و به آن تعدیل ناشی از تغییر سال تعلق نمی گیرد.
سازنده هر سه مازاد بر تسهیلات بانکی را از متقاضی واحد مسکونی به روش زیر دریافت می نماید:
¬ برای هر سه آماده سازی متناسب با پیشرفت فیزیکی پس از معرفی متقاضی از سوی شرکت/ سازمان/ بنیاد.
¬ برای ساخت به صورت اقساط مساوی همزمان با اجرای پروژه در مراحل پایان سفت کاری تا انتهای پروژه ساخت بدیهی است متقاضی بایستی چک های اقساط را به سازنده تسلیم نمایند.

تبصره: هزینه خرید انشعابات آب و فاضلاب، برق و گاز،عوارض و هزینه های صدور پروانه، هزینه نظارت نظام مهندسی، تفکیک و صدور سند، پایان کار، نقل و انتقال و هزینه های مربوط به طرح و اجرای آماده سازی،محوطه سازی، حصار کشی،کسورات قانون ی متعلقه احتمالی در قیمت این تفاهم نامه لحاظ نشده است.

3_ تأخیرات سازنده ناشی از فعالیت های پشتیبانی و اجرایی پروژه توسط هیأت داوری موضوع ماده 6 مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد.
جرائم تأخیات غیر مجاز سازنده معادل نیم درصد فعالیتهایی که مشمول تأخیر غیر مجاز شده از یمت نهایی کسر می گردد،حداکثر این درصدها نباید از 5 درصد مبلغ کل این تفاهم نامه (بر پایه مبلغ بند 2 ماده 3 تجاوز نماید.

4_ در صورتی که تعجیل نسبت به مدت اجرای تفاهم نامه به وجود آید و سازنده زودتر از موعد مقرر تمهیدات خود را به اتمام برساند، مبلغی معادل نیم درصد مبلغ تفاهم نامه به ازای هر ماه به مبلغ بند 2 ماده 3 تفاهم نامه اضافه خواهد شد.

5_ در صورتی که به هر دلیل این تفاهم نامه فسخ یا خاتمه داده شود و در روی زمین مورد تفاهم اعیانی احداث شده باشد، بدواً تأمین دلیل و پس از محاسبه درصد پیشرفت کار توسط کارشناسان رسمی منتخب، هزینه های آن بر اساس قیمت قرارداد محاسبه شده، بدهی های سازنده به شرکت/ سازمان/ بنیاد و بانک و دیگر اشخاص و مابقی به شرح ذیل ظرف مدت یک ماه پرداخت خواهد شد.

الف- چنانچه سازنده مقصر باشد با کسر تا 10 % از رقم محاسبه شده مذکور هزینه پرداخت خواهد شد.

ب- چنانچه سازنده مقصر نباشد عین مبلغ باقیمانده پرداخت خواهد شد.
ح- چنانچه سازنده بدهکار باشد،سازنده مکلف به پرداخت بدهی است.

6_ قرارداهای واگذاری واحدهای مسکونی بین سازنده و متقاضی بر اساس نمونه قرارداد ابلاغی شرکت/ سازمان/ بنیاد با لحاظ نمودن چارچوب تفاهم نامه حاضر منعقد و مبادله خواهد شد.

تبصره 1: نظر هیأ مدیره شرکت/ سازمان/بنیاد در مورد اختلاف سازنده و متقاضی لازم اتباعمی باشد.

تبصره 2: در کلیه اختلاف هایی که مابیت شرکت/ سازمان/ بنیاد و سازنده در خصوص این تفاهم نامه بوجود آید، رأی هیأت داوری (متشکل از نماینده شرکت/ سازمان/ بنیاد، یک نفر نماینده سازنده و یک نفر کارشناس رسمی نظام مهندسی مرضی الطرفین با رشته مرتبط) لازم اتباع خواهد بود. هیأت داوری مکلفند ظرف مدت 15 روز از ارجاع موضوع توسط هر یک از طرفین به داوری، رأی صادر نمایند با توجه به شرط داوری فوق، طرفین اسقاط حق مراجعه خود را به مراجع قضای با امضای این تفاهم نامه اعلام می نمایند.

