1

مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها و هزینه های تاسیس به انضمام جداول دارایی های استهلاک پذیر ( موضوع مقررات ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)


در اجرای مقررات قسمت اخیر ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 به پیوست مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها ( شامل 21 ماده و 4 تبصره) به انضمام جداول دارایی های استهلاک پذیر (شامل 25 گروه و 13 صفحه) که به پیشنهاد شماره 16199/200 مورخ 11/10/1395 این سازمان در تاریخ 19/10/1395 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. شایان ذکر است مقررات و جداول مذکور، صرفاً در مورد اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم که سال مالی آنها از ابتدای سال 1395 (01/01/1395) و به بعد شروع می گردد، جاری خواهد بود. بدیهی است نحوه محاسبه استهلاک دارایی های متعلق به اشخاص مذکور برای دوره مالی که سال مالی آن قبل از تاریخ مزبور شروع گردیده است، تابع مقررات مواد 149، 150 و 151 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور
در اجراي مقررات ماده 149 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 و بنا به پيشنهاد شماره 16199/200 مورخ 11/10/1395 سازمان امور مالياتي كشور، مقررات و ضوابط اجرائي مربوط به هزينه‌ استهلاك دارايي‌ها و هزينه‌هاي تأسيس در 21 ماده و 4 تبصره (به شرح ذيل)، به انضمام جداول دارايي‌هاي استهلاك‌پذير در قالب 25 گروه و 13 صفحه (به شرح پيوست اين مجموعه) به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيد.
ماده 1- تعاريف و مفاهيم:
الف- استهلاک: تخصيص نظام مند (سيستماتيک) مبلغ استهلاک پذير يک دارايي طي عمر مفيد آن.
ب- مبلغ استهلاک پذير: بهاي تمام شده دارايي يا ساير مبالغ جايگزين پس از کسر ارزش باقيمانده آن.
ج- عمر مفيد: مدت زماني که پس از شروع بهره‌برداري دارايي، طبق جداول استهلاکات مبناي محاسبه استهلاک قرار مي‌گيرد.
د- بهاي تمام شده: مبلغ وجه نقد يا معادل نقد پرداختي و يـا ارزش منصـفانه سـاير مابـه ازاء‌هايي کـه جهت تحصيل يک دارايي در زمان تحصيل يا ساخت آن واگذار شده است و در صورت مصداق مبلغي که بر اساس الزامات خاص استانداردهاي حسابداري (مانند مخارج تأمين مالي، تفاوت تسعير بدهي‌هاي ارزي مربوط به تحصيل و ساخت دارايي‌ها، ناشي از کاهش ارزش ريال) به آن دارايي تخصيص مي‌يابد.
هـ – ارزش منصفانه: مبلغي است که خريداري مطلع و مايل و فروشنده‌اي مطلع و مايل مي‌توانند در معامله‌اي حقيقي و در شرايط عادي، يک دارايي را در ازاي مبلغ مزبور با يکديگر مبادله کنند.
و- ارزش دفتري: بهاي تمام شده دارايي پس از کسر استهلاک انباشته آن
ز- ارزش باقيمانده: مبلغ برآوردي که واحد تجاري در حال حاضر مي‌تواند از واگذاري دارايي پس از کسر مخارج برآوردي واگذاري بدست آورد، با اين فرض که دارايي در وضعيت متصور در پايان عمر مفيد باشد (در محاسبه مبلغ استهلاک پذير دارايي در اجراي اين ضوابط، ارزش باقيمانده صفر در نظر گرفته مي‌شود).
ح- هزينه تأسيس: منظور از هزينه‌هاي تأسيس مخارج حقوقي براي تهيه اساسنامه و شرکت نامه، حق مشاوره و مخارج ثبت مي‌باشد.
ط- دارايي ثابت مشهود: به دارايي اطلاق مي‌شود که به منظور استفاده در توليد يا عرضه کالاها يا خدمات، اجاره به ديگران يا براي مقاصد اداري نگهداري مي‌شود و انتظار مي‌رود بيش از يک دوره مالي مورد استفاده قرار گيرد.
ي- دارايي نامشهود: يک دارايي قابل تشخيص غير پولي و فاقد ماهيت عيني (دارايي نامشهود با عمر مفيد نامحدود به لحاظ مالياتي قابل استهلاک نمي‌باشد).
ک- تعمير اساسي: مخارج تغيير دارايي ثابت که موجب بهبود وضعيت دارايي (اعم از افزايش عمر مفيد، افزايش ظرفيت توليد، بهبود کيفيت محصول و کاهش مخارج عملياتي) در مقايسه با وضعيت قبل از انجام تعمير گردد.
ل- تاريخ شروع بهره‌برداري: تاريخ مندرج در پروانه بهره‌برداري يا بهره‌برداري عملي حسب مورد خواهد بود.
ماده 2- درمورد دارائيهايي که از طريق معاوضه تحصيل ميشوند، ارزش منصفانه آن دارايي و يا دارائي‌هاي مشابه آن مأخذ محاسبه استهلاک مي‌باشد. چنانچه ارزش منصفانه دارايي تحصيل يا واگذار شده قابل اندازه‌گيري يا محاسبه نباشد ارزش دفتري دارايي واگذار شده با احتساب سرک دريافتي يا پرداختي مأخذ محاسبه استهلاک قرار مي‌گيرد.
ماده 3- مخارج مربوط به تعمير اساسي دارايي در زمان انجام هزينه به ارزش دفتري دارايي اضافه و در طول باقيمانده عمر مفيد دارايي، قابل استهلاک خواهد بود. مخارج مربوط به تعمير اساسي دارايي‌هاي ثابت که پس از پايان عمر مفيد دارايي انجام مي‌شود، در سال انجام مخارج، قابل استهلاک است.
تبصره – در مورد صنايعي که به طور دوره‌اي انجام عمليات اورهال (بازرسي عمده) ضرورت دارد (اعم از اينکه عمليات اورهال طي عمر مفيد يا پس از پايان عمر مفيد دارايي صورت پذيرد)، چنانچه طول دوره تکرار اقدامات فوق بيش از يک سال باشد، مخارج انجام شده به طور جداگانه ثبت و طي دوره منتهي به اورهال بعدي مستهلک مي‌گردد.
ماده 4- تفاوت‌هاي تسعير بدهي‌هاي ارزي مربوط به تحصيل و ساخت دارايي‌ها، ناشي از کاهش ارزش ريال با رعايت استانداردهاي حسابداري از دوره مالي شناسايي آن، مطابق ضوابط و جداول پيوست اين مجموعه مستهلک مي‌گردد.
ماده 5- چنانچه بهاي تمام شده برخي از اجزاي يک دارايي ثابت مشهود در مقايسه با کل بهاي تمام شده آن دارايي، با اهميت و عمرمفيد آن متفاوت از دارايي مورد نظر بوده و بهاي آن جزء حداقل 20 درصد بهاي تمام شده دارايي باشد، جزء مذکور بر مبناي حداقل تا نصف عمر مفيد و يا حداکثر تا دو برابر نرخ استهلاک دارايي مزبور قابل استهلاک خواهد بود. در اين صورت بهاي تمام شده دارايي و اجزاي با اهميت آن بايد بصورت جداگانه ثبت گردد.
ماده 6- مبداء محاسبه استهلاک دارايي‌ها از ابتداي ماه بعد از بهره‌برداري مي‌باشد.
تبصره- موسسات مي‌توانند در موارد غيرفعال و يا بلااستفاده ماندن موقت دارايي بيش از شش ماه متوالي در يک دوره مالي، هزينه استهلاک دارايي مزبور در مدت بلااستفاده ماندن را به ميزان 30 درصد محاسبه نمايند. در اين صورت چنانچه محاسبه استهلاک برحسب مدت باشد، 70% مدت زماني که دارايي مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقي مانده مدت تعيين شده براي استهلاک دارايي در اين جدول اضافه خواهد شد. حکم اين تبصره در مورد ساختمانها و تأسيسات ساختماني و دارايي‌هاي نامشهود با عمر مفيد معين جاري نمي‌باشد.
ماده 7- هزينه‌هاي تأسيس، در سال تأسيس به ميزان صد درصد قابل استهلاک است.
ماده 8- هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري (به استثناء هزينه‌هايي که طبق استاندارد‌هاي حسابداري قابل احتساب در بهاي تمام شده دارايي‌هاي استهلاک پذير مندرج در جدول پيوست اين مجموعه مي‌باشد) در سال انجام هزينه به حساب هزينه دوره منظور مي‌گردد.
ماده 9- روش‌هاي خط مستقيم، مانده نزولي و تعداد توليد يا کارکرد، روشهاي پذيرفته شده براي محاسبه استهلاک به شرح ذيل خواهند بود:
الف- روش خط مستقيم: در اين روش مبلغ استهلاک پذير دارايي طي دوره عمرمفيد تعيين شده در جدول استهلاکات به‌طور مساوي در هر سال مستهلک مي‌گردد.
