1

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م


بخشنامه
به پيوست تصوير دادنامه شماره 402 و 403 مورخ 8-4-1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که در مقام رسيدگي و ايجاد رويه واحد نسبت به دعاوي نمايندگان بند يک ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن به طرفيت سازمان متبوع به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت در جلسات هيأت حل اختلاف مالياتي صادر و مقرر داشته ” نظر به اينکه اولاً:در آيين نامه مصوب وزير امور اقتصادي و دارايي پرداخت حق الزحمه براي نماينده سازمان امورمالياتي کشور که عضو هيأت است پيش بيني نشده است و با توجه به اينکه نماينده سازمان امور مالياتي کشور در هيأت حل اختلاف مالياتي به موجب ماده 245 همان قانون از جمله کارمندان سازمان امور مالياتي است و حضور آنان در جلسات هيأت هاي حل اختلاف مالياتي تکليف قانوني آنها محسوب مي شود، بنابراين استحقاق دريافت حق الزحمه شرکت درجلسات هيأت هاي حل اختلاف مالياتي را ندارند”جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي­گردد.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور