1

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۳ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)


بخشنامه
در اجراي مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاري املاک شهر تهران ( مناطق 22 گانه) حاوي صورتجلسه کميسيون تقويم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور، ضوابط اجرايي و جداول ارزش اجاري به انضمام نقشه هاي بلوک بندي املاک مزبور،جهت اجراء در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، براي عملکرد سال 1393 ابلاغ مي گردد.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
پیوست