ب- روش مانده نزولي: دراين روش ميزان استهلاک هر سال با اعمال نرخ تعيين شده در جدول استهلاکات نسبت به مانده ارزش دفتري دارايي محاسبه مي‌گردد و هنگامي که مانده ارزش دفتري دارايي به کمتر از 5 درصد بهاي تمام شده دارايي برسد، کل مانده ارزش دفتري در سال بعد يکجا قابل استهلاک است.
ج- روش تعداد توليد: در اين روش استهلاک هر سال بر مبناي ميزان محصول توليدي نسبت به کل ظرفيت توليد دارايي محاسبه مي‌شود.
ماده 10- درخصوص آن دسته از دارايي‌هاي استهلاک پذير که مدت و يا نرخ استهلاک آنان نسبت به جدول استهلاکات قبل تغيير يافته باشد، به شرح ذيل عمل خواهد شد:
در روش مستقيم:
مانده ارزش دفتري دارايي ظرف مدت باقيمانده عمر مفيد (عمر مفيد دارايي طبق جدول جديد منهاي مدت مستهلک شده دارائي)، مستهلک خواهد شد و در صورتي که باقي مانده عمر مفيد معادل يا کمتر از يکسال باشد، کل مانده ارزش دفتري در سال اول اجراي اين جدول، قابل استهلاک خواهد بود.
در روش نزولي:
مانده مستهلک نشده دارايي، طبق نرخ جديد مندرج در جداول پيوست قابل استهلاک خواهد بود.
ماده 11- درخصوص مواردي که روش استهلاک در جداول نسبت به جدول استهلاکات قبل تغيير يافته باشد، به شرح ذيل عمل خواهد شد:
الف: در موارد تغيير روش از نزولي به مستقيم، مانده مستهلک نشده طي مدت باقيمانده عمر مفيد (عمر مفيد دارايي طبق جدول جديد منهاي مدت مستهلک شده دارائي)، مستهلک خواهد شد. چنانچه عمر مفيد موضوع اين جدول کمتر از مدت مستهلک شده دارائي باشد، مانده ارزش دفتري در سال اول اجراي اين جدول، قابل استهلاک خواهد بود.
ب: در موارد تغيير روش از مستقيم به نزولي، مانده مستهلک نشده با نرخ جديد، مستهلک خواهد شد.
ماده 12- چنانچه قيمت تمام شده يک دارايي تحصيل يا ايجاد شده کمتر از ده درصد حد نصاب معاملات کوچک موضوع قانون برگزاري مناقصات در آن سال باشد، در سال تحصيل يا ايجاد قابل استهلاک خواهند بود.
ماده 13- دارايي‌هايي که به صورت دست دوم خريداري ميشوند، مطابق عمرمفيد و يا نرخهاي مندرج در جدول استهلاکات، قابل استهلاک خواهند بود.
ماده 14- در صورتي که بر اثر فروش مال قابل استهلاک يا مسلوب المنفعه شدن ماشين‌آلات، زياني متوجه مؤسسه گردد، زيان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارايي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) يکجا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال است.
ماده 15- استهلاک اجاره سرمايه‌اي دارايي‌هاي ثابت استهلاک پذير با رعايت استانداردهاي حسابداري و مطابق ضوابط و جداول پيوست اين مجموعه محاسبه مي‌گردد.
ماده 16- در مورد قراردادهاي ساخت، بهره‌برداري و واگذاري (B.O.T ( و بيع متقابل ( Buy Back) دارايي‌هاي استهلاک پذير (که تحت عنوان هزينه‌هاي پروژه يا دارايي‌هاي سرمايه‌اي ثبت مي‌گردد)، به نسبت درآمد هرسال و يا به نسبت سنوات دوره بهره‌برداري، حسب مورد قابل استهلاک خواهد بود.
ماده 17- مؤسسات توليدي و معدني داراي پروانه بهره‌برداري از مراجع ذيربط مجاز خواهند بود آن بخش از دارايي‌هاي ثابت استهلاك پذير خود را که به منظور كاهش مصرف انرژي، توليد و يا استفاده از انرژي‌هاي نو (تجديدپذير)، رفع يا کاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي و ارتقاء فناوري (تكنولوژي) خريداري مي‌نمايند، با نصف مدت و يا دو برابر نرخهاي مندرج در اين جدول مستهلك نمايند، مشروط بر اينكه فهرست دارايي‌هاي مزبور و نحوه استهلاك آن و تأييديه مراجع ذيربط در مورد مصاديق اين ماده را تا پايان انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي خريد دارايي، به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نمايند.
تبصره- مسئوليت تشخيص مصاديق موضوع اين ماده در مورد رفع يا کاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي، با سازمان حفاظت محيط زيست و در ساير موارد با وزارتخانه و يا موسسه دولتي مستقل ذيربط صادر کننده پروانه بهره‌برداري خواهد بود.
ماده 18- دارايي‌هايي که قيمت تمام شده آنها بطور کامل مستهلک مي‌گردد، تا زمانيکه در مالکيت مؤسسه مي‌باشند بايد بهاي تمام شده و ميزان استهلاک انباشته آن دارايي به طور کامل در حسابها و دفاتر مؤسسه نشان داده شود.
ماده 19- موسسات مجاز مي‌باشند که دارايي‌هاي استهلاک پذير خود را بيش از مدت و يا با نرخي کمتر از نرخهاي مقرر در اين جدول مستهلک نمايند، مشروط به اينکه فهرست دارايي‌هاي مربوط و نحوه استهلاک آنها را تا پايان انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه عملکرد سال تحصيل دارايي و يا در اولين سال استفاده از مقررات و ضوابط اين مجموعه به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام نمايد.
تبصره: حکم اين ماده براي دوره معافيت يا محاسبه ماليات با نرخ صفر جاري نخواهد بود.
ضمناً در راستاي مصوبه مذكور خاطرنشان مي‌سازد، مؤسسات مي‌توانند در اولين سال استفاده از مقررات و ضوابط اجرايي دارايي‌هاي استهلاك‌پذير، دارايي‌هاي تحصيل و خريداري شده قبل از سال 1395 خود را با رعايت مفاد مقررات ماده 19 اصلاحي ياد شده و تبصره آن پيش از مدت و يا با نرخي كمتر از نرخ‌هاي مقرر در جدول استهلاكات مالياتي، مستهلك نمايند.
ماده 20- در موارديکه مطابق جدول استهلاکات، نرخ و يا مدت خاصي براي برخي از داراييها پيش بيني نشده است و همچنين موارديکه نيازمند اصلاح ضوابط، شرح دارائيهاي استهلاک پذير، مدت و يا نرخ استهلاک باشد، مراتب توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
ماده 21- ضوابط اين مجموعه و جدول دارايي‌هاي استهلاک پذير (پيوست) در مورد اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم که سال مالي آنها از تاريخ 01/01/1395 و بعد شروع مي‌گردد، لازم الاجراء خواهد بود.
علي طيب نيا
وزير امور اقتصادي و دارايي
فهرست دارائي‌هاي استهلاک‌پذير موضوع ماده 149 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31/04/1394
گروه شرح دارايي‌هاي قابل استهلاک
دارایی های مشهود
1 صنايع مواد غذايي و آشاميدني و خدمات وابسته
2 صنايع نساجي، چرم، پوشاک و خدمات وابسته
3 صنايع سلولزي، کاغذي، چوبي و خدمات وابسته
4 صنايع لوازم خانگي و خدمات وابسته
5 ماشين‌هاي اداري، چاپ، تکثير و خدمات وابسته
6 صنايع توليد شيشه، چيني و خدمات وابسته
7 ماشين‌آلات و تأسيسات ساختماني، راهسازي، راهداري، تأسيسات فرودگاهي و خدمات وابسته
8 ساختمان‌ها و راهها
9 صنايع برق و الکترونيک
10 صنايع مخابرات
11 صنايع آبرساني و تصفيه آب و فاضلاب
12 صنايع فلزي، فولادسازي و ذوب فلزات
13 صنايع حمل و نقل و وسائط نقليه
14 صنايع توليد محصولات لاستيکي و پلاستيکي
15 صنايع توليد ماشين‌آلات بخش کشاورزي، دامداري، مرغداري و آبزيان
16 صنايع ماشين‌سازي
17 ماشين‌آلات بخش معدن
18 صنايع دارويي، بهداشتي، آزمايشگاهي و پزشکي
19 صنايع شيميايي
20 صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
21 دارايي‌هاي صنايع آب، برق و اتمي
22 دارايي‌هاي زيستي مولد
23 صنايع مشترک و تجهيزات خدمات و پشتيباني
24 صنايع متفرقه
دارایی های نامشهود
25 امتيازات و حقوق مالي

