1

ابلاغ رای شماره ۱۹۶۹مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ دیوان عدالت اداری درخصوص حق تمبر حواله های ارزی


بخشنامه
به پيوست تصوير راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 1969 مورخ 18/12/1393 مبني بر ابطال بخشنامه شماره 23838/200/ص مورخ 27/12/1392 و نامه هاي شماره 24292/200 مورخ 28/12/1392 و شماره 55990/210/ص مورخ 9/6/1388 و شماره 1254/51/148 مورخ 1/3/1392 درخصوص مطالبه و اخذ حق تمبر از حواله هاي ارزي از تاريخ صدور آنها جهت اطلاع و بهره برداري ارسال ميگردد.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور