1

موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات­های مستقیم


بخشنامه
پيرو بخشنامه شماره 23997-200/ص مورخ 27-12-1392 موضوع موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائـــي ماده 169 مکـــرر قانـــون ماليات­هاي مستقيم، بدينوسيله در راستاي ايجاد وحدت رويه و شفافيت در رسيدگي­ هاي مالياتي به اطلاع مي ­رساند “سود سهام و سهم الشرکه” در شمول اجراي دستورالعمل­ هاي صادره موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات­هاي مستقيم نمي­باشد.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور