1

صدور گواهی اقامت مالیاتی برای اشخاص


پيرو بخشنامه شماره 72907/21۰ مورخ 14/11/1388 و در اجراي مقررات موافقتنامه‌هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف منعقده موضوع ماده ۱۶۸ و نيز مفاد ماده ۱۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم، بمنظور تسهيل و تسريع امور و تکريم ارباب رجوع، فرآيند جديد صدور گواهي‌هاي اقامت براي اشخاص حقيقي و حقوقي را به شرح زير مقرر مي‌دارد:
۱- دريافت درخواست صدور گواهي اقامت واسناد و مدارک لازم از متقاضي توسط دفتر قراردادها و امور بين‌الملل، به صورت حضوري يا الکترونيکي (فرم پيوست)؛
۲- بررسي اسناد و مدارک دريافتي و درخواست ساير اطلاعات و مدارک تکميلي از متقاضي و عنداللزوم استعلام از مراجع ذيصلاح؛
۳- تأييد و صدور گواهي اقامت مزبور توسط مقام صلاحيتدار مالياتي يا نماينده مجاز وي؛
۴- تحويل نسخه اصل به متقاضي و ارسال رونوشت به اداره کل امور مالياتي ذيربط براي درج در پرونده مالياتي متقاضي؛
توضيح: ادارات امور مالياتي عنداللزوم مي‌توانند در اجراي مفاد موافقتنامه‌هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، اطلاعات تکميلي مؤديان را از کشور گيرنده گواهي اقامت از طريق دفتر قراردادها و امور بين‌الملل استعلام نمايند؛
۵- ارسال رونوشت گواهي به وزارت امور خارجه براي انعکاس به مقام صلاحيتدار کشور گيرنده گواهي اقامت.
سازمان امور مالياتي کشور