1

ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم برای اجرا در سال ۱۳۹۶


هیئت وزیران در جلسه 23/1/1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1394 – تصویب کرد: در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات ماده (64) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1394 – به تصویب کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده یاد شده رسیده است، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده مذکور در سال 1396 معادل هشتاد و پنج درصد (85%) ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 تعیین می گردد.
هیات وزیران