1

زمان ارائه فهرست اطلاعیه‌های واصله مربوط به خرید، فروش، واردات، صادرات، قرارداد و… به مؤدیان مالیاتی


با توجه به درخواست مؤديان مالياتي در خصوص در اختيار ‌قرار دادن اطلاعيه‌هاي واصله به سازمان امور مالياتي كشور مرطوب به هر مؤدي و ارائه مهلت براي تهيه اسناد و مدارك و يا اصلاح آنها در سامانه مربوط، بدين وسيله مقرر مي‌گردد: گروه‌ها و مأموران مالياتي رسيدگي‌كننده به پرونده عملكرد مؤديان مالياتي، مكلفند در زمان ابلاغ دعوت‌نامه موضوع ماده 229 ق.م.م به مؤديان، نسبت به ارائه تصوير هر نوع اطلاعات از جمله فهرست و يا ليست اطلاعيه‌هاي خريد، فروش، واردات، صادرات، قرارداد و… كه در هنگام رسيدگي مورد استناد قرار مي‌گيرد به آنها اقدام نمايند.