Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

FavoriteLoadingافزودن به علاقه‎مندی‌ها

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28 / 6 / 1378 بنا به پیشنهاد شماره 25897 مورخ 30 / 7 / 1375 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تحصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداران رسمی – مصوب 1372-،اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

“اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران”
فصل اول کلیات

ماده 1_ در این اساسنامه اصطلاحات زیر به جای عبارات مشرح مربوط به کار می رود:

الف- آیین نامه تعیین صلاحیت:آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان – موضوع تصویب نامه شماره 9045 / ت 13875 ه مورخ 23 / 7 / 1374 هیأت وزیران.

ب- هیأت تشخیص صلاحیت: هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی موضوع ماده 1 آیین نامه تعیین صلاحیت.

پ- جامعه: جامعه حسابداران رسمی ایران.

ت- خدمات تخصصی و حرفه ای: خدمات یاد شده به امور ذیل اطلاق می شود:
– خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی؛
– بازرسی قانون ی؛
– مشاوره مدیریت مالی؛
– طراحی و پیاده سازی سیستم مالی؛
– خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی؛
– نظارت بر تصفیه؛
و خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد فوق الذکر ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود.

تبصره: تشخیص سایر موارد در چارچوب مقررات این اساسنامه و قوانین بر عهده شورای عالی جامعه است.
ث- حسابدار رسمی شاغل و غیر شاغل: آن دسته از حسابداران رسمی که تمام وقت خود را به خدمات حسابرسی و بازرسی قانون ی و سایر خدمات تخصصی و حرفه ای (موضوع بند (ت) فوق الذکر) تخصیص دهند و دارای مشاغل دیگری اعم از موظف و غیر موظف (به استثنای تدریس پاره وقت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی) نباشد، حسابدار رسمی شاغل نامیده می شوند و در غیر ان صورت حسابدار رسمی غیر شاغل شناخته خواهند شد.

ج- قانون : قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداران رسمی – مصوب 1372- .
چ- نظارت حرفه ای: نظارت حرفه ای حسابداران رسمی.

ح- موسسه یا موسسات حسابرسی: موسسه یا موسسات حسابرسی حسابداران رسمی.

ماده 2_ هدف از تشکیل جامعه عبارت است از تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت حرفه ای بر کار حسابداران رسمی از طرق:

الف- تشکل حسابدار رسمی.

ب- بهبود و گسترش خدمات حرفه ای از طریق کمک در تهیه، تدوین، اشاعه و ارتقای اصول و استانداردهای حسابداری، حسابرسی، خدمات مالی و آیین نامه رفتار حرفه ای.

پ- بالا بردن دانش تخصصی حسابداران رسمی حرفه ای از طریق گسترش و بهبود آموزش، انجام تحقیقات و انتشار نشریات تخصصی و حرفه ای.

ت- حمایت از حقوق حرفه ای اعضا.
ث- برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه ای بین اعضا.

ج- ارتباط با موسسات و تشکلهای حرفه ای منطقه ای و بین المللی و در صورت نیاز عضویت در آنها.

ماده 3_ اشخاصی که در اجرای آیین نامه تعیین صلاحیت به عنوان حسابدار رسمی انتخاب می گردند با رعایت مقررات این اساسنامه عضو جامعه می باشند.

تبصره 1: اشخاصی که عنوان حسابدار رسمی آنها لغو می شود، مجاز به استفاده از عنوان یاد شده نیستند و عضویت آنها در جامعه منتفی است.

تبصره 2: موسسات حسابرسی موضوع تبصره (3) قانون ،عضو جامعه هستند.

فصل دوم- ارکان

ماده 4_ ارکان جامعه به شرح زیر است:

الف- شورای عالی

ب- هیأت مدیره

پ- هیأت عالی نظارت

الف- شورای عالی:

ماده 5_ اعضای اصلی شورای عالی یازده (11) نفر هستند که از بین اعضای جامعه توسط اعضا انتخاب می شوند.

تبصره 1: دستور العمل مربوط به نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی شامل طرز تشکیل جلسه و انتخابات هیأت رییسه جلسه، نحوه داوطلب شدن برای عضویت در شورای مذکور، چگونگی اداره جلسه، حد نصاب اعتبار جلسه، طرق اخذ آرا و شیوه نظارت بر برگزاری انتخابات، برای اولین دوره با پیشنهاد هیأت موسس (موضوع تبصره (2) قانون ) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
بعد از تشکیل شورای عالی، هر گونه تغییر در دستورالعمل یاد شده بنا به پیشنهاد شورای مذکور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت.

