Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آئین نامه اجرائی وصول مالیاتهای ماده ۲۱۸

FavoriteLoadingافزودن به علاقه‎مندی‌ها

آیین نامه اجرائی وصول مالیاتها موضوع ماده 218

قانون فصل: اول در شرایط صدور برگ اجرائی

ماده 1_ هر گاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرائی ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 بدهی خود را نپردازد و یا ترتیب پرداخت آن را ندهد بدستور مسئول اجرائیات معادل بدهی از اموال منقول و غیرمنقول او طبق مقررات آتی بازداشت و بفروش خواهد رسید.

ماده 2_ برگ اجرائی مطابق تبصره یک ذیل ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم خواهد شد.

ماده 3_ برگ اجرائی در سه نسخه تهیه , یک نسخه در پرونده بایگانی نسخه دیگر به مودی ابلاغ و نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ نمودن بامضای مودی و مامور ابلاغ رسیده جهت ضبط در پرونده مربوط به قسمت اجراء اعاده می شود.

ماده 4_ مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مذکور در مورد ابلاغ اوراق اجرائی لازم الرعایه می باشد.

فصل دوم- بازداشت اموال

ماده 5_ هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرائی ظرف یکماه مقرر کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرائم متعلقه باضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مودی بازداشت خواهد شد . صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهده مسئول اجرائیات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مودی تکافوی بدهی او را ننماید یا باموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آیین نامه بازداشت خواهد شد.

ماده 6_ توقیف اموال مودی توسط مامورین اجرا و حسب اقتضا با کمک مامورین نیروهای انتظامی با حضور نماینده ادارات کل دادگستری و یا دادگاههای محل به عمل خواهد آمد عدم حضور مودی , بسته یا قفل بودن محلی که مال در آنست و یا امتناع مودی و کسان او از بازکردن در مانع عملیات اجرائی نبوده و هیأت اجرائی با ترکیب پیش بینی شده می تواند در را باز و اموال را بازداشت نماید. ضمناً درخواست نمایندگی برای اشخاص از طرف معاونت درآمدهای مالیاتی صورت می پذیرد. تبصره – در صورتیکه در محلی را که مال در آنست نتوان فی المجلس بازنمود ضمن لاک و مهرکردن درمزبور و سایر محلهائی که احتمال میرود. هیأت اجرائی موضوع ماده 6 مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست و چهارساعت درو سایر محلهای پلمپ شده را باز و اموال را بازداشت نماید.

ماده 7_ در هر موقع که از طرف مامورین اجرا از اشخاص مذکور در بالا استمداد شود مقامات مربوط مکلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند در صورت تأخیر و مسامحه متخلف از اجرای قانون شناخته شده و طبق مقررات مربوط تعقیب خواهد شد.

ماده 8_ بازداشت اموال زیر ممنوع است: الف – اموال مذکور در ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 ب – اموالیکه در تصرف غیراست و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت مینماید.

ماده 9_ هر گاه اموالیکه قصد بازداشت آن را دارند بین مودی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند ظاهراً‌مشاع و مشترک باشد , در اینصورت اگر از طرف شخص و یا اشخاص مذکور دلیل موثری ارائه شود که مبین سهم هر یک باشد نسبت به بازداشت سهم مودی اقدام والا فرض بتساوی سهم یا سهام هر یک شده و در حدود سهم مودی از مال مورد اشاعه بازداشت خواهد شد.

ماده 10_ قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اموال مورد بازداشت نوشته شود و در صورت لزوم کیل و وزن و عدد آن و در مورد طلا و نقره آلات عیار تقریبی آنها تعیین و در صورت مجلس قید گردد در جواهرات عددو اندازه و صفات و اسامی سایر مشخصات آنها , در کتاب اسم کتاب و نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی مشخصات آنها بطور کامل , در تابلو و پرده های نقاشی موضوع پرده و تابلو و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممکن باشد , در مال التجاره چه در انبار و چه در جای دیگر نوع مال التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ آنها تصریح می شود . در سهام و اوراق بهادار شماره و مبلغ اسمی و نوع آنها در مورد سایر اموال مشخصات مربوطه به آن مال در صورت مجلس معین شود, همچنین در صورت ریز اموال نو و یا مستعمل بودن آن باید قیدگردد تبصره: صورت مجلس مذکور باید قیطان و پلمپ شده و ممهور به مهر اجرا باشد.

ماده 11_ اگر در نوشتن صورت ریز اموال اشتباهی رخ دهد در آخر صورت تصحیح شده و مامور اجراء و مودی و در صورت عدم حضور وی نمایندگان مذکور در ماده 6 این آیین نامه آن را امضاء می نمایند تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطوح ممنون است.

ماده 12_ صورت ریز اموال بازداشت شده دارای تاریخ روز و ماه و سال با تمام حروف بوده و کلیه صفحات بامضاء اشخاصیکه درموقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هر یک خواهد رسید و چنانچه از امضاء امتناع نمایند مراتب در صورتمجلس قید خواهد شد.

ماده 13_ اموال مورد توقیف وسیله کارشناس ذیربط وزارت اموراقتصادی و دارائی ارزیابی خواهد شد ولی مودی میتواند تقاضا نماید ارزیابی بوسیله کارشناس رسمی بعمل آید در اینصورت وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر د اده خواهد شد که حق الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری قبل از مباشرت کارشناس چهل و هشت ساعت قبل از ارزیابی به حساب سپرده ایکه از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی تعیین می شود تودیع و قبض آن به مسئول اجرائیات ارائه شود.

ماده 14_ کارشناس رسمی بتراضی طرفین تعیین و در صورت عدم تراضی از بین اشخاص واجد شرایط از طریق قرعه تعیین خواهد شد در صورتیکه مودی نسبت به انتخاب کارشناس قبلاً‌رضایت داده باشد بعداً حق اعتراض ندارد و در صورتیکه قبلاً مودی در انتخاب کارشناس تراضی نکرده و به نظر مسئول اجرائیات اعتراض او نسبت به کارشناس موجه تشخیص شود مسئول اجرائیات کارشناس رسمی دیگری را با تراضی و با قید قرعه تعیین خواهد نمود.

ماده 15_ اموالیکه باید توقیف شود در محلی که هست توقیف میشود و در صورت لزوم بجای محفوظی منتقل خواهد شد حمل اموال قابل احتراق و انفجار به محل دیگری ممنوع است مگر اینکه محلی فعلی مناسب تشخیص نگردد در آن صورت اموال توقیف شده باید بشخص مسئولی سپرده شود . این قبیل اموال حتی المکان باید معجلاً بفروش رسانده شود.

ماده 16_اموال ضایع شدنی باید فوراً و بدون انجام تشریفات فروخته شود.

ماده 17_ مامور اجرا برای حفاظت اموال مورد توقیف باید شخص معتبری را تعیین نماید و شخص اخیر باید ملتزم شود اموال را در همان محل یا در صورت لزوم با اطلاع مسئول اجرائیات بجای محفوظی انتقال داده , ضبط و نگهداری نماید.

ماده 18_ در صورتیکه بین مودی و مامور اجرا در تعیین حافظ اموال توافق حاصل نشود اتخاذ تصمیم قطعی با مسئول اجرائیات مربوطه است پس از تعیین حافظ یک نسخه از صورت ریز اموال توقیفی باو تسلیم و از وی رسید , گرفته خواهد شد.

ماده 19_ هرگاه برای اموال مورد توقیف حافظی پیدا نشود و آن اموال در جای محفوظ و معینی باشد در همان وزارت اموراقتصادی و دارائی محل توقیف و مدخل آنجا بوسیله مامور اجرالاک و مهر خواهد شد در غیر این صورت با رعایت قسمت اخیر ماده 17 این آیین نامه باید بجای محفوظی نقل و مدخل محلی که به آنجا نقل شده است وسیله مامور اجرا لاک و مهر شود.

ماده 20_ در صورتی که جای محفوظ و معینی پیدا نشود مامور اجرا به هر یک از اموال درجائی که هست کاغذی الصاق و محل الصاق را لاک و مهر و مراتب را در صورت ریز توقیف ذکر خواهد کرد و در چنین صورتی صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوی مهر مامور اجرا بزند در اینگونه موارد مامور اجرا موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت از اموال بازداشت شده معمول یا ترتیب انتقال سریع آنرا بجای محفوظی بدهد.

ماده 21_ هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد 8- 9- 11 این آیین نامه ننماید بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت و در صورتیکه ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت توقیف اموال نوشته خواهد شد.

