1

 آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم


هيئت وزيران در جلسه 12/3/1395 به پيشنهاد شماره 40000/3348/200 مورخ 9/3/1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (107) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم –مصوب 1394- آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف- درآمدهاي در ايران: درآمدهاي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران كه بابت فعاليت در ايران تحصيل مي شود.
ب- درآمدهاي از ايران: درآمدهاي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران كه بدون انجام فعاليت در ايران از ايران تحصيل مي شود.
پ- اشخاص خارجي مقيم خارج از ايران: اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي كه مقيم خارج از ايران مي‌باشند.
ت- ساير حقوق: حقوقي كه اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران، اختيار استفاده از آن را واگذار مي‌كنند و حق مذكور در ايران مورد استفاده و بهره‌برداري قرار مي‌گيرد، از قبيل حق استفاده و بهره‌برداري از اموال و دارايي‌ها، حق توقف بارگُنج (كانتينر)، حق ثبت، حق اختراع و اسناد علمي.
ث- قانون: قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي بعدي آن.
ماده 2- ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات اشخاص خارجي مقيم خارج از ايران بابت درآمد حاصل از فعاليت در ايران، به شرح زير تعيين مي‌شود:

رديف نوع فعاليت درآمد مشمول ماليات بابت ناخالص وجوه دريافتي ملاحظات
1 الف- فعاليت‌هاي پيمانكاري و خدمات فني در ايران نسبت به عمليات هر نوع امور راه و كار ساختماني، توسعه، بهره‌برداري، نظار، تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات، نقشه‌برداري، نقشه‌كشي و محاسبات فني. 20%
ب- پيمانكاري و خدمات فني، اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري در حوزه‌هاي هيدروكربوري بالادستي. 15%
پ- درآمد حاصل از قراردادهاي پيمانكاري بابت لوازم و تجهيزات در مواردي كه مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام در قرارداد مشخص نشده باشد. 10%
2 الف- حمل بار و مسافر از طريق ريلي و جاده‌اي از ايران به خارج از كشور. 20% فعاليت كارمزدي 25%

وجوه دريافتي

ب- فعاليت‌هاي حمل و نقل ريلي، جاده‌اي، آبي و هوايي در ايران. 18%
3 آموزش، تعليمات و كمك‌هاي فني 15%
4 درآمد حاصل از بهره‌برداري سرمايه در فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران به استثناي موارد مذكور در بندهاي فوق 20%
5 خدمات تشخيصي و درماني پزشكي 30%
6 ساير خدمات 30%

تبصره 1- درآمد حاصل از فعاليت‌هاي خدماتي از قبيل آموزش، تعليمات و كمك‌ةاي فني و ساير خدمات و خدمات تشخيصي و درماني پزشكي كه محل ارايه خدمت خارج از ايران باشد، مشمول درآمد در ايران يا از ايران نخواهد بود. خدماتي كه به صورت غيرحضوري و از طريق سامانه‌هاي الكترونيكي و نظاير آن به ايران ارايه مي‌شود ارايه خدمات در ايران محسوب مي شود.
تبصره 2- در قراردادهاي بالادستي نفت و گاز وزارت نفت (شركت‌هاي تابعه) با پيمانكار خارجي، چنانچه پيمانكار خارجي تمام يا بخشي از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان مجري يا پيمانكار دست دوم واگذار نمايد، مبالغ پرداختي به پيمانكاران دست دوم در محاسبه درآمد مسمول ماليات پيمانكار دست اول كسر و مانده با نرخ مذكور در جزء (ب) رديف (1) جدول موضوع اين ماده به عنوان درآمد مشمول ماليات تعيين مي شود و چنانچه پيمانكار دست دوم از اشخاص حقوقي خارجي باشد، كسر مبالغ پرداختي به پيمانكار دست دوم مشروط به كسر و وصول ماليات موضوع ماده (107) قانون در پرداختي‌هاي به پيمانكار دست دوم مي‌باشند.
ماده 3- ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات اشخاص خارحي مقيم خارج از ايران بابت درآمدهايي كه بدون فعاليت در ايران از ايران تحصيل مي‌كنند، به شرح زير تعيين مي‌شود:

رديف نوع فعاليت درآمد مشمول ماليات

بابت ناخالص وجوه دريافتي

1 تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات، نقشه‌برداري، نقشه‌كشي، نظارت و محاسبات فني 20%
2 واگذاري امتيازات و ساير حقوق به:

الف- صاحبان واحدهاي توليدي و معدني مشروط بر آنكه امتيازات و حقوق مذكور منحصراً مربوط به فعاليت‌هاي توليدي و معدني باشد.

