1

ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در خصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم


بخشنامه
به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 14981/ت50866هـ مورخ 1394/2/10 هيأت محترم وزيران، به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد:
حواله­ هاي ارزي که در دوره تحريم، وسيله پرداخت نقدي در مبادلات تجاري با خارج از کشور محسوب مي شود از مصاديق ذکر شده در مواد (45) و (47) قانون ماليات­هاي مستقيم نبوده و مشمول ماليات مقرر در اين مواد نمي باشد .

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور