1

حسابرس و بازرس قانونی شرکت های موضوع ماده یک آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی


بخشنامه
پيرو بند3 دستورالعمل شماره 27359-200 مورخ 2-12-1390 درخصوص حسابرس و بازرس قانوني شرکت هاي موضوع ماده يک آيين نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شرکت هاي دولتي، بدين وسيله مقرر مي­گردد:

مادامي­ که حسابرس و بازرس قانوني شرکت هاي موضوع ماده يک آيين­ نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شرکت­ هاي دولتي، توسط کارگروه انتخاب حسابرس تعيين و اعلام مي­گردد، مفاد بخشنامه شماره 24067 مورخ 20-3-1387 درخصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شرکت هاي سهامي، براي اين گونه شرکت­ ها جاري نخواهدبود.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور