1

نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده ۱۰ آیین‌نامه تجدید ارزیابی داراییها


پيرو بخشنامه‌هاي شماره 27577/230/د مورخ 17/8/1391 و شماره 14977/230/د مورخ 3/6/1392 موضوع آيين‌نامه‌هاي اجرايي بند 39 قانون بودجه سال1391كل كشور و ماده (17) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين بند 48 قانون بودجه سال1392كل كشوردر ارتباط با تجديد ارزيابي داراييها، به پيوست نمونه فرم تاييديه موضوع ماده 10 آيين‌نامه‌هاي مزبور كه لازم است بنگاه‌هاي اقتصادي در مهلت مقرر به اداره امور مالياتي تسليم نمايند جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.بديهي است چنانچه هر يك از موديان در اجراي مقررات ماده 272 ق.م.م از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي استفاده نموده و نسبت به تكميل جدول و اظهارنظر حسب مقررات ماده 10 آيين‌نامه مذكور در گزارش حسابرسي مالياتي تسليمي به اداره امور مالياتي ذيربط در مهلت مقرر اقدام نموده باشند به منزله تسليم فرم فوق‌الذكر خواهد بود.
سازمان امور مالياتي