1

الحاق بند(۷-۵) به دستورالعمل­های شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ و ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۷ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم


دستورالعمل
پيرو دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 و اصلاحيه آن به شماره 3954/200 مورخ 1392/3/7 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، در راستاي اهداف ترسيم شده در جهت تحقق مباني اقتصاد مقاومتي در بخش صنايع دستي و صنعت فرش دستباف، همچنين به منظور تکريم و تسهيل وظايف موديان محترم مالياتي، بدينوسيله متن زير به عنوان بند «7-5» به دستورالعمل مذکور الحاق مي­گردد:
«7-5-کليه مشمولين دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مذکور که مبادرت به خريد محصولات بافته­هاي داري از جمله گليم، جاجيم، پلاس، زيلو، نمد، حصير، سياه چادر، گبه و فرش دستباف از اشخاص حقيقي ايراني که خود بافنده محصولات مذکور بوده­اند مي­نمايند، الزامي به دريافت شماره ملي يا شماره اقتصادي حسب مورد از ايشان نداشته و مي­توانند اطلاعات معاملات خريد خود را به صورت تجميعي براي هر فصل در قالب دستورالعمل ماده مذکور ارسال نمايند.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور