1

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۴ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم


در اجراي مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون ماليات­هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاري املاک شهر تهران (مناطق22 گانه)، حاوي صورتجلسه کميسيون تقويم املاک موضوع ماده ياد­شده به انضمام ضوابط اجرايي و جداول ارزش اجاري املاک مزبور که به تصويب کميسيون موصوف رسيده است، جهت اجراء براي عملکرد سال 1394 ابلاغ مي گردد.
مزيد اطلاع، مجموعه ارزش اجاري املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) عملکرد سال 1394 در دست چاپ مي باشد که به محض چاپ، جهت بهره برداري ارسال خواهد شد.
خاطر نشان مي سازد، نرخ مالياتي جهت محاسبه ماليات بر درآمد اجاره املاک اشخاص حقيقي براي عملکرد سال 1394 نرخ ماده 131 قانون ماليات­هاي مستقيم مصوب 27-11- 1380، قبل از اصلاحيه 31-4-1394 مي باشد.
مسئوليت نظارت بر حسن اجراي مفاد اين بخشنامه بر عهده مديران کل امور مالياتي مستقر در مناطق 22 گانه شهر تهران خواهد بود.
سيد کامل تقوي نژاد
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
پیوست