1

تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده


با عنايت به بند (1) تصويب‌نامه شماره 171343/505820 مورخ 26/12/1394 هيات محترم وزيران و با توجه به وضعيت اقتصادي و به‌منظور حمايت از توليد و تکريم موديان محترم مالياتي، بنا به اختيار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم، بدين‌وسيله بخشودگي جرايم قابل بخشش (اعم از جرايم موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده) مودياني که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به پرداخت بدهي مالياتي قطعي‌شده اعم از ماليات عملکرد و ماليات و عوارض ارزش افزوده خود اقدام نمايند با رعايت قوانين و مقررات ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده و ساير قوانين و مقررات مربوط، به آن اداره‌کل تفويض مي‌گردد.
بنابراين در صورتي که هر يک از موديان نسبت به پرداخت بدهي مالياتي قطعي‌شده هر يک از عملکرد، سال يا دوره‌هاي مالياتي خود تا مهلت مقرر تعيين‌شده اقدام نمايند، با ارائه درخواست بخشودگي جرايم و رعايت مقررات مربوط، جرايم متعلقه قابل بخشودگي مي‌باشد. در ضمن مودياني که قبل از مصوبه مذکور نسبت به پرداخت بدهي مالياتي خود اقدام نموده‌اند درخصوص مانده جرايم متعلقه مشمول اين بخشنامه مي‌باشند. بديهي است پس از مهلت مذکور تقويض اختيارات قبلي حسب مورد ملاک عمل مي‌باشد. مقتضي است ادارات کل امور مالياتي اطلاع‌رساني لازم را به منظور برخورداري موديان محترم مالياتي از تسهيلات يادشده به‌عمل آورند.