1

شرایط معافیت‌های مالیاتی حمل و نقل کالاهای صادراتی

در اجراي‌ بند 1 تصويب‌ نامه‌ شماره‌ 81286/ت‌37862ک‌ مورخ‌ 1386/5/23 کميسيون‌ موضوع‌ اصل‌ 138 قانون‌اساسي‌، پيرامون‌ برقراري‌ معافيت‌، از عوارض‌ و معافيت‌ براي‌ آن‌ بخش‌ از در آمد شرکت‌هاي‌ حمل‌ و نقل‌ بين‌المللي‌، مربوط به‌ حمل‌ کالاهاي‌ صادراتي‌ و نيز در آمد حاصل‌ از پذيرش‌ گردشگران‌ خارجي‌ ورودي‌ توسط دفاتر خدمات‌مسافرتي‌، با استناد به‌ بند (د) ماده‌ 33 قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ و بند (ه) ماده‌ 4 تصويب‌ نامه‌ 30087/ت‌30784ک‌ مورخ‌ 1383/4/21 کميسيون‌ مزبور و تصويب‌ نامه‌ شماره‌ 9429/ت‌32172هـ مورخ‌ 1384/2/21 هيأت‌ وزيران‌دستورالعمل‌ زير مورد تصويب‌ قرار گرفته‌ که‌ مراتب‌ جهت‌ اقدام‌ لازم‌ ابلاغ‌ مي‌گردد.
ماده‌ 1:
حمل‌ و نقل‌ ترانزيت‌ خارجي‌ طبق‌ ماده‌ 1 قانون‌ حمل‌ و نقل‌ و عبور کالاهاي‌ خارجي‌ از قلمرو جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌، در چارچوب‌ قانون‌ مذکور با در نظر گرفتن‌ شرايط ذيل‌، معاف‌ از ماليات‌ و عوارض‌ مي‌گردد.
الف‌ ـ درآمدهاي‌ ارزي‌ تحصيلي‌ داراي‌ منشاء خارجي‌ که‌ توسط اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ و از طريق‌ سيستم‌ بانکي‌خارج‌ازکشور، به حساب‌ شرکت‌ حمل‌ونقل‌ صاحب‌ درآمد، واريزگردد و براي‌آن‌، قرارداد ياصورتحساب‌ صادر شده‌باشد.
ب‌ ـ پروانه‌ ترانزيت‌ خارجي‌ در چارچوب‌ قانون‌ حمل‌ و نقل‌ و عبور کالاهاي‌ خارجي‌ از قلمرو جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، براي‌ آن‌ صادر و عمليات‌ ترانزيت‌ انجام‌ و تسويه‌ صورت‌ پذيرفته‌ باشد.
ماده‌ 2:
درآمد ارزي‌ حاصل‌ از حمل‌ کالاهاي‌ صادراتي‌ در صورتي‌ که‌ مسئوليت‌ حمل‌ کالاها از مبداء جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌، تا مقصد خارج‌ از کشور، به‌ عهده‌ شرکت‌ حمل‌ و نقل‌ بين‌‌المللي‌ ايراني‌ واگذار شده‌ باشد، از ماليات‌ و عوارض‌، معاف‌ مي‌باشد.
ماده‌ 3:
درآمد حاصل‌ از حمل‌ و نقل‌ داخلي‌ و حمل‌ و نقل‌ کالاهاي‌ وارداتي‌ مشمول‌ معافيت‌ مالياتي و عوارض‌ فوق نمي‌گردد.
*لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ که‌ تاريخ‌ اجرا از ابتداي‌ برنامه‌ چهارم‌ (1384/1/1) و مدت‌ اجراء تا پايان‌ برنامه‌ چهارم‌ (1388/12/29) مي‌باشد.

به موجب رای شماره 453 مورخ 1391/7/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه با قانون مغایرت ندارد.