جدول استهلاکات مالیاتی موضوع ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394

شرح دارايي‌هاي قابل استهلاک

 

روش استهلاک
مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال)
دارايي‌هاي مشهود
گروه يک- صنايع مواد غذايي و آشاميدني و خدمات وابسته
1- ماشين‌آلات صنايع تهيه وتوليد انواع نان، خميرمايه نان و صنايع تخمير، آرد و بيکينگ پودر، ماکاروني و رشته، نشاسته وگلوکز، کيک، بيسکوئيت، کلوچه، تنقلات و اجناس خوراکي و مواد غذايي (آماده و غيرآماده)، شيريني جات، شکلات، سوهان، حلوا، گز و پشمک، قطاب، باقلوا، صنايع تبديلي (کمپوت، کنسرو، رب و سس، ترشي، شور، سرکه، مربا و…)، محصولات و فرآورده‌هاي لبني، پروتئيني و گياهي، انواع روغن نباتي و حيواني، انواع بستني و فرآورده‌هاي يخي خوراکي، انواع نوشيدني‌هاي گازدار و بدون گاز، آب معدني، چاي و قهوه، کاکائو، نسکافه، عرقيات و شيره‌هاي گياهي، شير خشک وغذاي آماده کودک، خشکبار و ميوه خشک، نمک، صنايع بسته‌بندي مواد غذايي، تجهيزات وابسته و
نظاير آنها.
10
2- ماشين‌آلات توليد قند، شکر، تصفيه شکر، آپارات‌ها و مخازن شربت 10
3- سرد خانه، سالن‌هاي سرد کننده و نگهداري مواد غذايي و سبزيجات و مواد خوراکي 10
4- انواع سنگ آسياب در سال اول استفاده در حساب هزينه پذيرفته مي‌شود.
گروه دو- صنايع نساجي، چرم، پوشاک و خدمات وابسته
ماشين‌آلات صنايع نساجي شامل ريسندگي، بافندگي، رنگرزي و
چاپ و تکميل، انواع نخ و طناب، الياف، پارچه، البسه و پوشاک،
کيف و کفش، ساک و چمدان، کمربند، محصولات خانگي نساجي نظير پتو، تشک، فرش، گليم و موکت، سايه بان، چتر، خيمه،
چادر، پشه بند، کيسه خواب، صنايع چرم، يراق‌آلات و ساير
محصولات نساجي و چرمي طبيعي و مصنوعي و ماشين‌آلات بسته‌بندي مربوط
8
گروه سه- صنايع سلولزي، کاغذي، چوبي و خدمات وابسته
1- ماشين‌آلات صنايع تهيه و توليد انواع کاغذ، خمير کاغذ، کارتن، مقوا، دستمال کاغذي، ظروف، جعبه، محصولات کاغذي تزئيني، بهداشتي و صنعتي و نظاير آنها 10
2- ماشين‌آلات صنايع تهيه و توليد انواع چوب، چوب بري، الوار، فيبر، نئوپان، تراورس، چوب فشرده، ام دي اف، فرميکا، مواد اوليه محصولات چوبي، کبريت‌سازي، ساير مصنوعات چوبي صنعتي، ساختماني، خانگي، اداري، تزئيني و نظاير آنها 10
گروه چهار- صنايع لوازم خانگي و خدمات وابسته
1- ماشين‌آلات صنايع توليد انواع لوازم خانگي و لوازم و تجهيزات آشپزخانه، آبسردکن، يخ ساز، آبگرمکن، کولر و نظاير آنها 10
2- انواع لوازم خانگي و لوازم و تجهيزات آشپزخانه و صنايع وابسته، آبسردکن، يخ ساز، آبگرمکن، کولر و نظاير آنها 6
گروه پنج- ماشين‌هاي اداري، چاپ، تکثير و خدمات وابسته
1- ماشين‌هاي پلي کپي، فتوکپي، تکثير، اوزاليد، زيراکس، صندوق مکانيزه فروش، دستگاههاي خودپرداز (ATM)، کارت خوان (POS)، صدور کارت، پين پد (Pin pad)، وب کيوسک (Web Kiosk)، کنترل امضاء، ماژول و روتر، اسکناس شمار، نوبت دهي، چک زني، پول شمار، سورتر، تست اسکناس و پرفراژ چک زني و ساير ماشين‌هاي اداري و تجهيزات وابسته 5
2- انواع نرم افزار، سيستم‌هاي رايانه‌اي و تجهيزات سخت‌افزاري وابسته 3
3- انواع ماشين‌هاي چاپ، مرکب‌سازي، برش، حروف‌سازي، کليشه و گراور و تجهيزات وابسته 15
4- حروف چاپخانه و کليشه و گراور در سال استفاده به حساب هزينه منظور مي‌شود.
گروه شش- صنايع توليد شيشه، چيني و خدمات وابسته
1- ماشين‌آلات صنايع تهيه و توليد انواع شيشه، آينه، کريستال، چيني و مصنوعات آنها اعم ازصنعتي، ساختماني، بهداشتي، طبي، تزئيني، پشم شيشه و نظاير آنها 8
2- کوره ذوب مواد و بوته 8
3- قالبها و ظروف و غلطک‌هاي مربوط به اين صنعت و آجر نسوز مورد مصرف کوره در سال استفاده در حساب هزينه منظور مي‌گردد.
گروه هفت- ماشين‌آلات و تاسيسات ساختماني، راهسازي، راهداري، تأسيسات فرودگاهي و خدمات وابسته
الف: – ماشين‌آلات و تاسيسات ساختماني، راهسازي، راهداري و خدمات وابسته
1- انواع ماشين‌آلات و تجهيزات ساختمان‌سازي، راهسازي، راهداري، شهرسازي و ابنيه‌سازي، حفاري، توليد آسفالت، جوشکاري و جوش زني، جرثقيل، فرودگاهي، خشک کن، بندري، اسکله‌سازي، سد‌سازي، لوله گذاري، پله‌هاي متحرک و ساير ماشين‌آلات مشابه 6
2- ماشين‌آلات توليد انواع لوازم، تأسيسات و تجهيزات مرکزي گرمايشي، سرمايشي و تهويه مطبوع ساختمانها

انواع لوازم، تأسيسات و تجهيزات مرکزي گرمايشي، سرمايشي و تهويه مطبوع ساختمانها

10
3- ماشين‌آلات و تجهيزات توليد انواع کاشي، سراميک، موزاييک، آجر، سفال بوته و پوکه، شن و ماسه، بتون،، بلوک و جدول، گچ و آهک، سيمان، گچ‌هاي پيش ساخته، لوله و ورق سيماني نسوز و پنبه نسوز و اتصالات مربوطه، ايزوگام، خانه‌هاي پيش ساخته، سيپورکس، انواع تيرچه بلوک و سقف بلوک، انواع لوازم آب و فاضلاب ساختمان و ساير مصالح ساختماني و خدمات مرتبط ماشين‌آلات سنگبري، سنگ کوبي، صيقل زني، سنگ شکن و آسياب‌ها 10
4- کليه قالب‌هاي مربوط به صنايع ساختماني وسيمان در سال استفاده در حساب هزينه منظور مي‌گردد.
ب: تأسيسات فرودگاهي
1- ساختمان‌ها و تأسيسات فني عملياتي و پشتيباني:
1-1- برج مراقبت پرواز، اپروچ و الکترونيک، مرکز کنترل فضاي کشور، پايانه بار هوشمند و ايمني زميني 15
2-1- ترمينال‌ها و آشيانه 12
2- سايت‌هاي هوانوردي 18
3- عوامل ميدان پروازي شامل باندهاي پروازي، تاکسيوي و پارکينگ هواپيما:
1-3- عوامل ميدان پروازي فرودگاههاي دو منظوره (ارائه دهنده خدمات به هواپيماهاي بازرگاني، تجاري و نظامي) 20
2-3- عوامل ميدان پروازي فرودگاههاي تک منظوره (ارائه دهنده خدمات به هواپيماهاي بازرگاني و تجاري) 15
4- محاوط خاص و عمومي فرودگاهي 10
5- سيستم روشنايي باند 20
6- بيکن گردان 15
گروه هشت- ساختمان‌ها وراهها
1- انواع ساختمانهاي مسکوني، اداري، تجاري، صنعتي، خدماتي، ورزشي و…، سالن‌ها، کارگاه‌ها، انبارها، اسکله‌ها و….
     الف) ساختمانهاي بتني و اسکلت فلزي 25
     ب) ساختمانهاي آجري و غيره 15
2- زيرسازي و روسازي انواع خطوط ريلي و جاده‌اي:

الف- زير‌سازي خطوط راه آهن شامل بستر خطوط، ترانشه‌ها، گالريها، آبروها، پلهاي بتوني، طاق سنگي، فلزي و تونلها

