1

ماده ۱۲

ماده 12 [1] حذف شده است.ماده ۱۳

ماده 13 [1] حذف شده است .ماده ۱۴

ماده 14 [1] حذف شده است .ماده ۱۵

ماده 15 [1] حذف شده است .ماده ۱۶

ماده 16 [1] حذف شده است .