1

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم


بدينوسيله آيين نامه اجرايي تبصره(3) ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31-04-1394 به شماره 46378-3949-200 مورخ 18-03-1395 که به تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارايي رسيده است، به منظور اطلاع واقدام لازم ابلاغ مي گردد.
براساس آيين نامه فوق، مقررات مذکور از تاريخ 01-01-1395 لازم الاجراء مي باشد و نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص مشمول براي فصول بهار و تابستان سال 1395 کماکان مطابق مقررات و دستورالعمل هاي قبلي صادره سازمان امور مالياتي کشور خواهد بود.
بديهي است اجراي تبصره (1) ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم در فصول بهار و تابستان سال 1395 نيز تسري خواهد داشت.
سيدکامل تقوي نژاد
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
پیوست