1

ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۳

پيرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ25-3-1394 به پيوست نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحاديه هاي امور صنفي جهت تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم ارسال مي گردد. مقتضي است ترتتيبي اتخاذ گردد تا توافق با اتحاديه هاي ذيربط حداکثر تا تاريخ 15-4-1393 انجام پذيرد.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

شماره:505-94-200
تاريخ: 25-3-1394

دستورالعمل
بنابه اختيار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم ، به امورمالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ساير استان ها اجازه داده مي شود با رعايت موارد زير ، درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 تمام يا برخي از موديان موضوع بند(ج) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم را با نظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلق را که قطعي خواهدبود وصول نمايند.
الف – شرايط توافق:
1- ارائه اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1393 بصورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشاني www.TAX.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونيکي در موعد مقرر قانوني. ضمناً ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه بصورت کاغذي به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال، بعنوان رسيد تسليم اظهارنامه مالياتي مي باشد.
2- اظهارنامه مالياتي شامل «خلاصه وضعيت درآمد و هزينه سالانه» تکميل شده باشد.
3- در موارد تقسيط ماليات ابرازي، پرداخت حداقل چهل درصد (40%) ماليات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در6 قسط مساوي ماهانه تا پايان دي ماه 1394 تقسيط و پرداخت گردد. ضمناً مؤديان محترم مالياتي مي توانند براي پرداخت نقدي، بدون مراجعه حضوري به واحدهاي مالياتي و بانک، از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشاني www.TAX.gov.ir ، اقدام نمايند.
4- مؤديان محترم مالياتي براي تقسيط باقيمانده ماليات ابرازي مي توانند به دو روش زير اقدام نمايند:
1-4- از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي قبوض پرداخت ماليات هر قسط را از سامانه دريافت و در سر رسيد مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند.
2-4 به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه و نسبت به تسليم چکهاي مربوط اقدام نمايند.
عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر مانع از صدور برگ ماليات قطعي براي مؤدياني که در چارچوب اين دستورالعمل درآمد مشمول ماليات آنها قطعي گرديده است، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسيد، از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي، مشمول جريمه مقرر در ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم خواهند بود. جريمه مذکور بخشوده نخواهدشد.

ب – تعيين درآمد مشمول ماليات

5- ميزان درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالياتي ، نوع فعاليت ، اوضاع و احوال اقتصادي منطقه و وضعيت اقتصادي اعضاي اتحاديه ذيربط در سال 1393 تعيين گردد. به نحوي که رشد ماليات ابرازي عملکرد سال 1393 نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال 1392 از درصدهاي مندرج در جدول زير کمتر نباشد:

 

ميزان ماليات عملکرد سال 1392 حداقل رشد ماليات سال 1392 درصد نمونه گيري براي رسيدگي
تا مبلغ 10,000,000 ريال 8 4
از مبلغ 10,000,001 تا 30,000,000 ريال 12 8
از مبلغ 30,000,001 ريال و بالاتر 18 12

 

ميزان نمونه گيري براي رسيدگي پرونده مؤدياني که مشمول ماليات نشده اند 8 درصد مي باشد.

6-مبناي انجام توافق ، ميزان ماليات قطعي عملکرد سال 1392 در نظر گرفته شود.

در صورتيکه برگ قطعي ماليات عملکرد مذکور تا تاريخ تسليم اظهارنامه عملکرد 1393 صادر نشده باشد، آخرين درآمد مشمول ماليات يا ماليات قطعي شده سنوات قبل حسب مورد، بعلاوه 20 درصد به ازاي هر سال بعد از آن مبناي محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات ابرازي سال 1393 مي باشد. بديهي است پس از قطعيت ماليات سال 1392، ماليات مزبور در چارچوب اين دستورالعمل مبناي محاسبه ماليات سال 1393 خواهد بود.

7-مودياني که در عملکرد سال 1392 تمام سال را فعاليت داشته و مشمول ماليات نگرديده اند ، درصورتي که درآمد مشمول ماليات خود را با ميزان حداقل سي درصد (30%) افزايش نسبت به درآمد مشمول ماليات سال گذشته اظهارنمايند، با رعايت ساير شرايط مشمول توافق خواهند بود.

8-با توجه به اينکه مبناي توافق عملکرد سال 1393 ، ماليات عملکرد سال 1392 مي باشد، لذا مودياني که سال 1393 اولين سال فعاليت آن ها بوده و يا نسبت به سال قبل تغيير شغل داشته اند، مشمول توافق نمي باشند.

9-هرگاه درآمد مشمول ماليات يا ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل با توجه به فعاليت مودي براي بخشي از سال مذکور بوده باشد، دراين صورت مي بايست درآمد مشمول ماليات براي يک سال تمام محاسبه و پس از تعيين ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات ( براي پرونده هاي معاف) و ماليات مذکور (براي ساير پرونده ها) مبناي رشد موردنظر قرارگيرد.

10-در مشارکت مدني، مودياني که نسبت مالکيت آن ها نسبت به سال 1392 تغيير داشته است، ابتدا مي بايست ماليات يا درآمد مشمول ماليات عملکرد سال مذکور با احتساب تغيير مالکيت محاسبه و سپس مبناي رشد مورد نظر قرار گيرد.

