1

عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع)


بخشنامه
با توجه به نامه شماره 98567-57 مورخ 01-06-1394 معاون محترم نظارت مالي و خزانه داري کل کشور در خصوص يارانه‌هاي پرداختي دولت بابت مابه التفاوت فروش فرآورده‌هاي نفتي (اصلي) شامل بنزين، نفت سفيد، نفت کوره، نفت گاز و گاز مايع و به منظور وحدت رويه در اتخاذ تصميم نسبت به پرونده ماليات بر ارزش افزوده دوره‌هاي مالياتي سنوات 1392 و 1393 شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شرکت پالايش نفت، مفاد بخشنامه شماره 16767-200 مورخ 13-07-1390 حسب مورد براي دوره‌هاي مالياتي مذکور مجري خواهد بود. ضمناً در خصوص بند (3) بخشنامه ياد شده، آيين نامه اجرائي بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 و تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور و جداول (1) و (2) پيوست آنها، حسب مورد در سال‌هاي مذکور مد نظر قرار گيرد.

علی عسکری
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
پیوست