18
ب- روسازي خطوط راه آهن شامل انواع ريلها، تراورس چوبي، بتوني وفلزي، بالاست، سوزنهاي برقي ودستي، ادوات واتصالات ريل 15
ج- زير‌سازي و روسازي انواع جاده‌ها، خيابانها و پياده روهاي اختصاصي، پلهاي بتوني، طاق سنگي، فلزي و تونلها و کليه تجهيزات، ادوات و تأسيسات وابسته و تکميلي 10
3- درياچه مصنوعي 25
4- انواع استخر 15
گروه نه- صنايع برق والکترونيک
1- ماشين‌آلات تهيه و توليد کليه وسايل صوتي و تصويري الکترونيکي (تلويزيون، راديو، ضبط و. . .) و کليه ماشينهاي محاسباتي الکترونيکي و دستگاه‌هاي مونتاژ و ساير مواردمشابه 10
2- ماشين‌آلات تهيه و توليد انواع لامپ، چراغ، نورافکن، چراغهاي راهنمايي، ساير تجهيزات روشنايي برقي، انواع سيم و کابل، کليد و پريز، علايم خبري، انواع لوازم و تجهيزات برقي و الکترونيکي ساختماني و صنعتي، لوازم اندازه گيري برق و الکترونيک، انواع ترانس‌ها، ساير لوازم برقي و الکترونيکي، باطري خشک و تر و زغال‌هاي صنعتي و ساير موارد مشابه 8
3- ترانسفورماتور، تابلوهاي برق و ملحقات آن 10
گروه ده- صنايع مخابرات
1- ماشين‌آلات صنايع توليد تجهيزات و وسايل مخابراتي نظير تلفن، دکل‌هاي مخابراتي، رله‌ها، بردها، پست‌ها، بي سيم و ساير موارد مرتبط با صنعت مخابرات 10
2- مراکز مخابراتي و تجهيزات و وسايل مخابراتي 10
گروه يازده- صنايع آبرساني وتصفيه آب وفاضلاب
1- ماشين‌آلات تهيه و توليد پمپ‌ها و توربين‌هاي آبي و موتور پمپ‌ها و متعلقات مربوطه، تجهيزات تهيه آب صنعتي و سختي گيرها و يونيزاسيون آب و تصفيه آب و موارد مشابه 10
2- ماشين‌آلات تهيه و توليد تجهيزات آبرساني و اتصالات شبکه‌ها و وسايل انتقال آب، تصفيه فيزيکي و شيميايي و بيولوژيکي آب و مخازن مربوطه و موارد مشابه 15
3- ماشين‌آلات و تجهيزات تصفيه فاضلاب‌ها، شيرين کردن آب دريا و صنايع جنبي 10
4- سيستم آبرساني و فاضلاب کارخانه و تجهيزات مربوط، تلمبه خانه‌هاي چاههاي عميق و نيمه عميق با وسائل ومخازن مربوطه و چاه‌ها 12
گروه دوازده- صنايع فلزي، فولاد‌سازي و ذوب فلزات
1- انواع ماشين‌هاي پرس، پرس بريک و سري‌سازي ويژه توليد انبوه و سري‌سازي و امثالهم، انواع ماشين‌هاي برش و قيچي(مکانيکي، هيدروليکي و برقي) و سري‌سازي ويژه توليد انبوه وسري، انواع ماشين‌هاي ساخت ابزار و سري‌سازي ويژه توليد انبوه وسري 8
2- انواع ماشين‌هاي تراش اتوماتيک nc و cnc و فرز اتوماتيک و سري‌سازي ويژه توليد انبوه و سري به اضافه سايرماشين‌هاي nc براده‌برداري، انواع ماشين‌هاي تراش و فرز و صفحه تراش و دنده تراش و دريل‌هاي معمولي و کل ماشين‌هاي براده‌برداري براي کارهاي سري، انواع ماشين‌هاي فلزکاري از هر قبيل و آهنگري و قطعه‌سازي و قالب‌سازي، ماشين‌هاي چاقوسازي، تيغه‌سازي، تيغه تيزکني، تيغ‌سازي، مته‌سازي، سوهان‌سازي، گداز فلزات، موج دادن فلزات و تيغ صورت تراشي(توليدانبوه) 10
3- وسايل وتجهيزات جوشکاري (جوش برق، کاربيت، جوش نقطه، ارگون وغيره) و لحيم کاري 4
4- کوره‌هاي دستي غير اتوماتيک ثابت ودوار نفتي وبرقي و زغالي براي مصارف محدودو گازي 5
5- ماشين‌آلات قوطي‌سازي، بشکه‌سازي، چاپ فلزات ودربطري‌سازي، ماشين آلا ت لوله‌سازي، پروفيل‌سازي، سيم وتور سيمي وساير مصنوعات فلزي(توليدانبوه)، ماشين‌آلات جيک وفيکسچروقيدوبست واز اين قبيل 12
6- ماشين‌هاي توليدوتهيه يراق‌آلات، چفت و دستگيره و مغزي و فنرهاي نگهدارنده و قفل درب و پنجره و ازاين قبيل(توليدانبوه)، ماشين‌هاي ويژه ساخت طلاآلات و فلزات قيمتي و پرداخت آنها به طور سري‌سازي، ماشين‌آلات ويژه آبکاري وگالوانيزه کردن فلزات مانند آب گرم، آب نيکل ولعاب وغيره ماشين‌آلات تهيه و توليد پودرو الکتروجوش (توليدانبوه)، ماشين‌آلات ساخت و توليد ميز وصندلي فلزي و درب و پنجره (سري‌سازي)، ماشين‌آلات توليد صندوق نسوز، سايرماشين‌آلات وتجهيزات گروه صنايع فلزي ازقبيل پايه‌هاي فلزي انتقال نيرو، سقف‌هاي سوله، اسکلت فلزي و ساير موارد مشابه 10
7- ماشين‌آلات توليد ميخ وپرچ و مهره اتوماتيک و معمولي براي توليد انبوه، ماشين‌آلات نوردکاري و ساخت ورق‌هاي فلزي و غلطک‌ها براي توليدانبوه 12
8- ماشين‌آلات و تجهيزات ريخته گري و قالب گيري (سري‌سازي) 8
9- ماشين‌آلات و تجهيزات توليد و ريخته گري چدن و صنايع جنبي و کوره‌هاي بلند، فولاد ريزي مداوم و متناوب، مواد اوليه چدن و فولاد، نورد فولاد و آهن، تيرآهن، تسمه و نبشي، سپري آرماتور و ساير محصولات نورد و فولادهاي ساختماني، ورق آهن و فولاد و فولادهاي صنعتي، فولادهاي ضد زنگ و مخصوص و ساير موارد مشابه 8
10- ماشين‌آلات و تجهيزات توليد و ريخته گري آلومينيوم، مس و سرب و روي، ساير فلزات رنگين و نورد و تهيه محصولات 15
11- ماشين‌آلات و تجهيزات نورد آلومينيوم و مس و سرب و روي و توليد محصولات آنها 10
12- ماشين‌آلات و کوره و دستگاه تقطير ذغال سنگ و کک‌سازي 10
13-کليه قالب‌هاي ريخته گري و فلزکاري محصولات فوق و آجرهاي نسوز و ابزار عمل آتش خوار مورد مصرف کوره‌ها در سال استفاده در حساب هزينه پذيرفته مي‌شود.
14- انواع ابزار و لوازم کار در سال مورد استفاده به حساب هزينه منظور مي‌شود.
15- کليه ماشين‌آلات کارگاه‌هاي فلز کاري، تراشکاري و يدکي‌سازي (غير سري‌سازي)، کمکي وپشتيباني، کليه تجهيزات کارگاههاي کمکي و سرويس دهنده و پشتيباني 10
16- کليه ماشين‌آلات کارگاه‌هاي ريخته گري و پرداخت و يدکي‌سازي (غير سري‌سازي)، کمکي و پشتيباني 12
گروه سيزده- صنايع حمل و نقل و وسائط نقليه
1- ماشين‌آلات صنايع توليد انواع خودرو سبک و سنگين، انواع موتورسيکلت، دوچرخه و سه چرخه، تجهيزات جانبي متعلقه و ساير موارد مشابه آنها 10
2- ماشين‌آلات صنايع توليد انواع کشتي، انواع هواپيما و هلي کوپتر، انواع قطار زميني و زيرزميني و هوايي (شامل لوکوموتيو و واگن) و تجهيزات جانبي وابسته 15
3- ماشين‌آلات صنايع توليد انواع قايق و کرجي، گلايدر، کايت و بالون و تجهيزات جانبي وابسته و ساير موارد مشابه آنها 10
4- انواع خودرو اعم از سبک، سنگين و نيمه سنگين، انواع موتورسيکلت و تجهيزات جانبي وابسته

