1

ابلاغ دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده


بخشنامه
به موجب مواد 17 و 25 و 26 قانون ماليات بر ارزش افزوده دستورالعمل اصلاحي « رسيدگي و استرداد ماليات و عوارض مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده ـ تدوين شهريور ماه 1394 » به همراه ضمائم پيوست آن جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
در همين راستا مأموران مالياتي مکلفند از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه دوره‌هاي مالياتي رسيدگي نشده مؤديان را براساس مفاد دستورالعمل يادشده رسيدگي نمايند.

ضمناً «ضوابط اجرائي و فرم هاي استرداد ماليات و عوارض در نظام ماليات بر ارزش افزوده » و « راهنماي استرداد اضافه ماليات و عوارض پرداختي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده مخصوص اعمال در دوره هاي مالياتي بهار و تابستان 1388 » و همچنين «دستورالعمل رسيدگي به عملکرد مؤديان در خصوص اجراي ماليات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه مخصوص رسيدگي به عملکرد دوره هاي پائيز 1387 لغايت تابستان 1388 » به ترتيب موضوع بخشنامه‌هاي شماره 14813 مورخ 11-12-1387، شماره 8715 مورخ 09-04-1388، شماره 9485 مورخ 21-10-1387، شماره 51465-200/ص مورخ 30-04-1388 و شماره 29807 مورخ 10-12-1388 از تاريخ اجراي دستورالعمل فوق الذکر لغو مي‌گردد.

عليرضا طاري بخش

معاون ماليات بر ارزش افزوده
(( بر اساس بخشنامه شماره 83-94-260 مورخ 18-08-1394 عبارت ذيل جايگزين تبصره بند (7) دستورالعمل رسيدگي و استرداد ماليات و عوارض موديان نظام ماليات بر ارزش افزوده، ضميمه بخشنامه فوق ميگردد ))

تبصره: در صورت عدم ارائه دفاتر و هرگونه اسناد و مدارک مثبته از سوي مؤدي،لازم است مأموران مالياتي حداقل با ملحوظ نظر قرار دادن درآمد و يا فروش قطعي‌شده مؤديان اعم از معاف و غيرمعاف عملکرد مالياتهاي مستقيم با لحاظ نمودن معافيتهاي موضوع ماده (12) و احکام مربوط به ماده (52) قانون و با رعايت ساير مفاد دستورالعمل، نسبت به تشخيص مأخذ مشمول ماليات و عوارض واقعي مؤديان اقدام نمايند.
پیوست