1

لغو صدر بخشنامه شماره ۶۹۱/۲۶۰/د مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۴ و عبارت مرتبط

بخشنامه
باعنايت به ابهامات مطروحه در خصوص مفاد بخشنامه شماره 691/260/د مورخ 1392/2/24، يادآور مي­شود، نظر به اينکه به موجب بخشنامه شماره 17665/200 مورخ 1392/10/9 رئيس کل محترم سازمان،‌بخشنامه‌هاي شماره 16218/200 مورخ 1391/8/10 و 21016/200 مورخ 1391/10/25 موضوع ” احراز شرايط اعمال معافيت صادرات”کان لم يکن گرديده است، بنابراين پاراگراف صدر بخشنامه و عبارت « و موارد مندرج در بخشنامه‌هاي فوق الذکر » مندرج در بند (1) بخشنامه صدرالاشاره صادره توسط اين معاونت کان لم يکن مي‌گردد.
بديهي است ساير مفاد بخشنامه کماکان به قوت خود باقي است.
عليرضا طاري بخش