1

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۵۶۱-۵۶۰ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ در خصوص ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۸۴ راجع به مغایرت تسهیم هزینه های کفن و دفن، واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی به اقلام معاف و غیرمعاف ماترک


به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 561-560 مورخ 25/08/1395 مبنی بر ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/06/1384 جهت اطلاع و بهره ­برداری لازم ارسال می­گردد.ضمنا خاطرنشان می­سازد که رأی مذکور در خصوص ماترک متوفیان قبل از سال 1395 جاری خواهدبود.

نادر جنتی
معاون مالیاتهای مستقیم
پیوست