1

هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ بهره‌برداری واحدهای تولیدی و معدنی و زمان آغاز معافیت مالیاتی را اعلام کرد

متن راي شماره 266 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است:
با توجه به حکم مقرر در ماده 132 “قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/ 3/ 1371” مبني بر اين که درآمد واحدهاي توليدي و معدني که از تاريخ تصويب اين اصلاحيه از طرف وزارتخانه‌هاي صنايع يا صنايع سنگين يا معادن و فلزات و يا جهاد سازندگي حسب مورد براي آنها کارت شناسايي يا پروانه بهره‌برداري صادر مي‌شود از تاريخ بهره‌برداري حسب اولويت‌هاي 1 و‌2 و‌3 به ترتيب به مدت 8 و‌6 و‌4 سال از ماليات معاف مي‌شوند، مدلول آراي مندرج در گردش کار معارض يکديگر به نظر مي‌رسد، لذا راي قطعيت ‌يافته شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ‌2816 مورخ 15/ 11/ 1384 داير به رد شکايت در حدي که متضمن معناي فوق است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‌شود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.