1

مرجع رسیدگی به اختلاف ناشی از پرداخت خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ ق.م.م


نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با مرجع رسيدگي به اختلاف ناشي از پرداخت خسارت موضوع تبصره ماده 242 قانون ماليات هاي مستقيم بدين وسيله مقرر مي دارد:
با توجه به منظور مقنن از وضع ماده 243 قانون ماليات هاي مستقيم که خاص موضوع استرداد مي باشد، اختلافات ناشي از اجراي تبصره ماده 242 قانون ماليات هاي مستقيم به تبع اصل ماده مزبور و موضوع استرداد صرفآ قابل طرح در هيات موضوع ماده 243 قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود.

سيد کامل تقوي نژاد
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور