1

ابلاغ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم


به پيوست «قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم» مصوب جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 31-04-1394 مجلس شوراي اسلامي که در تاريخ 07-05-1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است و در روزنامه رسمي شماره 801 مورخ 29-05-1394 منتشر گرديده است، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ مي گردد.

لازم به ذکر است وفق ماده 281 قانون فوق الذکر، تاريخ اجراي قانون مذکور، به استثناي مواردي که در قانون يادشده ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، از ابتداي سال 1395 مي باشد. ليکن کليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) اين قانون که سال مالي آنها از 01-01-1394 و بعد از آن شروع مي شود از لحاظ تسليم اظهارنامه، ترتيب رسيدگي و مقررات ماده (272) و نرخ مالياتي، مشمول احکام اين قانون مي باشند.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
پیوست