تذکر: انواع تاکسي، تاکسي بار و وانت بار4 سال

6
5- انواع هلي کوپتر و هواپيماهاي مسافري، باري، سم پاشي، نقشه‌برداري، آموزشي و… و تجهيزات جانبي وابسته 10
6- واگن، لوکوموتيو و ماشين‌آلات ريلي 20
7- انواع کشتي مسافري، باري، نفتکش، سردخانه دار و تجهيزات جانبي وابسته 12
8- انواع قايق و کرجي ديزلي و موتوري بنزيني، شناورها و تجهيزات جانبي وابسته 6
9- تجهيزات سرويس، نگهداري، تعمير،رنگ کاري و… مرتبط با انواع خودرو، کشتي، هواپيما، قطار و… 8
گروه چهارده- صنايع توليد محصولات لاستيکي و پلاستيکي
1- ماشين‌آلات صنايع توليد انواع محصولات و مصنوعات لاستيکي، پلاستيکي، فايبر گلاس، فوم، کائوچو و تجهيزات و قطعات مربوطه 10
2- ماشين‌آلات تهيه و توليد انواع ريخته گري‌هاي لاستيک براي مصارف صنعتي و قالب‌هاي آن 6
3- انواع غلطک براي ساخت پلاستيک 5
4- هزينه قالب‌ها از تاريخ شروع در حساب هزينه بهره‌برداري پذيرفته مي‌شود.
گروه پانزده- صنايع توليد ماشين‌آلات بخش کشاورزي، دامداري، مرغداري و آبزيان
1- صنايع توليد انواع ماشين‌آلات، ادوات و تجهيزات کشاورزي، دامداري، مرغداري و آبزيان و ساير تجهيزات مربوط 10
2- انواع ماشين‌آلات، ادوات و تجهيزات کشاورزي، دامداري، مرغداري و آبزيان و ساير تجهيزات مربوط

تذکر: انواع تراکتور مورد استفاده در ساير بخشها نيز مشمول اين رديف مي‌باشد.

6
3- ماشين‌آلات صنايع دخانيات و عمل آوري توتون وتنباکو و ساير موارد مشابه 8
4- ماشين‌آلات تهيه و توليد خوراک دام و طيور و سيلوکردن خوراک دام و مواد کنسانتره و آرد ماهي و موارد مشابه 8
گروه شانزده- صنايع ماشين‌سازي
ماشين‌آلات و کارخانجات توليد کمپرسور هواي فشرده، الکتروموتورو الکترو پمپ، موتورهاي بنزيني و ديزلي، پمپ‌هاي سانتريفيوژ و غيره، توربين‌هاي برق و بخار آب، بلبرينگ و رول بيرينگ، انواع پمپ‌هاي هيدروليک، تجهيزات ريخته گري و قالب گيري، ماشين‌آلات کارخانجات صنعتي و ساير موارد مشابه 10
گروه هفده- ماشين‌آلات بخش معدن
1- ماشين‌آلات معدن از قبيل دستگاه‌هاي شستشو و پرعيارسازي سنگ معدن، ريل، واگن، لوکوموتيو و لوله‌هاي آهن، ماشين‌آلات حفاري و استخراج معدن مانند دراگلين، سونداژ، بيلهاي مکانيکي، بارگن، انواع دريلها، انواع اسکاواتور، سنگ شکن، چکش معدن، آسياب، مخازن و تجهيزات مربوطه و همچنين ماشين‌آلات و تجهيزات مورد استفاده دراکتشاف معدن.

تذکر: استهلاک کاميون‌هاي مخصوص حمل مواد معدني که منحصراً براي حمل و نقل در داخل محوطه معادن مورد استفاده قرار مي‌گيرند و معمولاً در جاده‌هاي عمومي مورد استفاده قرار نمي‌گيرند، مشمول مقررات اين بند هستند.

5
2- وسايل جلوگيري از ريزش سقف معادن از قبيل تيرهاي بتوني، تيرهاي آهن، سيستم جک‌هاي هيدروليکي که در معادن به کار مي‌رود. 2
3- ماشين‌آلات و تجهيزات تغليظ و ذوب وتصفيه مواد معدني 8
تبصره يک- كليه هزينه‌هاي اکتشاف، امتياز بهره‌برداري و ساير مخارج سرمايه‌اي مربوط به قبل و حين بهره‌برداري و استخراج از معدن، به شرح زير قابل استهلاک مي‌باشد:

الف- هزينه‌هاي اکتشاف، تدارکات مقدماتي، تجهيز و آماده‌سازي و ساير مخارج مربوط که براي رساندن معدن به مرحله بهره‌برداري انجام مي‌شود، براي هرسال از تاريخ شروع بهره‌برداري به نسبت مقدار استخراج واقعي هرسال به مقدار ذخيره قطعي قابل برداشت طبق مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت، استهلاک پذير مي‌باشد.

ب- هزينه‌هاي مربوط به راه‌سازي وايجاد تونل‌ها و چاه‌هاي اصلي و ساير مخارج سرمايه‌اي که در حين استخراج انجام مي‌شود، از سال بعد از ايجاد و اتمام عمليات آنها، به نسبت ميزان استخراج واقعي هر سال به باقيمانده ذخيره قابل برداشت، مستهلک مي‌گردد.

ج- در صورت هرگونه افزايش يا کاهش در مقدار ذخيرة قابل برداشت معدن (با تأييد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط)، ميزان استهلاک به نسبت مقدار استخراج واقعي هر سال به مقدار ذخيرة قابل برداشت معدن (با احتساب افزايش يا کاهش مذکور) و به مأخذ مانده ارزش دفتري در تاريخ درج تغييرات ذخيره مذکور در پروانه، محاسبه خواهد شد.

د- چنانچه امتياز اکتشاف و بهره‌برداري معدن منتقل شود ويا از طرف صاحب امتياز با شخص ديگري به شراکت گذارده شود و يا صاحب امتياز آن را به عنوان سهم الشرکه خود به شرکت انتقال دهد، مبلغ پرداختي جهت تحصيل حق الامتياز ويا مبلغي که به عنوان سرمايه صاحب امتياز از اين بابت در شرکت گذارده شده، متناسب با مقدار استخراج واقعي هر سال نسبت به مقدار ذخيره قابل برداشت معدن، مستهلک مي‌گردد. معادني که در حال بهره‌برداري واگذار شود انتقال گيرنده پروانه مکلف است گواهي مقدار ذخيره قابل برداشت معدن را از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط دريافت و مأخذ محاسبه استهلاک قرار دهد.

هـ- در اجراي مقررات تبصره يک و بندهاي آن حداکثر ميزان هزينه استهلاک تا سقف بهاي تمام شده دارايي مي‌باشد.

تبصره 2- وفق مقررات بند 21 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم هزينه‌هاي اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداري نشده باشد، به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول تلقي مي‌گردد.

گروه هيجده- صنايع دارويي، بهداشتي، آزمايشگاهي و پزشکي
1- ماشين‌آلات توليد و بسته‌بندي انواع داروها و فرآورده‌هاي دارويي (اعم از انسان ودام)، انواع مواد و لوازم آرايشي و بهداشتي 10
2- ماشين‌آلات تهيه و توليد تجهيزات بيمارستاني، وسايل اتاق عمل و ساير وسايل پزشکي، دندانپزشکي و دامپزشکي 10
3- انواع وسايل و تجهيزات بيمارستاني، وسايل اتاق عمل و ساير وسايل پزشکي و پاراکلينيکي (آزمايشگاه، راديولوژي، فيزيوتراپي، طب هسته‌اي، راديوتراپي و…) و دندانپزشکي و دامپزشکي

تذکر: تيوب سي تي اسکن 3 سال

8
گروه نوزده- صنايع شيميايي
1- ماشين‌آلات صنايع توليد مواد اسيدي و بازي و سود و کربنات و بي کربنات دو سود، مواد شيميايي حلال و رزين‌ها، کودهاي شيميايي و ترکيبات ازت، سوپر فسفات، پتاس و… و ساير موارد مشابه 6
2- ماشين‌آلات صنايع توليدگازهاي اکسيژن، هيدروژن، هليوم و تجهيزات حمل ونقل و تخليه و پرکردن آنها و مخازن و کپسولها،واکس، ورني، بتونه و شمع، مواد اوليه پلاستيک،کاربيد، گوگرد، مواد شيميايي از مواد آلي و ساير موارد مشابه 8
3- ماشين‌آلات صنايع توليد انواع رنگ و تينر، لاک الکل، چسب، صمغ، انواع روغن صنعتي، معدني و روغن جلا و تصفيه خانه‌هاي مربوطه، گريس، مواد شيميايي از منابع معدني وساير موارد مشابه 12
4- ماشين‌آلات صنايع توليد و بسته‌بندي شوينده‌ها، پاک کننده‌ها و سموم دفع آفات نباتي و ساير انواع سموم 8
گروه بيست- صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
1- زمـينهاي چاههاي هيدروکربوري وکليه ماشـين‌آلات و تجهيزات و تأسيسات اکتشافي،توسعه‌اي، توليد و بهره‌برداري مخازن هيدروکربني و هيدروکربوري زميني و دريايي، فلات قاره، مخازن و پايانه‌هاي صادراتي هيدروکربني و هيدروکربوري و موارد مشابه مرتبط با آن 12
2- کليه ماشين‌آلات و تجهيزات و تأسيسات توليد، بهره‌برداري و توزيع گاز در کشور و کليه موارد مشابه مرتبط با آن. 12
3- کليه ماشين‌آلات و تجهيزات و تأسيسات آب و برق و بخار مرتبط با صنايع نفت و گاز و پتروشيمي. 12
4- کليه ماشين‌آلات و تجهيزات و تأسيسات توليد مواد پتروشيمي. 15
5- کليه ماشين‌آلات و تجهيزات و تأسيسات تصفيه نفت خام توسط پالايشگاهها و توزيع فرآورده‌هاي نفتي 15
6- کليه ماشين‌آلات و تجهيزات و تأسيسات مربوط به ايستگاهها و تلمبه خانه‌هاي تقويت فشار 12
7- کليه ماشين‌آلات و تجهيزات و تأسيسات حفاري 6
گروه بيست و يک- دارائيهاي صنايع آب، برق و اتمي
الف:صنعت آب:
1- ساختمانهاي بتني تأسيسات بهسازي،پمپاژ،تصفيه و نيروگاه آب 30
2- ساختمانهاي اسکلت فلزي تأسيسات بهسازي،پمپاژ،تصفيه و نيروگاه آب 20
3- ساختمانهاي آجري تأسيسات بهسازي،پمپاژ،تصفيه و
نيروگاه آب
10
4- مخازن بتني،ذخيره آب،لوله‌ها و کانال‌هاي آبرساني بتني 30
5- مخازن هوايي(فلزي) ذخيره آب، لوله‌هاي آبرساني چدني،تجهيزات تصفيه خانه‌ها و لوازم انبارها 15
6- سدها:رقم قطعي عمر مفيد اقتصادي هر سدي بنا بر نوع سطح و ميزان رسوبات آن توسط مقاطع کار مهندس مشاور،کارشناس وزارت نيرو و کارشناس سازمان آب تعيين خواهد شد. 100-35
7- تأسيسات سدها،تجهيزات مکانيکي و برق سدها 35
8- مخازن سدها و راههاي آبي 75
9- تونلها 50
10- قنوات،تجهيزات دستگاه ديگ بخار،لوله‌هاي آبرساني فولادي و دوکتيل،لوله‌ها و شيرهاي اصلي آتش نشاني و عمومي 25
11- چاههاي تأمين آب،تأسيسات مربوطه 8
12- ساختمان تأسيسات نيروگاه،ساير تأسيسات و تجهيزات نيروگاه به شبکه‌هاي انشعاب آب 20
13- تجهيزات پمپاژ برقي،ديزلي،آبي،بخاري،دستگاه‌هاي توليد برق و ساير تجهيزات پمپاژ، لوازم و وسايل آزمايشگاه و ساير تجهيزات و اموال عمومي 10
14- کنتورهاي آب 5
15- مطالعات اوليه(از قبيل مطالعات فني و تهيه پروژه):
بيشتر از يک ميليارد ريال 6
کمتر از يک ميليارد ريال 3
ب: صنعت برق:
1- وسايل و تجهيزات توليد( نيرو گاههاي بخاري و ديزلي):
1-1- ديگ بخار و تجهيزات مربوطه 20
2-1- توربوژنراتور و تجهيزات مربوطه 20
3-1- مولد‌هاي ديزلي و تجهيزات مربوطه 20
2- وسايل و تجهيزات توليد (نيروگاههاي گازي):
– توربو ژنراتور،توربوکمپرسور، اتاق احتراق و تجهيزات مربوطه 15
3- وسايل و تجهيزات و توليد ( نيروگاههاي چرخه ترکيبي):
1-3- ديگ بخار و تجهيزات مربوطه 20
2-3- توربوژنراتور و بخش بخار و تجهيزات مربوطه 20
3-3- توربوژنراتور و توربوکمپرسور واحدهاي گازي و تجهيزات مربوطه 15
4- مخازن سوخت و تجهيزات:
– مخازن سوخت و تجهيزات توليد (اعم از گازي،بخاري و ديزلي) 20
5- وسايل و تجهيزات توليد(برق آبي):
1-5- مخازن، سدها و آبروها مربوط به تاسيسات توليد 50
2-5- توربين‌ها، ژنراتورها و چرخهاي آبي 30
6- پره انواع توربين نيروگاههاي ترکيبي، آبي، گازي و… 5
7- وسايل و تجهيزات انتقال:
1-7- وسايل و تجهيزات پستها 20
2-7- خطوط انتقال و تجهيزات مربوطه (تيرها، برجها، سيم، کابل، مقره و….) 25
8- وسايل و تجهيزات توزيع:
1-8- پست‌ها و تجهيزات مربوطه             25
2-8- تيرها، برجها، سيمهاي هوايي و کابلهاي زميني 20
3-8- کنتورها و کابل سرويس مشترکين 20
4-8- تاسيسات روشنايي معابر 15
9- تاسيسات ديسپاچينگ:
1-9- تجهيزات کامپيوتر و مراکز کنترل 10
2-9- تجهيزات مخابراتي مراکز 10
3-9- ساير تجهيزات 10
10- ساختمانهاي محل نصب تاسيسات ديسپاچينگ و پستها و تجهيزات توليد، توزيع و انتقال برق 35
11- ساير تجهيزات توليد برق 15
ج: اتمي:
1- ماشين‌آلات توليد تجهيزات اتمي 5
2- ماشين‌آلات توليد کارخانجات آب سنگين و تجهيزات نيروگاه‌هاي هسته‌اي 5
3- تجهيزات و وسايل نگهداري فضولات (پسماند) هسته‌اي 10
گروه بيست و دو- دارائيهاي زيستي مولد
1- حيوانات زنده که به قصد توليدمثل، اصلاح نژاد و يا استفاده از محصولات و خدمات باحفظ حيات دارايي زيستي، نگهداري مي‌شود و قابليت استفاده در بيش از يکسال را دارند :
1-1- انواع دامهاي شيري، حيوانات باغ وحش و اسب 6
2-1- شتر مرغ و مرغ‌هاي تخمگذار 3
3-1- ساير موارد 5
2- گياهان که به قصد توليدکشاورزي ويا استفاده از محصولات و خدمات با حفظ حيات دارايي زيستي، نگهداري ميشود و قابليت برداشت يا استفاده در بيش از يکسال را دارند :
1-2- تاکستانها و درختان ميوه 10
2-2- چمن طبيعي 6
گروه بيست و سه- صنايع مشترک و تجهيزات خدمات و پشتيباني
1- کوره‌هاي بخار، ديگ‌هاي بخار و اجزا و تجهيزات مربوطه، برج‌هاي خنک کننده و تصفيه آب و پمپ و مخازن سوخت وغيره 15
2- موتورهاي مولد و ژنراتورها:
الف- موتورهاي مولد و ژنراتورها تا 750 دور در دقيقه 12
ب- موتورهاي مولد و ژنراتورها از 750 دور در دقيقه به بالا 20
3- آسانسورها و پله‌هاي برقي، انواع نوارنقاله و پل متحرک و ملحقات آن، ماشين‌ها و وسائلي که با باطري و هواي فشرده (پنوماتيک) و يا موتور کارمي کنند و ماشين‌هاي مولد هوا 15
4- ماشين‌هاي ويژه نظافت کارخانجات و جاروب گردگير 4
5- تجهيزات وسايل آزمايش و کنترل کمي و کيفي 15
6- تجهيزات آتش نشاني و سيستم اطفاء حريق 5
گروه بيست و چهار- صنايع متفرقه
1- تجهيزات اختصاصي بانک مرکزي همچون دستگاه چاپ اسکناس، ضرب سکه و … 8
2- ماشين‌آلات توليد‌آلات موسيقي، کالاهاي ورزشي، اسباب بازي و وسايل پارک‌هاي تفريحي و بازي اعم از برقي، پنوماتيکي، روغني و الکتريکي و غيره، تأسيسات تله کابين و تله اسکي و تله سيژ و موارد مشابه 10
3- تجهيزات و وسايل ورزشي، پارک‌هاي تفريحي و بازي اعم از برقي، پنوماتيکي، روغني و الکتريکي و غيره و تأسيسات تله کابين و تله اسکي و تله سيژ و موارد مشابه 10
4- چمن مصنوعي 8
5- ماشين‌آلات توليد زيپ، دکمه و وسايل خرازي 10
6- ماشين‌آلات قاليشويي، خشکشويي،اتوکشي، لباسشويي صنعتي و تجهيزات و لوازم جانبي متعلقه آنها 8
7- انواع تجهيزات مورد استفاده در ميادين مين نظير مين ياب، عمق ياب، بمب ياب، جي پي اس(GPS) و اس جي پي اس(SGPS) و نظاير آنها 2
8- ماشين‌آلات توليد اسلحه، مهمات و ادوات جنگي 6
9- اموال و اثاثيه هتل‌ها و متل‌ها و مسافرخانه‌ها و رستوران‌ها و سينما و تئاتر و مؤسسات تعليم و تربيت و موارد مشابه 5
10- ماشين‌آلات و تجهيزات سينمايي، فيلم‌برداري، عکاسي، صداگذاري، نورپردازي، حرکتي، مونتاژ، چاپ وظهور فيلم و دوبلاژ، نمايش فيلم و آپارات‌ها، سيستم صدا و نمايش ديجيتال و موارد مشابه 6
11- دوربين‌هاي فلکي و تجهيزات مربوط به ستاره شناسي ونجوم و غيره 15
12- ماشين‌آلات تهيه و توليد مداد، خودکار، قلم وخودنويس و فندک و موارد مشابه 10
13- ساير ماشين‌آلات، تجهيزات و ادوات مختلف که در اين جدول پيش بيني نشده است 6
دارايي‌هاي نامشهود
گروه بيست و پنج- امتيازات و حقوق مالي
1- امتيازات وبهاي خريد فرمول و علايم تجاري و صنعتي وغيره:

1-1- براي توليد مقدار معيني باشد به نسبت توليد هرسال به کل توليد معين شده

2-1- قرارداد براي مدت معيني منعقد شده باشد به نسبت مدت قرارداد

3-1- مبلغ مشخصي براي هر سال باشد در همان سال قابل استهلاک است

4-1- در ساير شرايط 2
2- حق التأليف، حق التصنيف، ساير حقوق خريداري انحصاري 4
3- بهاي تمام شده و حق الامتياز انواع فيلم‌هاي ايراني و خارجي در سال اول نمايش به حساب هزينه منظور مي‌شود.
4- مخارج ايجاد و يا توسعه دارايي‌هاي نامشهود با رعايت استانداردهاي حسابداري مربوط به عنوان دارايي‌هاي نامشهود شناسايي و از زمان شروع به بهره‌برداري از دارايي، حداکثر تا پنج سال مستهلک مي‌گردد. در موارديکه مخارج مذکور به ايجاد دارايي نامشهود منجر نشود، مخارج انجام شده در سال احراز اين موضوع به حساب هزينه منظور مي‌شود.