7_ حسن انجام کلیه عملیات موضوع این تفاهم نامه برای مدت یک سال شمسی پس از تحویل از طرف سازنده تضمین می گردد.سازنده موظف است هم زمان با دریافت آخرین قسط بانک ضمانت نامه بانکی به مبلغ 5 / 2 درصد کل مبلغ تفاهم نامه بر اساس مبلغ مندرج در بند 2 ماده 3 به عنوان سپرده دوره تضمین به نام شرکت/ سازمان/ بنیاد اخذ و تحویل می نماید که پس از گذشت دوره یکساله تضمین مسترد خواهد گردید اگر در دوره تضمین معایب نقایصی در کار مشهود که ناشی از عدم رعایت مشخصات به شرح قرارداد باشد، سازنده مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع نماید. برای این منظور شرکت/ سازمان/ بنیاد مراتب را با ذکر معیب و محل آن کتباً به سازنده ابلاغ می کند.
این تفاهم نامه و سه پیوست های آن در 3 نسخه تهیه شده که دارای اعتبار واحد است و با امضاء طرفین و ابلاغ آن از سوی شرکت/ سازمان/ بنیاد (حداکثر ظرف مدت دو روز) برای امضاء کنندگان قابلیت اجرایی دارد.
بدیهی است تفاهم نامه هایی که با نسخه قبلی به امضا رسیده است به قوت خود باقی است و مشمول تغییرات این تفاهم نامه نخواهد شد.

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید/سازمان مسکن و شهرسازی استان/ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان…………….

رئیس بانک مسکن شعبه……………….. شرکت ………………..به عنوان سازنده

پیوست شماره 1
آماده سازی زمین پروژه

به طور کلی آماده سازی زمین، فعالیتهای هماهنگ و ضروری در اراضی شهری است که به منظور ایجاد امکان بهره برداری از اراضی جهت احداث واحدهای مسکونی و تأسیسات چی آنها و رفع نیازهای عمومی امکان بهره برداری صورت می گیرد، اما آنچه در این تفاهم نامه مورد نظر است عبارت است از خاک برداری و خاکریزی و تسطیح زمین پروژه تا کد مصوب توسط شرکت عمران شهر جدید/ سازمان ملی زمین و مسکن/ بنیاد مسکن و تعریف شده در نقشه ها به گونه ای که امکان تردد ماشین آلات ساختمانی مقدور گردد و اجرای جوی و جداول و کانیور و سایر ابنیه فنی و آسفالت معابر و پارکینگ ها و پوشش معابر پیاده رو بر اساس نقشه های مصوب و مشخصات فنی و عمومی نشریه 55 معاونت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری.
تکمیل نهایی خیابان های داخل زمین محل پروژه در انتهای کار و در بخش محوطه سازی لحاظ و برآورد خواهد شد. در مورد شبکه های آب و فاضلاب،برق و گاز نیز مطابق تبصره 4 جزء ج بند 4 تصمیم نامه مقرر شده که وزارتخانه های نفت و نیرو، برق، آب، گاز و فاضلاب را تا ابتدای واحدها تأمین کنند.
هزینه های آماده سازی مطابق جداول بهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور (سازمان مدیریت سابق) برآورد خواهد شد.لازم به توضیح است در صورتی که آماده سازی زمین علاوه بر تسطیح و اجرای جداول آیتم های دیگری نظیر بریدن با ریشه کن کردن درخت را هم شامل شود این آیتم ها نیز مطابق جداول فهرست بها برآورد و لحاظ خواهد شد.
مطابق بند 2 پیوست 3 شیوه نامه تعیین تکلیف آماده سازی زمین چنانچه آماده سازی نشده باشد می بایست در تفاهم نامه مشخص گردد که طبق این تفاهم نامه تعیین تکلیف به عهده شرکت می باشد.
مطابق تبصره 1 بند 3 تصمیم نامه مراحل آماده سازی حسب نظر متقاضیان و تأیید شورای مسکن استان می تواند مرحله اخذ پروانه ساختمانی و پی ریزی واحدهای مذکور و موارد مشابه ادامه پیدا کند.
مطابق جزء 2 بند 6 شیوه نامه نظارت عالیه بر کلیه مراحل آماده سازی و ساخت و ساز مسکن مهر با سازمانهای مسکن و شهرسازی استان ها، در شهرهای جدید با شرکت عمران شهر جدید و در شهرهای زیر 25 هزار نفر با بنیاد مسکن است.
مطابق جزء الف بند 3 تصمیم نامه در صورتی که آماده سازی به عهده سازنده قرار گیرد آماده سازی زمین نیز جزیی از اجرای کار محاسبه و لحاظ خواهد شد. در این صورت مطابق بند 4 پیوست 3 شیوه نامه، جهت هزینه های آماده سازی، تسهیلات مربوطه توسط بانک در قبال اخذ تضمین لازم در اختیار سازنده قرار خواهد گرفت و باقیمانده هزینه آماده سازی به هنگام معرفی متقاضیان از آنان دریافت خواهد شد. شرکت (نظارت عالیه) می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته از صدور گزارش پیشرفت آماده سازی مجوز دریافت تسهیلات را به سازنده ارائه نماید.

