1

وظایف و تکالیف مودیان درخصوص نوع دفاتر و اسناد و مدارک و روش های نگهداری آنها


در اصلاحيه مصوب 31/04/1394 قانون ماليات هاي مستقيم، بخشي از وظايف و تکاليف موديان، مورد بازنگري قرار گرفته است. بر مبناي اين اصلاحيه بندهاي سه گانه الف، ب و ج موضوع ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم، حذف گرديده است. بر اين اساس، صاحبان مشاغل، باتوجه به مبلغ فروش کالا و خدمات طبق آخرين اظهارنامه تسليمي يا درآمد مشمول ماليات قطعي شده ( قبل از کسر معافيت) طبق آخرين برگ ماليات قطعي عملکرد سال 1391 و بعد، گروه بندي مي شوند، به علاوه تکاليف قانوني صاحبان مشاغل در خصوص نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌هاي نگهداري آنها با توجه به نوع وحجم فعاليت (مبلغ فروش و سايردرآمدها) براي موديان مختلف در گروه هاي اول، دوم و سوم، در چارچوب آيين نامه اجرايي ماده 95 اصلاحيه تعيين گرديده است .