Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

ماده ۴۹

درصورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45 ، 46 ، 47 و 48 این قانون در ایران صادرشده باشد صادر کنندگان باید تمبر مقرر را برروی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تادیه می‌نمایند متضامنا مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود .
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
formats

ماده ۵۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.
formats

ماده ۵۱

درصورت تخلف از مقررات این فصل ، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر ، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد .
image_pdf
خانه قانون مالیاتهای مستقیم باب دوم- مالیات بر دارایی Archive for category "فصل پنجم: حق تمبر" (برگه 2)