1

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۲۹۴ مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ درخصوص ابطال بند(۳-۷) دستورالعمل اجرائی شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰


به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنمه شماره 1294 مورخ 03/12/1395 مبنی بر ابطال بند(3-7) دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می­گردد.

نادرجنتی
معاون مالیاتهای مستقیم