1

ابلاغ دادنامه شماره ۹۳۱۲۷/اق/۴۲ مورخ ۲۹-۰۲-۱۳۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره۹۳۴/۱۴۲۲۵/م مورخ ۲۴-۰۱-۱۳۹۲

به پيوست تصوير رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري، موضوع دادنامه شماره 93127/ا‌ق/42 مورخ 29-02-1394 مبني بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 اين معاونت با موضوع کنترل صورت حساب هاي غيرواقعي و اثبات پرداخت ماليات و عوارض پرداختي(اعتبار) مؤديان که مقرر مي دارد:

«در خصوص درخواست شاکي به طرفيت سازمان امور مالياتي کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 صادره از معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان مذکور،

1- فقهاي معظم شوراي نگهبان بند(الف)بخشنامه مورد شکايت را خلاف موازين شرع نشناخته‌اند.
2- بر مبناي ماده(25) قانون ماليات بر ارزش افزوده، شناسايي، نحوه رسيدگي، تشخيص و مطالبه وصول ماليات به سازمان امور مالياتي کشور محول گرديده و مطابق ماده (17) قانون مذکور ماليات‌هايي که مؤديان در موقع خريد کالا يا خدمت براي فعاليت‌هاي اقتصادي خود به استناد صورت حساب هاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از ماليات هاي وصول شده توسط آن‌ها کسر و يا به آن‌ها مسترد مي‌گردد و….
بنابراين بخشنامه مورد شکايت در تبيين حکم مقنن و شيوه‌هاي اجرايي آن بوده، لذا خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رأي به رد شکايت صادر مي‌گردد.»
جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي‌گردد.
عليرضا طاري بخش
معاون ماليات بر ارزش افزوده
پیوست