1

ابلاغ قرار قبول دستور موقت شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری مبنی بر جلوگیری از اجرای بند(۱۰) بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه

به پيوست قرار صادره قبول دستور موقت به شماره دادنامه 9309970901402249 مورخ 1393/12/13 شعبه 14 ديوان عدالت اداري که مقرر مي دارد:

«نظر به اينکه بند(10) بخشنامه مورد شکايت مشعر بر ملزم نمودن داروخانه‌ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش«pos مکانيزه فروشگاهي» مي باشد. به لحاظ اينکه مغاير ماده(121) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوطه بوده که در صورت اجراي آن موجبات ورود خسارت فراهم مي گردد. با احراز فوريت و ضرورت امر مستنداً به مواد(34) و(35) قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي تا تعيين تکليف قطعي شکايت مطروحه صادر و اعلام مي گردد.» جهت اقدام لازم، ابلاغ مي گردد.

لازم به يادآوري است با توجه به اينکه تنظيم لايحه دفاعيه، عنوان رييس محترم ديوان، در دستور کار سازمان قرار دارد، لذا مقرر مي گردد پس از تعيين تکليف قطعي در اين خصوص، که قبل از انقضاي مهلت قانوني توسط سازمان اعلام خواهد شد؛ نسبت به رسيدگي پرونده ها اقدام گردد.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور