1

آیین‌نامه اجرایی بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها


به پيوست تصويب نامه شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هيأت محترم وزيران، موضوع تنفيذ آيين‌نامه اجرايي ماده(17)قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104)قانون مالياتهاي مستقيم (موضوع تصويب نامه شماره 90836/ت 48793هـ مورخ 18/4/1392) بعنوان آيين‌نامه اجرايي بند 48 قانون بودجه سال 1392 كل كشور در ارتباط با تجديد ارزيابي دارائيها جهت اجراء، ارسال و ابلاغ مي‌گردد.
معاون مالياتهاي مستقيم – سازمان امورمالياتي