پیوست شماره 2

قیمت سیمان و آهن آلات هنگام امضای تفاهم نامه

الف- قیمت پایه
قیمت سیمان و آهن آلات در هنگام امضای تفاهم نامه به تاریخ……………………….. مطابق موارد ذیل می باشد
– قیمت آهن آلات (میلگرد، تیر آهن و ورق به صورت متوسط) هر کیلوگرم…………………ریال.
– قیمت سیمان به ازای هر تن………………….ریال.

ب- نحوه محاسبه مابه التفاوت آهن آلات و سیمان
50 % حجم فولاد و سیمان مصرفی به قیمت میانگین سه ماهه اول بعد از انعقاد قرارداد اجاره زمین
30 % مابقی حجم فولاد و سیمان مصرفی به قیمت میانگین سه ماهه دوم بعد از انعقاد قرارداد زمین
20 % مابقی حجم فولاد و سیمان مصرفی به قیمت میانگین سه ماهه سوم بعد از انعقاد قرارداد زمین.

¬ معاونت امور ساختمان و مسکن موظف است تا در هفته اول هر ماه قیمت مبنای سیمان و فولاد را جهت اعمال در این تفاهم نامه به کلیه سازمانهای مسکن و شهرسازی و شهرهای جدید ابلاغ نماید.
¬ مرجع اعلام قسمت متوسط سه ماهه آهن آلات و سیمان به سازمانهای مسکن و شهرسازی معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی است.

پیوست شماره 3

مشخصات عمومی تعیین قیمت هر متر مربع ناخالص

الف- قیمت هر متر مربع زیر بنای ناخالص واحد مسکونی ارائه شده برای اتمام ساخت تا مرحله پایان سفت کاری آیتم های ذیل را شامل می شود:

1_ تهیه طرح و تحویل زمین

2_ تجهیز کارگاه

3_ خاکبرداری جهت اجرای فوندانسیون

4_ اجرای پی و عایق روی آن

5_ اجرای سقف و اسکلت و اجرای کلیه عملیات پشت بام و عایق کاری مربوطه

6_ تیغه بندی و چارچوب گذاری

7_ گچ و خاک

8_ لوله کشی آب سرد و گرم

9_ لوله کشی فاضلاب

10_ لوله کشی گاز آشپزخانه

11_ کانال کشی کولر و دریچه ها

12_ لوله کشی و سیم کشی برق

13_ عایق کاری سرویس ها

14_ سایر آیتم های مربوط به سفت کاری ساختمان که در ردیفهای فوق ذکر نشده است.

ب- قسمت مربوط به هر متر مربع واحد با مرحله پایان نازک کاری علاوه بر موارد فوق، آیتم های ذیل را شامل می شود.

 

1- کاشی دیوار و سرامیک کف سرویس ها
9- درب ورودی واحد(ضد آتش و MDF )و درب سرویس ها و بالکن
2- کاشی دیواره و سرامیک کف آشپزخانه
10- سنگ کف و راه پله
3- گچ کاری(سفید کاری) و نصب کلید و پریز و شیر آلات
11- دیواره راه پله(سنگ و گچ)
4- کف سری سیمانی
12- نرده راه پله
5- قرنیز
13- چراغ های هوشمند مشاعات
6- تابلو برق واحدهای اصلی ساختمان
14- رنگ کاری مشاعات
7- اجرای تهویه
15- آیفون معمولی
8- پنجره UPVC دو جداره
16- درب ورودی اصلی ساختمان

ج- توضیحات:

1_ مصالح ساختمانی مورد استفاده دارای کیفیت درجه 1 و استاندارد است.

2_ ارتفاع مفید سقف واحدها حداقل 27 سانتیمتر است.

تفاهم نامه تخصیص واحدهای مسکونی (انبوه سازی مسکن مهر)

در اجرای بند ب از بند 3 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مسکن که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 29238 /ت 40001 ه مورخ 19 / 3 / 87 اتخاذ شده است این تفاهم نامه فی مابین شرکت عمران شهر جدید هشتگرد که در این تفاهم نامه شرکت نامیده می شود با نمایندگی آقایان محمد علی تقوایی (مدیر عامل) و علی اصغر منصور بیگی (عضو هیئت مدیره) به آدرس:کیلومتر 65 اتوبان تهران- قزوین- کدپستی 4461913111 از یک طرف و شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 8 منطقه 10 تهران به نمایندگی آقایان سی علی وجدانی مدیر عامل و علی رضا محسنی زاده نائب رئیس هیئت مدیره)،ثبت شده به شماره 345858 به آدرس مهرآباد جنوبی،خ دانشگاه هوائی، روبروی تالار افتاب، پلاک 7،ساختمان پیمان، طبقه اول به شماره تلفن: 09123935967- 66623375- 021 بر اساس نامه های شماره 49652 / 960 مورخ 29 / 5 / 87 و 63425 / 960 مورخ 14 / 7 / 87،79085 / 960 مورخ 29 / 8 / 87،98229 / 960 مورخ 20 / 10 / 87 سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران که در این تفاهم نامه تعاونی نامیده می شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می گردد.

ماده 1) موضوع تفاهم نامه
عبارت است از تخصیص 400 واحد مسکونی در قطعه 1 / 5 جهت اعضاء تعاونی فوق از واحدهای مورد ساخت شرکت آذرنگ عمران به استناد تفاهم نامه شماره 23816 / 88 مورخ 7 / 11 / 88 و قرارداد شماره 4617 / 88 مورخ 9 / 3 / 89 ،

ماده 2_ 1) موقعیت بلوک و واحد مسکونی پس از تخصیص و در مرحله اتمام سقف یا مشارکت تعاونیهای چهارگانه و ضمن عقد لازم فی مابین تعاونیها مشخص خواهد گردید.

ماده 2) اظهارات و تعهدات شرکت

1_ 2) تعیین حق السهم هر تعاونی از هزینه ها جهت کلیه عملیات اجرایی لازمه و طراحی مورد نیاز شامل:
– هزینه ساخت واحد مسکونی طبق مقررات مربوطه.
– هزینه آماده سازی طبق اعلام واحد فنی و اجرایی شرکت عمران.
– هزینه های مربوط به خرید امتیازهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و همچنین هزینه های محوطه سازی، عوارض شهرداری/ شرکت عمران، خدمات شهری، دارایی،تنظیم سند انتقال،حق الثبت و …
– تبصره:این هزینه ها بر اساس بند 1 ماده 3 تماماً به عهده تعاونی بوده که علاوه بر کبلغ مذکور در قرارداد و تفاهم نامه با انبوه سازی از محل آورده نقدی اعطاء و منابع بانکی پرداخت می گردد.

2_ 2) نظارت عالیه بر حسن اجرای کار انبوه سازان عملیاتی و اجرائی رسیدگی و تایید صورت وضعیت های آنان به عهده شرکت است.

3_ 2) افتتاح حساب طرح آماده سازی و ساخت و ساز با تجهیزات می باشد و پرداخت مطالبات ایشان متناسب با صورت وضعیت های تایید شده و پیشرفت کار خواهد بود.

ماده 3) تعهدات تعاونی

1_ 3) تعاونی موظف است حسب اعلام شرکت عمران نسبت به واریز مبلغ حق السهم اعضاء به حساب اعلام شده ظرف مدت 10 روز و همچنین به تعهدات مخصوص در تفاهم نامه اقدام نماید در غیر این صورت شرکت عمران شهر جدید هشتگرد نسبت به حذف اولویت تعاونی از پروژه و مصرفی اولویت جدید اقدام می نماید و تعاونی مسکن با امضای این تفاهم نامه حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.

2_ 3) تعاونی نسبت به جابه جایی علی الحساب واریزی حق السهم هر عضو به مبلغ 000 / 000 / 10 ریال (ده میلیون ریال) از حساب صندوق تعاون به حساب آماده سازی که متعاقباً از طریق شرکت عمران اعلام می گردد اقدام نماید.

3_ 3) تعاونی قبل از پرداخت کامل اقساط ثمن حق انتقال یا واگذاری تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به غیر جزئاً یا کلاً تحت هیچ یک از عناوین حقوقی ندارد.

4_ 3) تعاونی موظف می باشد پس از اتمام سقف نهایی بلوک ها و تخصیص واحد به اعضاء نسبت به تکمیل و ارسال فرم شماره 1 پیوست این تفاهم نامه برای هر عضو اقدام و فرم مربوطه را به شرکت عمران شهر جدید هشتگرد تحویل نماید.

5_ 3) حق السهم نهایی هر تعاونی پس از اتمام عملیات آماده سازی و ساخت و ساز توسط شرکت مشخص و مبنای تسویه حساب نهایی تعاونی یا آماده ساز و انبوه ساز خواهد بود.

6_ 3) این تفاهم نامه صرفاض به عنوان مرحله تخصیص واحد به تعاونی می باشد و پس از اتمام سقف ها و تایید فرم شماره 1 پیوست این تفاهم نامه که توسط تعاونی تکمیل و به شرکت عمران تحویل می گردد، قرارداد پیش فروش واحد مسکونی بر مبنای قیمت تمام شده تنظیم می گردد.

ماده 4) مرجع حل اختلاف
هر گونه اختلاف مرتبط با این تفاهم نامه، با مذاکره فی مابین حل و فصل شده در غیر اینصورت نظر مشترک اداره کل تعاون استان تهران و شرکت عمران شهرهای جدید کلام اصل خواهد بود.
این تفاهم نامه در 3 نسخه تهیه و امضاء و مبادله گردید و هر نسخه حکم واحد را دارد.
ضمناً تفاهم نامه به شماره 2480 / 88 مورخ 14 / 2 / 89 کان لم یکن تلقی می گردد.

شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 8 منطقه 10 تهران

VN:R_U [1.9.22_1171]
تعداد آرا 0 رأی

شماره:33590/200


۲ پرسش و پاسخ

 1. Mohammad

  سلام میخواستم بدونم پیمانکاران فرعی طرف قرارداد باسازنده های مسکن مهر ازپرداخت مالیات معاف هستند یا نه مالیات عملکرد.مرسی

  VA:R_U [1.9.22_1171]
  0 رأی مثبت 0 رأی منفی
  • مدیر دوم

   این سازنده ها از مالیات تکلیفی معاف هستند و به مالیات عملکرد ربطی ندارد.

   VN:R_U [1.9.22_1171]
   0 رأی مثبت 0 رأی منفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

خانه پیوست قوانین مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ سازندگان مسکن مهر