20%

 

ب- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي و شهرداري‌ها 20%
پ- ساير موارد 30%
3 واگذاري فيلم‌هاي سينمايي به عنوان بها يا حق نمايش يا تحت هر عنوان ديگر 20%

ماده 4- در قرارداد پيمانكاري (اعم از دست اول و دوم) چنانچه بهاي لوازم و تجهيزات خريداري شده از كل مبلغ قرارداد تفكيك نشده باشد، كل مبلغ قرارداد مشمول ماليات موضوع ماده (107) قانون خواهد بود. در صورت تفكيك مبالغ لوازم و تجهيزات در قراردادهاي اصلاحي و الحناقي بعدي، معافيت لوازم و تجهيزات، نسبت به پرداخت‌هاي پس از انعقاد قرارداد اصلاحي و الحاقي جاري باشد.
ماده 5- پرداخت كنندگان وجوه مكلفند در هر پرداخت، ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده‌اند كسر و تا پايان ماه بعد از آن به اداره امور مالياتي پرداخت كنند، در غير اين صورت با دريافت كنندگان، متضامناً مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق آن خواهند بود.
ماده 6- در مواردي كه اشخاص مشمول مقررات اين آيين‌نامه در ايران داراي نماينده باشند، نماينده اشخاص مزبور مكلفند در اجراي تبصره (2) ماده (177) قانون نسبت به تسليم اظهارنامه‌ اشخاص يادشده اقدام و ماليات متعلق را بر اساس ماده (107) قانون پس از كسر ماليات پرداختي موضوع ماده (5) اين آيين‌نامه، پرداخت نمايند.
ماده 7- در صورتي كه فعاليت موضوع اين آيين‌نامه به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام شود، درآمد مشمول ماليات اشخاص خارجي مقيم خارج از ايران حسب مقررات تبصره (4) ماده (107) قانون تعيين خواهد شد. اين حكم در مورد قراردادهايي كه مستقيماً توسط شركت اصلي خارجي (دفتر مركزي) منعقد و شعبه امور هماهنگي را انجام مي‌دهد، جاري نمي‌باشند.
تبصره- شعب و نمايندگي شركت‌هاي خارجي در ايران مكلف به رعايت مقررات مربوط به كسر و وصول ماليات تكليفي و ماليات حقوق كاركنان بابت فعاليت موضوع قرارداد شركت اصلي در ايران مي‌باشند.
ماده 8- در مواردي كه برابر قانون و مقررات ماليات‌هاي مستقيم، در خصوص فعاليت‌هايي كه نحوه ديگري براي تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات آن مقرر شده است، حسب مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
ماده 9- كليه اشخاص موضوع صدر ماده (107) قانون كه وفق مقررات اين آيين‌نامه بابت درآمد حاصل در ايران يا از ايران ماليات متعلق را پرداخت كرده باشند و يا از جانب آن‌ها پرداخت شده باشد، بابت درآمدهاي مذكور، مشمول ماليات ديگر موضوع اين قانون نمي‌باشند.
ماده 10- در مورد قراردادهاي مشاركتي اشخاص خارجي مقيم خارج از ايران با اشخاص ايراني، درآمد مشمول ماليات اشخاص خارجي به نسبت سهم مشاركت، با رعايت مقررات اين آيين‌نامه و اشخاص ايراني با رعايت مقررات موضوع مواد (94) و (106) قانون مشمول ماليات خواهد بود. در اين صورت پرداخت كنندگان وجوه صرفاً در پرداختي به اشخاص خارجي مكلف به كسر ماليات متعلق و واريز آن به حساب ادار امور مالياتي با رعايت مقررات مي‌باشند.