تبصره 2: شرایط داوطلبان برای عضویت در شورای عالی به شرح ذیل است:

الف- مفاد بندهای الفبتثج ماده 16 این اساسنامه.

ب- داشتن حداقل ده سال سابقه کار حسابرسی، خدمات مالی، طراحی سیستم و یا مدیریت مالی بعد از اخذ مدرک کارشناسی (لیسانس) .

تبصره 3: تطبیق صلاحیت داوطلب عضویت در شورای عالی با شرایط مذکور در تبصره (2) بالا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد.

تبصره 4: مدت عضویت اعضای شورای عالی سه سال است و انتخاب مجدد آنها در دوره های متوالی مجاز است. اعضای قبلی تا انتخاب اعضای جدید موظف به ادامه کار هستند و در صورت فوت، استعفا یا لغو عنوان حسابدار رسمی آنها، عضو جدید از میان اعضای علی البدل برای مدت باقیمانده جایگزین می شود.

تبصره 5: سه نفلر ناظربه ترتیب ذیل بدون داشتن حق رای در جلسات شورای عالی شرکت خواهند کرد:

1_ یک نفر نماینده به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

2_ یک نفر نماینده به انتخاب شورای بورس؛

3_ یک نفر نماینده به انتخاب شورای عالی بانکها؛

ماده 6_ شورای عالی بالاترین رکن جامعه است و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

1_ انتخاب اعضای هیأت مدیره.

2_ تعیین خط مشی و تصویب برنامه های جامعه.

3_ تصویب آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی در چارچوب استاندارد های اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح قانون ی.

4_ تصویب آیین نامه انضباطی و نظارت حرفه ای.

5_ تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی جامعه.

6_ تصویب بودجه سالانه جامعه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره.

7_ تعیین اعضای هیأتهای انتظامی بدوی ازبین اعضای جامعه.

8_ تایید صلاحیت اعضای کارگروههای تخصصی.

9_ تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی تشکیل، وظایف و اختیارات کارگروه های تخصصی.

10_ تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و حق الزحمه اعضای هیأتهای انتظامی بدوی وکارگروه های تخصصی.

11_ تصویب تشکیلات تفضیلی جامعه.

12_ تصویب رهنمودها و دستورالعملهای فنی و حرفه ای در چارچوب استانداردهای اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح قانون ی.

13_ تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضا.

14_ تهیه و گزارش سالانه شورا برای ارایه به وزیر امور اقتصادی و دارایی.

15_ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های رسمی جامعه.

16_ تعیین مدیر مسوول نشریه تخصصی جامعه.

17_ اعمال نظارت حرفه ای از طریق کارگروه های تخصصی.

18_ تصمیم گیری در خصوص سایر مواردی که برای ایفای وظایف جامعه لازم است و در این اساسنامه جزو وظایف سایر ارکان جامعه تعیین نشده است.

ماده 7_ شورای عالی باید در اولین جلسه هر دوره یک نفر را ازبین اعضای خود به عنوان رییس شورای عالی برای دوره سه ساله انتخاب نمایند.

تبصره 1: تغییر رییس شورای عالی قبل از انقضای دوره سه ساله بر عهده شورای مذکور می باشد.

تبصره 2: رییس شورای عالی، هما هنگی سازی و مدیریت تشکیل جلسات و ابلاغ مصوبات شورای مذکور و سایر موارد ذیربط با وظایف یاد شده را بر عهده خواهد داشت.

تبصره 3: انتخاب مجدد یک فرد برای ریاست شورای عالی در دوره های بعد با رعایت مقررات بلا مانع است.

تبصره 4: تعیین حق حضور اعضای شورای عالی بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

ماده 8_ هیأت موسس موظف است بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این اساسنامه نسبت به برگزاری انتخابات بر طبق ضوابط این اساسنامه اقدام نمایند.

ماده 9_ جلسات شورای عالی با حضور حداقل هشت (8) نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات گرفته شده با آرای حداقل موافق شش (6) نفر از حاضران معتبر است.

ب- هیأت مدیره

ماده 10_ هیأت مدیره جامعه مرکب از سه یا پنج نفر است که از بین اعضای جامعه توسط شورای عالی برای مدت سه سال انتخاب و با حکم رییس شورای عالی منصوب می شوند.
چنانچه بعضی از اعضای هیأت مدیره در اثنای مدت یاد شده تغییر یابد، عضو جدید برای مدت باقی مانده انتخاب خواهد شد.

تبصره 1: چنانچه اعضای موظف هیأت مدیره از بین حسابداران رسمی شاغل انتخاب شوند، کارت حسابدار رسمی آنها در دوران تصدی هیأت مدیره از شاغل به غیر شاغل تبدیل می شود. تعداد اعضای موظف و غیر موظف هیأت مدیره توسط شورای عالی تعیین خواهد شد.

تبصره 2: انتخاب اعضای هیأت مدیره از بین اعضای شورای عالی جامعه مجاز نیست.

تبصره 3: انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره با رعایت مقررات برای دوره های بعدی بلامانع است.

ماده 11_ شورای عالی از بین اعضای هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره و دبیر کل جامعه برای مدت سه سال تعیین می کند. رییس هیأت مدیره و دبیر کل جامعه به صورت تمام وقت انجام وظیفه می نمایند.

تبصره 1: رییس هیأت مدیره و دبیر کل جامعه اداره امور اجرایی جامعه را به جز در مواردی که بر عهده ارکان قرار دارد و مسئولیت اجرای مصوبات هیأت مدیره را بر عهده خواهد داشت.

تبصره 2: رییس هیأت مدیره و دبیرکل جامعه با حکم رییس شورای عالی منصوب می شود و تغییر آن قبل از انقضای دوره سه ساله بر عهده شورای عالی است.

ماده 12_ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

1_ اجرای مصوبه های شورای عالی.

2_ تهیه وتنظیم برنامه های جامعه در چارچوب خط مشی تعیین شده توسط شورای عالی.

3_ تهیه و تنظیم آیین اخلاق و رفتار حرفه ای.

4_ تهیه و تنظیم آیین نامه های انضباطی و نظارت حرفه ای.

5_ تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی،معاملاتی، اداری و استخدامی جامعه.

6_ تهیه و تنظیم بودجه سالانه.

7_ تهیه صورتهای مالی و گزارش فعالیت سالانه هیأت مدیره و ارایه آنها به هیأت عالی نظارت و شورای عالی.

8_ تشکیل کارگروه های تخصصی و انتخاب اعضای کارگروه های یاد شده پس از تایید صلاحیت توسط شورای عالی.

9_ تهیه و آیین نامه مربوط به چگونگی تشکیل، وظایف و اختیارات کارگروه های تخصصی.

10_ عزل و نصب کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها.

11_ تهیه و تنظیم تشکیلات تفصیلی جامعه.

12_ اداره امور مالی، معاملاتی و استخدامی.

13_ پیشنهاد مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضای.

14_ عقد هر گونه قرارداد اعم از خرید، فروش، اجاره، اخذ تسهیلات مالی و هر نوع معامله دیگر در حدود فعالیت و بودجه مصوب جامعه.

15_ افتتاح حسابهای بانکی

16_ نمایندگی جامعه در کلیه مراجع قانون ی با حق توکیل به غیر، ارجاع به داوری ودر موارد لازم هر گونه صلح و سازش.

17_ تهیه و تصویب دستورالعملهای مورد نیاز برای اجرای وظایف محول شده.

ماده 13_ جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات گرفته شده با رأی موافق اکثریت اعضای هیأت مدیره معتبر است. آیین نامه داخلی هیأت مدیره توسط هیأت یاد شده تهیه و به تصویب شورای عالی می رسد.

ماده 14_ کارگروه های تخصصی که با عضویت اعضای جامعه تشکیل می شوند مشتمل بر موارد زیر هستند:

1_ کنترل کیفیت.

2_ فنی.

3_ قوانین و مقررات.

4_ آیین رفتار حرفه ای.

5_ آموزش و کار آموزی.

6_ موسسات حسابرسی.

7_ استاندارد های حسابداری و حسابرسی.

8_ سایر کار گروه های مورد نیاز به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی.

تبصره: کار گروه های یاد شده دارای ماهیت فنی و تخصصی بوده و نظرهای آنان جنبه مشورتی دارد و تحت نظر ارکان ذیربط و بر اساس مقررات این اساسنامه فعالیت می نمایند.

پ- هیأت عالی نظارت

ماده 15_ هیأت عالی نظارت مرکب از یک نفر رییس و دو نفر عضو است که بر اساس شرایط ذیل از بین حسابداران رسمی عضو جامعه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت دو سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلا مانع است:

الف- حسن شهرت و تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام.

ب- وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

پ- داشتن حداقل پنج سال سابقه کار حسابرسی، خدمات مالی، طراحی سیستم و یا مدیریت مالی.

ت- داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
ث- نداشتن محکومیت کیفری موثر.

ج- نداشتن سوابق سوء حرفه ای، مالی و اداری.

تبصره: رییس هیأت یاد شده به صورت موظف می باشد و اعضای آن تا تعیین اعضای جدید به انجام وظیفه ادامه می دهند.

ماده 16_ به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات مربوط و احراز کفایت نظارت حرفه ای، هیأت عالی نظارت دارای وظایف ذیل می باشد:

الف- رسیدگی و اظهار نظر درباره درستی اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره.

ب- رسیدگی و اظهارنظر در خصوص صورتهای مالی سالانه جامعه که توسط هیأت مدیره تهیه و تایید می شود.

پ- نظارت بر فعالیتهای جامعه از جمله کارگروه های تخصصی.

ت- انجام دیگر وظایف نظارتی بر فعالیت جامعه و اعضای آن حسب مورد توسط شورای عالی جامعه و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می شود.

ماده 17_ هیأت عالی نظارت در صورت لزوم می تواند در اجرای وظایف خود از خدمات حسابداران رسمی – شاغل و غیر شاغل- و موسسات حسابرسی عضو و سایر کارشناسان غیر مالی استفاده کند. ضوابط حق الزحمه اشخاص یاد شده به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب شورای عالی جامعه مشخص می شود.

ماده 18_ حقوق و مزایای رییس و اعضای موظف هیأت عالی نظارت به ترتیب معادل حقوق و مزایای رییس هیأت مدیره و دبیر کل و اعضای موظف هیأت مدیره جامعه است.

تبصره: حق الزحمه اعضای غیر موظف هیأت عالی نظارت توسط شورای عالی جامعه تعیین می شود.

ماده 19_ دبیرخانه هیأت عالی نظارت زیر نظر رییس آن اداره می شود. تشکیلات دبیرخانه به پیشنهاد هیأت عالی نظارت به تصویب شورای عالی جامعه می رسد.

ماده 20_ کلیه هزینه های هیأت عالی نظارت و هزینه های موضوع ماده 17 این اساسنامه از محل بودجه جامعه تأمین و پرداخت می شود. هیأت مدیره موظف است هر سال ضمن بودجه تنظیمی خود، هزینه های هیأت عالی نظارت را با نظر هیأت یاد شده پیش بینی و در بودجه جامعه منظور و تقدیم شورای عالی جامعه کند.

ماده 21_ هیأت مدیره، رییس هیأت مدیره و دبیرکل جامعه، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو مکلفند امکانات و تسهیلات لازم را برای انجام وضایف هیأت عالی نظارت فراهم کنند و کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مورد درخواست را در اختیار آنها یا نمایندگانشان قرار دهند.

ماده 22_ هیأت عالی نظارت موظف است به طور مستمر گزارش فعالیت های خود را حسب مورد به وزیر امور اقتصادی و دارایی، شورای عالی و هیأت مدیره ارسال کند.

ماده 23_ آیین نامه چگونگی انجام وظایف هیأت عالی نظارت (در خصوص مواردی که در مقررات این اساسنامه پیش بینی شده است) توسط هیأت یاد شده تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

فصل سوم- موسسات حسابرسی

ماده 24_ موسسه حسابرسی، موسسه ای است که به منظور انجام خدمات حسابرسی، بازرسی قانون ی و سایر خدمات تخصصی و حرفه ای مندرج در بند (ت) ماده 1 این اساسنامه، توسط حداقل سه نفر حسابدار رسمی شاغل و بر اساس شرایط زیر تشکیل می شود:

1_ موسسه حسابرسی پس از صدور مجوز تأسیس توسط جامعه، باید بر طبق مقررات به عنوان موسسه انتفاعی غیر تجاری ثبت شود.

2_ در نام هر موسسه حسابرسی باید عبارت”موسسه حسابرسی”و به دنبال نام موسسه، عبارت “حسابداران رسمی”قید شود.

3_ شرکای یک موسسه حسابرسی باید به طور تمام وقت منحصرا در همان موسسه به کار حرفه ای اشتغال داشته باشند.

4_ شرکای موسسه حسابرسی در مقابل فعالیتهای موسسه و اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره: فعالیت موسسه حسابرسی منحصرا محدود به ارایه خدمات یاد شده در این ماده می باشد و انجام هر گونه فعالیت توسط آنها ممنوع است.

ماده 25_اساسنامه هر یک از موسسات حسابرسی با رعایت کلیه موارد پیش بینی شده در اساسنامه نمونه ای که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره جامعه به تصویب شورای عالی می رسد، تنظیم و پس از تایید رییس هیأت مدیره و دبیر کل جامعه به ثبت خواهند رسید. مرجع ثبت موسسات، تنها موسساتی را به نام “موسسه حسابرسی”ثبت می کند که از جامعه حسابداران رسمی ایران اجازه تأسیس دارند.

ماده 26_ موسسات حسابرسی موظفند کلیه مقرراتی را که در مورد تشکیل، اداره و نحوه فعالیت موسسات حسابرسی توسط جامعه وضع می شود، رعایت کنند.

ماده 27_ آیین نامه اجرایی این فصل توسط هیأت مدیره تهیه و به تصویب شورای عالی جامعه می رسد.

فصل چهارم- نظارت حرفه ای

ماده 28_ به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه ای اعضا، هماهنگی در روشهای انجام امور حسابرسی و بازرسی قانون ی، افزایش کیفیت گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی، پیشگیری از رفتار ناسازگار با شوون حرفه ای و ضرورت گذراندن دوره های باز آموزی توسط اعضاء، همچنین رعایت مقررات قانون ی مربوط شامل مفاد این اساسنامه و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن، جامعه بر کار حرفه ای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی نظارت مستمر دارد.

تبصره 1: نظارت جامعه بر فعالیت حرفه ای اعضا از طریق کار گروه های تخصصی ذیربط با نظارت ارکان صلاحیتدار جامعه انجام می گیرد. حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موظفند پرونده ها، اطلاعات و مدارک مورد نیاز را برای بررسی در اختیار کار گروه ها قرار دهند.کار گروه های تخصصی یاد شده وظیفه بررسی، رسیدگی، اظهار نظر و ارایه گزارش مقتضی به ارکان ذی صلاح جامعه را انجام خواهند داد.

تبصره 2: کلیه اطلاعات، مدارک و پرونده های یاد شده در این ماده جزو اسناد طبقه بندی شده تلقی می شود و به صورت امانت در اختیار اعضای کارگروه ها و ماموران آنها قرار می گیرد و افشای مطالب آنها منحصراً در مراجع ذی صلاح مجاز است.

ماده 29_ رعایت مقررات جامعه و پیروی از رهنمودها و تذکرات ابلاغ شده از سوی ارکان ذی صلاح جامعه در مورد رفع نارساییهای خدمت حرفه ای اعضا توسط آنها الزامی است.عدم توجه اعضا به موارد اعلام شده در این فصل، مستلزم احاله نتیجه رسیدگی به هیأتهای انتظامی است.

ماده 30_ هیأت مدیره موظف است حداقل هر سال یک بار چگونگی فعالیت حرفه ای هر یک از اعضا را رسیدگی کند.

فصل پنجم- هیاتهای انتظامی

ماده 31_ به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای جامعه از مقررات مربوط، هیأتهای انتظامی بدوی و هیأت عالی انتظامی تشکیل می شوند.

تبصره: هیأتهای انتظامی بدوی به تعداد مورد نیاز تشکیل می گردند.

ماده 32_ هر یک از هیأت های انتظامی بدوی دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که توسط شورای عالی تعیین و برای مدت سه سال منصوب می شوند. تغییر هر یک از اعضای هیاتهای یاد شده قبل از پایان دوره تصدی آنها منحصراً با تصمیم دو سوم آرای اعضای شورای عالی انجام می شود.

تبصره 1: عضو علی البدل در غیاب هر یک از اعضای اصلی، به جای آن انجام وظیفه می کند و همان وظایف و اختیارات و مسئولیتهای عضو اصلی را بر عهده دارد.

تبصره 2: اعضای هیأت های انتظامی بدوی باید از بین حسابداران رسمی غیر شاغل انتخاب شوند و هیچ یک از آنها نمی توانند در بیش از یک هیأت انتظامی عضویت داشته باشند.

تبصره 3: رییس و نایب رییس هر یک از هیأتهای انتظامی بدوی توسط شورای عالی تعیین می شود.

تبصره 4: انتخاب مجدد اعضای هیأتهای مذکور بلا مانع است.

تبصره 5: جلسات هیأت ها با حضور کلیه اعضا معتبر است.

ماده 33_ هیأت عالی انتظامی مرکب از سه عضو اصلی و سه عضو علی البدل است. هیأت یاد شده با ترکیب زیر تشکیل می شود:

1_ یک نفر حسابدار رسمی غیر شاغل به انتخاب شورای عالی جامعه.

2_ یک نفر حسابدار رسمی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.

3_ یک نفر متخصص رشته حقوق به انتخاب وزیر دادگستری.

تبصره 1: وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری و شورای عالی جامعه هر کدام یک نفر را – بر حسب مورد ذیربط با همان شرایط مقرر در بندهای بالا برای عضو اصلی- به عنوان عضو علی البدل تعیین خواهد نمود.

تبصره 2: عضو علی البدل در غیاب هر یک از اعضای اصلی به جای آنها انجام وظیفه می کند و همان اختیارات و مسئولیت های عضو اصلی را بر عهده دارد. هر عضو علی البدل، بر حسب مورد به جای عضو اصلی مربوط فعالیت می نماید.

تبصره 3: اعضای حسابدار رسمی هیأت عالی انتظامی نمی توانند در هیأتهای انتظامی بدوی عضویت داشته باشند.

تبصره 4: رییس و نایب رییس هیأت عالی انتظامی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

ماده 34_ اعضای شورای عالی، هیأت مدیره، هیأت عالی نظارت کارگروه های تخصصی موضوع ماده 14 این اساسنامه نمی توانند به عضویت هیأت عالی انتظامی و هیأتهای انتظامی بدوی درآیند.

ماده 35_ تنبیه های انضباطی اعضا به شرح زیر است:

1_ اخطار بدون درج در پرونده.

2_ توبیخ با درج در پرونده.

3_ ممنوعیت از پذیرش کار جدید برای مدت معین.

4_ تعلیق عضویت تا یک سال.

5_ تعلیق عضویت بیش از یک سال.

6_ لغو عنوان حسابدار رسمی.

تبصره 1: آرای صادر شده توسط هیأتهای انتظامی بدوی در مورد تنبیه های ردیف های (1) و (2) قطعی است و قابل تجدید نظر نمی باشد.

تبصره 2: در خصوص تنبیه های انضباطی موضوع ردیف های (3) تا (6) این ماده، پس از صدور رأی توسط هیأت انتظامی بدوی، مفاد آن توسط دبیر کل به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدید نظر نماید و دفاعیات خود را کتباً به هیأت عالی انتظامی تسلیم کند.

تبصره 3: دبیر کل جامعه نیز می تواند ظرف مهلت مقرر در تبصره (2)،از رأی یاد شده تقاضای تجدید نظر نماید و آن را به طور کتبی به هیأت عالی انتظامی تسلیم کند.

تبصره 4: هیأت عالی انتظامی با دعوت از متهم و انجام بررسی های لازم، رأی مقتضی را صادر می کند. این رأی در خصوص تنبیه های انضباطی ردیفهای (3) و (4) این ماده قطعی و لازم الاجرا است و عدم تسلیم به موقع دفاعیه یا عدم حضور متهم در جلسات رسیدگی، مانع از صدور رأی نیست.قطعی شدن رأی صادره در مورد تنبیه های انضباطی ردیفهای (5) و (6) منوط به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد. چنانچه وزیر امور اقتصادی و دارایی رأی هیأت عالی انتظامی را درموارد یاد شده نقض نمایند، موضوع و پرونده مربوط را به هیأت تشخیص صلاحیت برای اتخاذ رأی نهایی ارجاع می دهد.

تبصره 5: بندهای 3و 4 ماده 2 آیین نامه تعیین صلاحیت تنها پس از ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی (مذکور در تبصره (4) بالا) اجرا می شود.

تبصره 6: چنانچه متهم یا دبیر کل جامعه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به آرای صادر شده توسط هیأت انتظامی بدوی – موضوع تنبیه های ردیفهای (3) تا (6) ماده 35 این اساسنامه – کتباً اعتراض کند، موضوع قابل طرح در مرجع تجدید نظر است، در غیر این صورت آرای صادره پس از انقضای مهلت یاد شده قطعی و لازم الاجرا است. در صورت انجام اعتراض در ظرف مهلت یاد شده، پرونده مربوط به هیأت عالی انتظامی ارسال خواهد شد.

ماده 36_ رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی جامعه تنها در صلاحیت هیأت عالی انتظامی است و هیأت مذکور راساً به آن رسیدگی و رأی قطعی و نهایی صادر می نماید.

ماده 37_ انصراف اعضا از عضویت در جامعه، مانع رسیدگی و اعمال تنبیه های انضباطی عضو متخلف نیست.

ماده 38_ آن دسته از اعضای جامعه که به تنبیه های مقرر در ردیفهای (4)،(5) و (6) ماده 35 این اساسنامه به طور قطعی محکوم می شوند، به ترتیب برای مدت (4) سال، (10) سال و به طور دایم در ارکان جامعه نمی توانند عضویت داشته باشند.

ماده 39_ درخواست پذیرش مجدد اشخاصی که عنوان حسابدار رسمی آنها لغو می شود تا مدت (5) سال در هیأت تشخیص صلاحیت قابل طرح نیست.

ماده 40_ آیین نامه اجرایی این فصل مشتمل بر نحوه رسیدگی هیأتهای، تعیین انواع تخلفات انتظامی متناسب با تنبیهات و سایر موارد مربوط با پیشنهاد شورای عالی و به تصویب مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری خواهد رسید.

فصل ششم- مقررات مالی

ماده 41_ درآمدهای جامعه به شرح زیر است:

1_ ورودیه اعضا.

2_ حق عضویت (ثابت و متغیر) .

3_ درآمد برگزاری برنامه های آموزشی و پژوهشی، همایشها و انتشارات.

4_ کمکهای داوطلبانه و هدایای اشخاص.

تبصره 1: مبلغ ورودیه و حق عضویت، پس از اعمال نظارت مندرج در مواد 50 ، 51 و 52 قابل وصول است.

تبصره 2: دریافت کمک های داوطلبانه و هدایا پس از تصویب شورای عالی مجاز است.

تبصره 3: وجوه پرداختی موضوع این ماده توسط اعضا و دیگر اشخاص، از نظر مالیاتی جزو هزینه های قابل قبول آنها به حساب می آید.

ماده 42_ هزینه ها و پرداختهای جامعه در چارچوب بودجه مصوب و با رعایت مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوط انجام می شود.

ماده 43_ کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهد آور، افتتاح حساب های بانکی و برداشت از آنها مشترکاً با امضای دبیر کل و یکی از اعضای هیأت مدیره خواهد بود و در غیاب دبیرکل به امضای مشترک دو نفر از اعضای هیأت مدیره- که یکی از آنها توسط دبیر کل معرفی می شو

د- معتبر می باشد.

ماده 44_ سال مالی جامعه از تاریخ اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. اولین دوره مالی جامعه، از تاریخ تشکیل آن شروع می شود.

ماده 45_ در صورت انحلال جامعه، مازاد دارایی بر بدهی آن، مطابق نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی، به موسسات علمی – فرهنگی غیر انتفاعی کشور واگذار می شود.

فصل هفتم- صورتهای مالی و گزارشهای سالانه جامعه

ماده 46_ هیأت مدیره موظف است صورتهای مالی جامعه و گزارش سالانه خود را حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی به هیأت عالی نظارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند.

ماده 47_ هیأت عالی نظارت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت صورتهای مالی و گزارش های هیأت مدیره، گزارش رسیدگی خود را مطابق مقررات ردیفهای (الف) و (ب) ماده 16 این اساسنامه، به شورای عالی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه کند.

ماده 48_ شورای عالی موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت گزارش هیأت عالی نظارت، در خصوص صورتهای مالی و گزارش هیأت مدیره تصمیم گیری کند.

ماده 49_ خلاصه تصمیمات شورای عالی و هیأت مدیره باید به نحو مقتضی به اطلاع اعضای جامعه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد.

فصل هشتم- نظارت عمومی

ماده 50_ شورای عالی باید موارد ذیل را برای وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید:

الف- آیین نامه های موضوع بندهای 3 و 4 ماده 6 این اساسنامه.

ب- مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضا موضوع بند (13) ماده 6 این اساسنامه.

ماده 51_ وزیر امور اقتصادی و دارایی موارد یاد شده در ماده 50 را ظرف حداکثر مدت یک ماه از تاریخ وصول آنها، مورد بررسی قرار داده و موارد مغایرت آنها را با قوانین و مقررات جاری کشور تعیین و با ذکر دلیل به شورای عالی جامعه اعلام می نماید. در صورت نبودن مغایرتهای یاد شده، موضوع عدم مغایرت توسط وزیر ظرف مهلت مذکور برای شورای عالی ارسال می گردد و چنانچه ظرف مهلت مزبور اعلام نظر ننمایند، در حکم موافقت وی تلقی خواهد شد و مصوبه شورای عالی قابل اجراست.

ماده 52_ شورای عالی موظف است مغایرتهای اعلامی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی را رفع کند و آن را برای وی جهت بررسی مجدد برابربا ماده 51 ارسال نمایند. در هر صورت رفع مغایرتهای یاد شده توسط شورای عالی الزامی است.

ماده 53_ در مواردی که وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور مربوط به وظایف و مسئولیتهای اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأتهای انتظامی، اعضای شورای عالی، اعضای هیأت عالی نظارت و یا سایر اعضای جامعه، تخلف مالی، اداری و انتظامی و یا سایر تخلفات حرفه ای مشاهده و یا احراز نماید رسیدگی به امر را به مراجع قانون ی ذی صلاح ارجاع و پیگیری خواهد نمود.

فصل نهم- صدور پروانه حسابداری رسمی

ماده 54_ هیأت تشخیص صلاحیت بعد از تایید نهایی صلاحیت حسابداران رسمی، فهرست آنان را برای صدور کارت شناسایی عکسدار به دبیر کل جامعه به طور کتبی معرفی خواهد کرد.

ماده 55_ کلیه حسابداران رسمی باید دارای کارت شناسایی عکسدار باشند و این کارت به منزله پروانه حسابداری رسمی محسوب می شود. اشتغال هر حسابدار رسمی به خدمات تخصصی و حرفه ای (موضوع بند (ت) ماده 1 این اساسنامه) منوط به دارا بودن کارت یاد شده می باشد.

تبصره: در صورتی که کارت حسابدار رسمی شاغل برابر مقررات به غیر شاغل تبدیل شود، فهرست آنان توسط هیأت تشخیص برای دبیرکل جامعه ارسال خواهد شد.

ماده 56_ دبیرکل موظف است که برای هر یک از حسابداران رسمی موضوع ماده 54 کارت شناسایی عکسدار صادر نماید. مدت اعتبار این کارتها دو سال است و هر دو سال یکبار تمدید می شود.

تبصره 1: هیأت تشخیص صلاحیت مکلف است در اجرای بند (ب) ماده 2 آیین نامه تعیین صلاحیت، از جامعه کسب نظر نماید و بر اساس و به استناد آن اقدام نماید.

تبصره 2: چنانچه با انجام مفاد تبصره (1) این ماده هیأت تشخیص صلاحیت اشخاصی از حسابداران رسمی را تایید ننموده، فهرست آنان را به طور کتبی به دبیرکل جامعه اعلام خواهد نمود.

ماده 57_ دبیر کل جامعه در دی ماه هر سال صورت اسامی کلیه حسابداران رسمی را با قید شاغل و غیر شاغل در روزنامه رسمی و حداقل یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر خواهد نمود و اسامی اشخاصی که طی هر سال به عنوان حسابدار رسمی آنان لغو یا تعلیق می گردد باید بلافاصله از راههای یاد شده به اطلاع عموم، وزیر امور اقتصادی و دارایی و ارکان جامعه برسد.

تبصره: مراجع ذیربط مقرر در این اساسنامه موظفند مشخصات اعضایی را که به عنوان حسابدار رسمی آنان لغو یا تعلیق می شوند و یا به سایر تنبیه های انضباطی محکوم می گردند برای دبیر کل جامعه و هیأت تشخیص صلاحیت به طور کتبی ارسال دارند.

فصل دهم- مقررات متفرقه

ماده 58_ جامعه حسابداران رسمی ایران جامعه ای حرفه ای و غیر سیاسی است و از مجامع حرفه ای موضوع بند (4) ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- به حساب می آید.

ماده 59_ مسئولیت جبران هر گونه خسارتی که از ارایه خدمات تخصصی و حرفه ای اعضا به اشخاص ثالث وارد شود بر عهده عضو ذیربط است. در خصوص موسسات حسابرسی در صورتی که داراییهای موسسه برای جبران خسارت کافی نباشد، شرکای موسسه حسابرسی متضامناً مسئول تادیه مانده خسارات هستند.

ماده 60_ عضویت حسابداران رسمی شاغل به طور غیر موظف در شورای عالی، هیآت عالی نظارت، هیأتهای انتظامی و کارگروه های تخصصی جامعه از مصادیق خدمات تخصصی و حرفه ای موضوع بند (ت) ماده 1 این اساسنامه نیست.
ماده 61- حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی و یا در نزد سایر حسابداران رسمی ارایه دهنده خدمات حرفه ای مستقل، مجاز به ارایه خدمات تخصصی و حرفه ای مستقل از سازمان و موسسات و اشخاص یاد شده نیستند و عدم مراعات حکم مذکور، تخلف محسوب می شود.
ماده 62- سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و حرفه ای توسط اعضای متناسب با ترکیب و تعداد کارکنان آنها به موجب آیین نامه ای است که با پیشنهاد شورای عالی جامعه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ماده 63- عدم حضور هر یک از اعضای ارکان جامعه به دلایل غیر موجه در سه جلسه متوالی – به تشخیص رییس شورای عالی – به منزله استعفای آنها از عضویت در رکن مربوط است.
ماده 64- آن دسته از مفاد آیین نامه تعیین صلاحیت که با مقررات این اساسنامه مغایرت دارند ملغی می گردند.
ماده 65- در صورت لزوم، اساسنامه جامعه به ترتیب ذیل اصلاح خواهد شد:

الف- به پیشنهاد شورای عالی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران؛

ب- با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

VN:R_U [1.9.22_1171]
تعداد آرا 0 رأی

شماره:59218/ ت 17321هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

خانه پیوست قوانین تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران