1

چگونگی معافیت برخی از درآمدهای مؤسسات خیره و عام‌المنفعه


شوراي عالي مالياتي در جلسه شماره 4-201 مورخ 12/3/1393 عنوان داشت: دريافتي‌هاي نقدي و غير نقدي مؤسسات خيره و عامل‌المنفعه خواه در شرايط افزايش و كاهش قيمت (در مورد ارز يا تسعير آن) و خواه به صورت عين مال و يا بهاي مكتسبه آن از طريق فروش و همچنين مال‌الاجاره دريافتي در مورد واگذاري به اجاره چنانچه صرف امور معنونه در قانون شود با رعايت ساير قيود و تطبيق با شرايط قانوني، مشمول ماليات نخواهد بود.
توضيح آنكه انتقال قطعي املاك و حق واگذاري محل (و ساير حقوق مربوط به املاك حسب مورد) و نقل و انقال خودرو به ترتيب برابر فصل اول باب سوم قانون ماليات‌هاي مستقيم و ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده مشمول ماليات نقل و انتقال مقرر خواهند بود.
سازمان امور مالياتي کشور