ماده 22_ هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اموال توقیفی شود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اموال مزبور را باید جدا و بنحوی بازداشت کرد که بتوان سرکشی و مراقبت نمود و در مواردی که مسئولیت حفظ اموال بازداشتی بعهده شخص دیگری گذاشته شده است حافظ ملزم به سرکشی و مراقبت برای جلوگیری از فساد این قبیل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت حافظ اگر خسارتی وارد شود علاوه بر محرومیت از حق الحفاظه مسئول جبران خسارت وارده نیز خواهد بود.

ماده 23_ حافظ اموال بازداشتی حق ندارد آن اموال را به هیچوجه مورد استفاده قرار داده و یا بکسی بدهد و یا بدون اجازه مسئول اجرائیات آنرا به محل دیگری انتقال دهد والا از دریافت حق الحفاظه محروم و در صورتیکه بر اثر تخلف او از این جهات و یا تعدی و تفریط نسبت به اموال بازداشتی خسارتی وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده نیز خواهد بود علاوه بر این در مواردیکه عمل منطبق با مقررات کیفری باشد عندالاقتضاء مورد تعقیب کیفری نیز قرار خواهد گرفت.

ماده 24_ مامور اجرا صورت مجلسی از عملیات خود را در سه نسخه تهیه و صورتی از اموال توقیفی را ضمیمه صمرت مجلس نموده , امضاء و مهر خواهد کرد نسخه ای از صورتمجلس مزبور منضم به صورت اموال بازداشتی به مسئول اجرائیات تحویل و نسخ دیگر به انضمام صورتی از اموال توقیفی به ترتیب بمودی وحافظ تسلیم و رسید دریافت خواهد نمود.
تبصره 1: نسخه ای از صورت مجلس تنظیمی در مورد وسائط نقلیه موتوری توسط مسئول اجرائیات بلافاصله به اداره راهنمائی و رانندگی محل یا اداره ای که حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله میباشد ارسال و کتباً اعلام میشود که وسیله نقلیه مذکور در صورت مجلس در قبال بدهی مودی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است . اداره راهنمائی و رانندگی و یا اداره ای که مسئول صدور مجوز است به محض وصول اطلاعیه مذکور باید توقیف بودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و موقوف المعامله بودن آنرا در پرونده منعکس و دستور توقیف از تردد آنرا به واحدهای ذیربط صادر و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد.
تبصره 2: در مورد بازداشت حق الامتیاز تلفن نیز مراتب به مخابرات محل اعلام و منطقه مخابرات مربوطه حسب مورد و برطبق درخواست اداره اجراء مکلف است نقل و انتقال آنرا موقوف و در دفاتر مربوطه ثبت نموده و مراتب را ظرف یکهفته اعلام دارند.

ماده 25_ بشخص حافظ اموال در صورتیکه غیر از مودی باشد حق الحفاظه تعلق می گیردمسئول اجرائیات حق الحفاظه را از بابت حق الزحمه حافظ یا کرایه محل برای حفظ مال و یا مخارج ضروری دیگر با توجه به عرف معمول محلی تعیین خواهد نمود , پرداخت این مخارج کلاً بعهده مودی است.

ماده 26_ هرگاه حافظ از تحویل مالی که در حفاظت اوست خودداری نماید قسمت وصول و اجرا معادل مال بازداشت شده از محل تضمین اخذ شده و درصورت عدم تکافو از سایر اموال شخص حافظ بازداشت نموده و طبق مقررات بفروش خواهد رساند.

فصل سوم بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث

ماده 27_ هرگاه مودی اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعلق به او نزد شخص ثالثی است و یا قسمت اجراء بنحوی از چنین امری مطلع شود از آن اموال و وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرائم متعلقه و ده درصد وجه اضافی موضوع ماده 5 این آیین نامه و سایر هزینه های اجرائی بازداشت می شود در این صورت قسمت اجرا توقیف نامه ای در دو نسخه تهیه و دستور ابلاغ میدهد . یک نسخه از آن بشخصی که مال یا وجه نقد نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته می شود اعم از اینکه شخص ثالث حقیقی باشد یا حقوقی و اعم از اینکه بدهی او بمودی حال باشد یا موجل .

ماده 28_ ابلاغ توقیف نامه بشخص ثالث او را ملزم می نماید که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن بدهد والا معادل وجه یا قیمت آن اموال را قسمت اجراء از شخص او وصول خواهد کرد و این نکته باید در توقیف نامه قیدشود

ماده 29_ هرگاه شخص ثالث که مال یا طلب مودی نزد او توقیف شده است الف – از تحویل مال به مامور اجرا خودداری کند ب – چنانچه طلب وجه نقد یا طلب حال باشد از واریز آن ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه بحسابی که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی تعیین شده خودداری نماید ج – درمورد طلبی که مهلت پرداخت آن در تاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگردیده ظرف پنج روز از انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید. مستنکف محسوب و معادل آن مال یا طلب از اموال شخصی او بازداشت خواهد شد گواهی واریز وجه یا طلب بحساب مذکور که از طرف اداره اموراقتصادی (اداره اجرا) صادر میشود بمنزله پرداخت داین بمودی تلقی خواهد شد.

ماده 30_ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول مودی نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه مراتب را کتباً بمسئول اجرائیات اطلاع داده رسید بگیرد دراینصورت عملیات اجرائی نسبت بمورد ادعای شخص ثالث متوقف میشود و قسمت اجراء میتواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات درنزد شخص ثالث به مرجع صلاحیتدار مراجعه نماید , در صورتیکه اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را تسلیم نماید و در اینصورت اگر اعتراض داشته باشد میتواند به مراجع صالحه شکایت کند.
تبصره 1: در مواردیکه وجود مالی یا طلب نزد شخص ثالث طبق مدارک رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نمیباشد.
تبصره 2: چنانچه وجود وجوه و اموال یامطالبات مود ادعای قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیتدار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود شخص منکر به تادیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا ارزش معادل آن ملزم خواهد شد (ارزش اموال طبق مقررات مادتین 13 و 14 این آیین نامه تعیین خواهد شد)

فصل چهارم- فروش اموال منقول

ماده 31_ هرگاه مودی تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال طلب دولت را تأدیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی فروش بفروش رسیده و طلب دولت و کلیه هزینه ها از حاصل فروش برداشته میشود مگر اینکه راجع به پرداخت بدهی با قسمت اجراء توافق شود که در اینصورت با اجازه وزارت اموراقتصادی و دارائی بدهی ظرف مدت معینی که در هر حال از تاریخ ابلاغ قطعی بیش از سه سال نخواهد بود طبق سند رسمی یا اخذ تضمین کافی تقسیط خواهد شد.

ماده 32_ آگهی فروش که بلافاصله پس از انقضای مدت مقرر در ماده قبل منتشر میگردد باید حاوی نکات ذیل باشد: 1- نوع اموال بازداشت شده و تصریح بر توقیف بودن اموال 2- روز و ساعت و محل فروش 3- قیمتی که مزایده از آن شروع میشود 4- در مورد وسائط نقلیه موتوری نوع , نام کارخانه سازنده , سال ساخت , شماره شهربانی , رنگ , شماره موتور 5- در مورد حق الامتیاز تلفن شماره آن

ماده 33_ روز فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد در مورد اموال سریع الفساد و یا اموالی که نگاهداری آنها باعث هزینه زیاد است میتوان موعد را کمتر قرارداد.

ماده 34_ اموال منقول بازداشت شده که قیمت مجموع آن بیش از سیصد هزار ریال نباشد بدون انتشار آگهی از طریق حراج فروخته خواهد شد .

ماده 35_ آگهی فروش باید به معابر عمومی و محل اداره اموراقتصادی و دارائی و در صورت بودن روزنامه در محل یک نوبت در روزنامه درج شود.

ماده 36_ در صورت تغییر روز فروش با رعایت مواد بالا آگهی تجدید میشود.

ماده 37_ تصنیفات و تالیفات و ترجمه های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت مصنف یا مولف یا مترجم با قائم مقام یا وراث قانون ی آنها بمعرض فروش گذارده نمی شود.

ماده 38_مودی می تواند مثل سایر مردم در خرید شرکت نماید ولی مامورین اجراء و مباشرین فروش حق شرکت در آنرا ندارند.

ماده 39_ مودی می تواند تقدم و تاخر فروش را نسبت به اموال بازداشت شده تقاضا کند در این صورت تقاضای او پذیرفته خواهد شد مگر اینکه این تقاضا به مطالبات دولت لطمه وارد سازد.

ماده 40_ کسی که بالاترین قیمت را اظهار می دارد خریدار شناخته می شود و باید تمام قیمت را به حسابی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود واریز نماید, در صورت خودداری فی المجلس مال به دیگری فروخته می شود.

ماده 41_ هزینه نشر آگهی و حق الحفاظه و سایر مخارج بعهده مودی و بحساب او منظور می شود.

ماده 42_ هرگاه فروش مال به قیمتی که ارزیابی شده خریدار نداشت اداره اموراقتصادی و دارائی می تواند با رعایت مدت مذکور در ماده 33 این آیین نامه مجدداً آگهی منتشر و در آن آگهی قید نماید که اموال مورد آگهی بهر مبلغ خریدار داشته باشد از طریق حراج فروخته خواهد شد چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مودی را نکند قسمت اجراء از اموال دیگر مودی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و طبق مقررات این آیین نامه به فروش می رساند.
تبصره 1: چنانچه پس از تنظیم صورتجلسه فروش اموال معاذیر قانون ی در جهت انتقال برای اجرا بوجود آید اداره مزبور می تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزایده مجدداً آگهی مزایده منتشر نماید.
تبصره 2: چنانچه برنده مزایده انصراف خود را اعلام یا در موعد مقرر مبلغ مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده آن نیز ضبط و آگهی مجدداً انتشارداده خواهد شد.

ماده 43_ درجلسه فروش اعم از مزایده و حراج نماینده دادسرا یا دادگاه محل باید حضورداشته باشد و صورت مجلس به امضای نماینده مذکور و مامور اجرا و مسئول حراج برسد.

ماده 44_ در مورد وسائط نقلیه موتوری و همچنین حق الامتیاز تلفن چنانچه مودی برای امضاء سند انتقال بخریدار حاضر نشود مسئول اجرائیات ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به یکی از دفاتر اسناد رسمی نماینده اداره اجراء را جهت امضاء سند انتقال معرفی خواهد نمود که به نمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء نماید.

ماده 45_ در مواردیکه برای وسائط نقلیه موتوری و حق الامتیاز تلفن مورد مزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت وزارت اموراقتصادی و دارائی با تملک آن مراتب بضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام وزارت اموراقتصادی و دارائی به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتیکه مودی حاضر به امضاء سند انتقال نشود نماینده اداره اجرا به نمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء خواهد کرد.

فصل پنجم- کیفیت بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن

ماده 46_در صورتیکه اموال منقول مودی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد قسمت اجراء نسبت به بازداشت اموال غیرمنقول مودی برطبق مقررات آتی اقدام مینماید.

ماده 47_بازداشت نامه اموال غیرمنقول در چهارنسخه تهیه , نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد محل ارسال و کتباً اعلام می شود که ملک یا املاک مذکور در بازداشت نامه ضمیمه در قبال بدهی مودی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است اداره ثبت به محض وصول اطلاعیه مذکور باید توقیف بودن ملک را در دفاتر مربوطه قید و موقوف المعامله بودن آنرا در پرونده ثبتی نیز منعکس نموده و نتیجه اقدامات را ظرف یکهفته اعلام دارد .

ماده 48_در صورتی که مال غیرمنقول درآمدی داشته باشد که بتوان حداکثر ظرف مدتی که بیش از مهلت قانون ی موضوع ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 بدهی مودی را از محل وصول کرد درآمد ملک نیز بازداشت خواهد شد و در صورت تکافوی درآمد از فروش ملک خودداری می گردد.

ماده 49_ برای فروش اموال غیرمنقول باید اعلانی مشتمل بر نام و نام خانوادگی مودی و نوع مال غیرمنقول و محل وقوع و مساخت تقریبی و سایر مشخصات آنرا با تصریج باینکه تمام ملک یا قسمتی از آن فروخته می شود و علت فروش و همچنین روز و ساعت و محل فروش و قیمتی که از آن مزایده شروع خواهد شد منتشر شود.

ماده 50_ برای شروع مزایده در مورد املاک حداقل قیمت ملک به بهای روز که از طرف کارشناس ذیربط قسمت اجراء تعیین خواهد شد ماخذ قرار خواهد گرفت .

ماده 51_ مقررات فصل چهارم این آیین نامه در مورد فروش اموال غیرمنقول حسب مورد جاری می باشد ضمناً چنانچه بعد از مزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود در صورت اقتضاء طبق مقررات ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم عمل خواهد شد.

ماده 52_ پس از انجام عمل مزایده و تنظیم و امضاء صورت مجلس صدور سند انتقال موکول به انقضاء مدت دو ماه از تاریخ تنظیم صورت مجلس مزایده خواهد بود هرگاه در ظرف این مدت مودی کلیه بدهی خود به اضافه ده درصد آن و هزینه های متعلقه را تادیه نماید از ملک رفع بازداشت بعمل خواهد آمد.

