1

نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

بسمه تعالي
“با صلوات بر محمد و آل محمد”
وزارت اموراقتصادي و داراييهيات وزيران در جلسه 6-2-1394 به پيشنهاد شماره 5448-56 مورخ 25-1-1394 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ و ماده (42) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) ـ مصوب 1393 ـ تصويب کرد:
الف) نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات به شرح زير تعين مي­گردد:
1. معاملات کوچک: معاملاتي که کمتر از يکصد و سي و نه ميليون (139000000) ريال باشد.
2. معاملات متوسط: معاملاتي که مبلغ معامله بيشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ يک ميليارد و سيصد و نود ميليون(1390000000) ريال تجاوز نکند.
3. معاملات بزرگ: معاملاتي که مبلغ برآورد اوليه آن ها بيش از مبلغ يک ميليارد و سيصد و نود ميليون (1390000000) ريال باشد.
ب) نصاب معاملات موضوع بند(الف) به مواردي که معامله به صورت مزايده انجام مي شود، تسري مي يابد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور