1

اصلاحیه دستورالعمل تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال۱۳۹۳ صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل

پيرو دستورالعمل شماره 502/94/200 مورخ 1394/2/1 موضوع تفويض اختيارتعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1393 صاحبان وسائط نقليه مسافري، باري ، ماشين آلات راه سازي و صنعتي در اجراي مقررات تبصره 5 قانون مالياتهاي مستقيم ، بدينوسيله بند 13 دستورالعمل مذکور به شرح زير اصلاح مي­گردد:

” اشخاص موضوع اين دستورالعمل که فاقد اتحاديه بوده و يا با اتحاديه آنها در اجراي تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم توافق نشده باشد، چنانچه اظهارنامه مالياتي خود را براساس مفاد اين دستورالعمل تسليم نمايند و در رسيدگي اداره امور مالياتي با رعايت بند 19 اين دستورالعمل، اظهارنامه مالياتي آنها مورد قبول واقع گردد در اجراي تبصره ماده 29 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به صدور برگ ماليات قطعي آنها اقدام خواهد شد. “در ضمن استثناء مذکور در بند 22 دستورالعمل مذکور حذف مي گردد.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور