1

صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی برای ارائه به مقامات ذی‌صلاح خارجی


در راستاي تکريم ارباب رجوع، تسريع امور موديان مالياتي و اصلاح گردش کار موجود، فرآيند صدور گواهي‌ عدم بدهي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي براي ارايه به مقامات ذيصلاح خارجي، توسط معاونت پژوهش، برنامه‌ريزي و امور بين‌الملل (دفتر قراردادها و امور بين‌الملل) به شرح زير مقرر مي‌گردد:
1- دريافت درخواست صدور گواهي عدم بدهي و اسناد و مدارک لازم از متقاضي توسط دفتر مذکور، به صورت حضوري يا الکترونيکي (فرم پيوست)؛
2- بررسي اسناد و مدارک دريافتي و در صورت نياز، درخواست ساير اطلاعات و مدارک تکميلي از متقاضي؛
3- استعلام از سامانه وصول و اجراي تحت وب سازمان و عنداللزوم، دفتر اطلاعات مالياتي و مبارزه با پولشويي و يا ساير مراجع ذيصلاح؛
توضيح: در اجراي مفاد اين بند، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف مدت ده روز نسبت به ارسال پاسخ استعلام مذکور اقدام نمايند.
4- در صورت احراز عدم بدهي، تهيه پيش نويس گواهي عدم بدهي توسط دفتر مزبور و تأييد و صدور آن توسط مقام صلاحيتدار مالياتي يا نماينده مجاز وي به‌منظور ارايه به مقامات ذيصلاح خارجي؛
5- تحويل نسخه اصل به متقاضي و ارسال رونوشت به اداره کل امور مالياتي ذيربط براي درج در سوابق مالياتي متقاضي؛
توضيح: ادارات امور مالياتي عنداللزوم مي‌توانند در اجراي مفاد قوانين موافقتنامه‌هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورها، اطلاعات تکميلي موديان را از طريق دفتر قراردادها و امور بين‌الملل سازمان متبوع از سازمان مالياتي کشور گيرنده گواهي استعلام نمايند.
6- ارسال رونوشت گواهي مزبور به وزارت امور خارجه براي انعکاس به مقام صلاحيتدار کشور گيرنده گواهي.
مقتضي است در اجراي مفاد بخشنامه شماره 4109/200 مورخ 11/3/92 ادارات کل امور مالياتي و وصول و اجراي ذيربط در زمان مقتضي نسبت به درج اطلاعات بدهي‌هاي مالياتي کليه موديان در سامانه مزبور اقدام نمايند. بديهي است مسئوليت هرگونه تأخير در ثبت اطلاعات مزبور با مديران کل مربوطه خواهد بود.
شايان ذکر است که تکليف درج اطلاعات بدهي هاي مالياتي موديان در سامانه مذکور شامل ادارات کل ماليات بر ارزش افزوده نيز مي‌گردد.