1

معافیت اسناد صادره دولت جهت تسویه بدهی‌ها آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور


به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 14247/ت 51802هـ مورخ 8/2/1394 هيأت وزيران، موضوع آيين نامه اجرايي بند(ط) تبصره(6) قانون بودجه سال 1394 كل كشور كه در روزنامه رسمي شماره 774 مورخ 16/2/1394 آگهي گرديده است، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد. به موجب بند(الف) ماده(1) تصويب نامه ياد شده، ” اسناد خزانه اسلامي” : اسناد با نام يا بي نامي كه دولت به منظور تسويه بدهي‌هاي مسجل خود با حفظ قــدرت خريد بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايــه‌اي و مابه التفاوت قيمت تمام شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركت‌هاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومي كشور به قيمت
اسمي و سررسيد معين به طلبكاران غير دولتي واگذار مي‌نمايد. اين اسناد معاف از ماليات مي‌باشند.
سازمان امور مالياتي كشور