1

جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ق.م.م


با عنايت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص ميزان جرايم موضوع ماده 169 مکرر الحاقي مصوب 27/11/1380 قانون ماليات‌هاي مستقيم با توجه به تبصره 6 ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31/4/1394 بدينوسيله اعلام مي‌گردد:
نظر به اينکه به موجب ماده 281 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31/4/1394 ” تاريخ اجراي اين قانون ( مصوب 31/4/1394) به استثناي مواردي که در همين قانون ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، از ابتدا سال 1395 مي‌باشد ليکن کليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 اين قانون که سال مالي آنها از 1/1/1394 و بعد از آن شروع مي‌شود از لحاظ تسليم اظهارنامه، ترتيب رسيدگي و مقررات ماده272 و نرخ مالياتي، مشمول احکام اين قانون مي‌باشند.”بنابراين با توجه به اينکه قانون گذار در تبصره 6 ماده 169 قانون اخيرالذکر براي جرايم موديان به واسطه عدم اجراي احکام ماده 169مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1380 ترتيب ديگري در نظر گرفته است لذا مفاد تبصره فوق (محاسبه، مطالبه و وصول جرايم موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1380 بر اساس مقررات ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394) پانزده روز پس از انتشار قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31/4/1394 لازم‌الاجرا مي‌باشد. ضمناً لازم به يادآوري است موارد فوق در خصوص کليه پرونده‌هاي اشخاص مشمول اجراي مفاد ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 که در مرحله رسيدگي و يا مراجع حل اختلاف مالياتي مطرح مي‌باشند جاري است.
سازمان امور مالياتي کشور