1

وصول حق تمبر از صدور جواز تأسیس، توسعه و پروانه بهره‌برداری


با توجه به صراحت بند (11) تبصره ماده 46 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 از ابتداي سال 1381، صدور و تجديد هر گونه جواز تأسيس، كارت شناسايي واحدهاي توليدي و معدني، كارت بازرگاني، پروانه وكالت و كارشناسي و ساير پروانه‌هاي كسب و كار از جمله پروانه كسب واحدهاي صنفي، اعلاميه‌هاي تأسيس و پروانه‌هاي بهره‌برداري و… مشمول پرداخت حق تمبر مندرج در بند فوق مي‌گردد. لذا مقتضي است ادارات امور مالياتي ذي‌ربط، نسبت به وصول حق‌تمبر مذكور برابر مقررات قانوني اقدام نمايند.
سازمان امور مالیاتی کشور