1

رای شماره ۳۶۵۷ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۳ شعبه ۶ تجدیدنظردیوان عدالت اداری

توجه به مجموع محتويات پرونده‌هاي بدوي و تجديدنظر هيات حل اختلاف مالياتي و مدارك و مستندات و لوايح تقديمي طرفين، تجديدنظر خواهي وارد است چون اولا بند 5 ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم اشعار مي‌دارد (حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و… از پرداخت ماليات معاف است) ثانيا اداره كل امور اجتماعي تهران طي نامه شماره 13735/5 مورخ 1380/11/13 اعلام داشته است (با عنايت به ماده 157 قانون كار توافق كارگر و كارفرما در محل كارگاه مبني بر تسويه حساب كامل در مورد مزد، مزايا و سنوات خدمت مغايرتي با مقررات قانوني ندارد و در صورت همكاري مجدد بين كارفرما و كارگر پس از تسويه حساب مورد بحث اين امر به منزله استخدام جديد توسط كارفرما محسوب مي‌شود) ثالثا طبق مدارك و مستندات موجود كارگران اقرار و اعتراف داشته‌اند مبلغ بازخريد خدمت خود را دريافت داشته‌اند و تجديدنظر خواه آن را واقعا پرداخت نموده است. رابعا اصل 170 قانون اساسي قضات را موظف نموده به آيين‌نامه‌ها و… خلاف قانون عمل ننمايند. با عنايت به مراتب فوق بخشنامه شماره 58324/11719-4/30 مورخ 1377/11/19 معاونت درآمدهاي مالياتي خلاف قانون بوده و قابليت اجرا ندارد. عليهذا دادنامه فوق‌الشعار كه به استناد بخشنامه مذكور صادر گرديده مخدوش است و نقض آن حكم به ورود شكايت شاكي بدوي صادر و مقرر مي‌دارد پرونده مجددا در هيئت حل اختلاف مالياتي به همعرض وفق مقررات رسيدگي و اضافه دريافتي‌ها مسترد گردد. راي صادره قطعي است.

مستشار شعبه 6 تجديدنظر ديوان عدالت اداري-محمدي
مستشار شعبه 6 تجديدنظر ديوان عدالت اداري- جباري