1

معافیت اوراق مشارکت و صکوک موضوع آیین نامه اجرایی بند(ز) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور


به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 14588/ت 51801هـ مورخ 09/02/1394 هيأت وزيران، موضوع آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 كل كشور كه در روزنامه رسمي شماره 774 مورخ 1394/2/16 آگهي گرديده است، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.به موجب تبصره ماده 11 تصويب نامه يادشده، اوراق مشاركت و صكوك منتشر شده موضوع آيين نامه مذكور از پرداخت هر گونه ماليات معاف بوده و نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت و اجاره صكوك بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.
سازمان امور مالياتي كشور