1

ماده ۳

ماده 3 [1] حذف شده است .ماده ۴

ماده 4[1] حذف شده است .ماده ۵

ماده 5 [1]  حذف شده است .ماده ۶

ماده 6 [1] حذف شده است .ماده ۷

ماده 7 [1]  حذف شده است .