1

ادغام پرونده های مالیاتی که براساس اطلاعیه های واصله به صورت مضاعف تشکیل شده اند


بخشنامه
بنا به اطلاع واصله برخي اطلاعات معاملات موديان در روزهاي پاياني مهلت رسيدگي به ادارات امور مالياتي رسيده و به دليل کمبود وقت و جلوگيري از مرور زمان و تضييع حقوق دولت، اداره مزبور اقدام به رسيدگي و صدوربرگ تشخيص ماليات نموده در حاليکه اصل پرونده در امور مالياتي ديگري داراي سابقه مالياتي بوده است.
ضروري است در صورتي که بعداً مشخص گرديد پرونده مذکور مربوط به امور مالياتي ديگري است، پرونده مالياتي تشکيل شده را به همراه کليه مستندات و اوراق آن به امور مالياتي پرونده اصلي ارسال نمايند.

حسين وکيلي
معاون ماليات­هاي مستقيم