1

نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با واحدها وکارخانه های تولید سنگ


در راستاي تسهيل اجراي مقررات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده، براي واحدها وکارخانه­ هاي توليد سنگ، تفاهم نامه مورخ 23/9/1395، مورد توافق نمايندگان محترم کانون سنگ ايران، انجمن ها و تشکل­ هاي استاني صنعت سنگ و معاونت ماليات بر ارزش افزوده که مفاد پيش نويس آن طي بند 4 مصوب مورخ 24/8/1395 شوراي معاونين سازمان متبوع نيز مورد پذيرش قرار گرفته است ابلاغ مي گردد.

لذا مقتضي است ادارات کل امور مالياتي با رعايت مفاد کليه بندهاي تفاهم نامه يادشده، نسبت به قطعيت ماليات و عوارض دوره هاي مشموليت واحدهاي مزبور اقدام نمايند .

محمد مسيحي
معاون ماليات بر ارزش افزوده