11-در مشارکت مدني چنانچه شريک يا شرکائي در عملکرد سال 1392( با رعايت ساير شرايط فوق) مشمول ماليات نشده اند، در صورتيکه درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 خود را متناسب با سهم شريکي که کمترين ماليات قطعي شده عملکرد سال 1392 را داشته است و با رعايت شرايط مورد توافق اظهار نمايند، مشمول توافق خواهند بود.

12-مودياني که درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1392 آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالياتهاي مستقيم محاسبه شده است ، ابتدا بايد درآمد مشمول ماليات و ماليات آن ها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبناي توافق عملکرد سال 1393 قرارگيرد.

13-در اجراي مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مودياني که مطابق دستورالعمل هاي شماره 13007-200 مورخ 28-6-1391 و 10714-200 مورخ 16-6-1392 ملزم به استفاده از صندوق مکانيزه فروش ( سامانه هاي فروشگاهي ) شده اند درصورتي که مطابق با بخشنامه 22-24-200 مورخ 3-3-1394 نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه ماليات يا درآمد مشمول ماليات ابرازي سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بندهاي 5 و 7 اين دستورالعمل بدون اعمال معافيت ابراز شده باشد، با رعايت ساير شرايط مشمول توافق مي باشد.

14-در اجراي مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ” معادل هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور (در اولين سال استفاده از سامانه‌هاي مذکور) قابل کسر است ” ، بنابراين موديانيکه در سال 1393 نسبت به خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1393، هزينه مذکور از درآمد مشمول ماليات آنها قابل کسر خواهد بود ، لذا در صورتي که درآمد مشمول ماليات يا ماليات ابرازي اين گونه موديان با رعايت ساير شرايط پس از کسر هزينه هاي مذکور و يا ماليات متعلق به سهم هزينه هاي مذکور حسب مورد ابراز شده باشد، مشمول توافق مي باشد.

15-با توجه به بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور ، اشخاصي که مکلف به ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت مقرر (تاريخ 31-4-1394) امکان برخورداري از معافيت را نداشته، لذا چنانچه ماليات يا درآمد مشمول ماليات ابرازي سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بند هاي 5 و 7 اين دستورالعمل به اضافه ماليات متعلق به معافيت استفاده نشده ابراز شده باشد ، با رعايت ساير شرايط مشمول توافق خواهد بود.

ج – ساير موارد:

16-مودياني که طبق بند هاي 1 ، 2 و 3 اين دستورالعمل اقدام ننموده باشند ، مشمول توافق نبوده و درآمد مشمول ماليات و ماليات آن ها توسط ادارات امور مالياتي با رعايت مقررات از طريق رسيدگي تعيين خواهند شد.

17- از بين اظهارنامه هاي تسليمي مشمول توافق ، به ميزان مندرج در بند 5 فوق ، توسط اداره کل امور مالياتي بعنوان نمونه براي رسيدگي انتخاب و توسط اداره امور مالياتي ذيربط با رعايت مقررات رسيدگي مي شود.

اتحاديه ها يا اتاقهاي اصناف که تا تاريخ 31-06-1394 فهرست اعضاء خود را مشتمل بر اقلام نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، نام پدر، تاريخ تولد، شماره ملي ، نام اتحاديه، موضوع فعاليت در محيط نرم افزار Excel به اداره کل امور مالياتي مربوط ارائه نمايند، سازمان امور مالياتي تا تاريخ 30-08-1394 فهرست مؤديان نمونه انتخاب شده براي رسيدگي و همچنين مؤدياني که اظهارنامه آنها پذيرفته شده را به اتحاديه مربوط اعلام خواهد کرد.

18-هرگاه اسناد و مدارک مثبته اي تحصيل گردد که حاکي از اختلاف ماليات مشخصه بيش از2,000,000 ريال با ماليات مورد توافق باشد ، ماليات مابه التفاوت با رعايت مقررات مطالبه خواهد شد.

19-با توجه به اينکه عمده فروشان موضوع رديف 8 بند الف ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم ، مشمول اين دستورالعمل نمي باشند، لذا ملاک تفکيک عمده فروشي از خرده فروشي موديان، پروانه کسب صادره مي باشد. ضمناً فهرست عمده فروشان که تا پايان سال 1392 از سوي اتحاديه ذيربط به اداره امور مالياتي تسليم شده باشد، نيز مورد قبول مي باشد. در مورد آن دسته از مودياني که فاقد اتحاديه مي باشند و يا وضعيت کسبي اعضاي اتحاديه از حيث عمده يا خرده فروشي در پروانه کسب صادره مشخص وتصريح نشده و يا فهرست مورد اشاره تا پايان سال 1392 تسليم نشده باشد، ملاک، سوابق پرونده مالياتي مي باشد.

20- امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ساير استان ها ترتيبي اتخاذ نمايند تا توافق با اتحاديه ها تا تاريخ 15-4-1394 انجام و همچنين برگ هاي ماليات قطعي مشمولين توافق حداکثر تا پايان بهمن ماه سال 1394 صادر و ابلاغ شود.

21- امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا پرونده مالياتي مودياني که از تسليم اظهارنامه خودداري و يا مشمول توافق نمي باشند حداکثر تا تاريخ 29-12-1394 رسيدگي و به مرحله قطعيت برسد.

22-اين دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقليه عمومي نمي باشد.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
پیوست