ماده 53_ در صورتی که مودی پس از انقضای دو ماه مذکور برای امضاء سند انتقال حاضر نشود مسئول اجرائیات مستندات و مدارک لازم را به دفتر اسناد رسمی ارسال و نماینده دفتر حقوقی وزارت اموراقتصادی و دارائی بنمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء خواهد نمود .

ماده 54_ در مواردیکه طبق ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم برای ملک مورد مزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت وزارت اموراقتصادی و دارائی با تملک آن مراتب بضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام وزارت مزبور به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتیکه مودی حاضر به امضاء سند انتقال نشود نماینده دفتر حقوقی وزارت اموراقتصادی و دارائی به نمایندگی از طرف مودی سند انتقال را امضاء خواهد کرد.

ماده 55_در مورد افراد مذکور درمادتین ماده 26 و ماده 39 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننماید مقررات این آیین نامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یا نذر جاری می باشد.

ماده 56_هرگاه نسبت به مال غیرمنقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از آن ادعای حق کند عملیات اجرائی در صورتی متوقف می شود که دعوی مستند به سندرسمی بوده و تاریخ سند مقدم بربازداشت مال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأئید هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد.

فصل ششم- مقررات عمومی

ماده 57_هرگاه مودی قبلاً بر طبق ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 تامین سپرده باشد این تامین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات سهل تر باشد نیست و پس از وصول طلب دولت قسمت اجرا مکلف است فوراً نسبت به رفع تامین اقدام کند.

ماده 58_شکایت از اقدامات اجرائی مانع جریان عملیات اجرائی نیست مگر اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی قرار توقیف موقت عملیات اجرائی را صادر نماید قرار مزبور وقتی صادر خواهد شد که شاکی معادل مبلغ بدهی اعم از اصل و جرائم و در مورد مودیانیکه پس از ابلاغ برگ اجرائی شکایت می نمایند باضافه ده درصد وجه اضافی مقرر در ماده 5 این آیین نامه وجه به حساب سپرده موضوع ماده 13 این آیین نامه تودیع و رسید آنرا ارائه نماید یا تضمین کافی بسپارد در هر حال هیئت مزبور به شکایت شاکی بفوریت و خارج از نوبت رسیدگی و تصمیم قانون ی اتخاذ خواهد نمود.
تبصره 1:در صورتیکه هیئت دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستندبه سندرسمی یااحکام قطعی مراجع قضائی یااسناد اداری باشد می تواند بدون اخذ تامین قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر نماید.
تبصره 2:پرونده های موضوع تبصره ماده 175 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و چنانچه مالیات مطالبه مالیات از غیر مودی مورد تائید هیئت یادشده قرار گرفت حکم بررفع تعرض صادر خواهد کرد.

ماده 59_اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده یا بموجب قانون مکلف بوصول و ایصال مالیات دیگری می باشند و نسبت به پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارند اگر از اقدامات اجرائی شکایت نمایند صدور قرار توقف عملیات اجرائی بطریق مقرر در ماده 58 این آیین نامه خواهد بود.

ماده 60_ شکایت بعنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرائی مانع از ادامه عملیات اجرائی نخواهد بود.
ماده 61:هرگاه مودی مالیاتی در حین اجراء فوت نماید عملیات اجرائی تا زمان معین شدن ورثه قانون ی یا قیم آنان (در صورت مجحور بودن ورثه) متوقف می ماند لیکن اداره اجراء می تواند در صورتیکه جزء ماترک مودی موجودی نقدی باشد به میزان بدهی و با رعایت تشریفات قانون ی و قبل از تعیین شدن ورثه قانون ی یا قیم آنان از محل موجودی برداشت نماید.
ماده 62: کلیه مقررات مندرج در این آیین نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می باشد.

مرتضی محمدخان
وزیر اموراقتصادی ودارائی

این آیین نامه بر اساس بخشنامه شماره 8285 / 200 مورخ 11 / 04 / 1390 منسوخ گردیده است.

VN:R_U [1.9.22_1171]
تعداد آرا 0 رأی

شماره:1083/م


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

خانه پیوست قوانین آئین نامه اجرائی وصول مالیاتهای ماده ۲۱۸