1

وصول مالیات موضوع برگ قطعی مالیات


به قرار اطلاعات واصله برخي از حوزه‌هاي مالياتي پس از صدور رأي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر، در صورت شکايت مودي از رأي موصوف به شوراي عالي مالياتي با برداشت نادرست از مفاد ماده 259 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 برگ قطعي ماليات را بدون اقدام تا صدور رأي شوراي مزبور نگهداري نموده و از وصول ماليات موضوع برگ قطعي و يا ارسال آن به واحد وصول و اجرا خودداري مي‌نمايند. اين عمل مخالف نص صريح ماده قانوني مذکور بوده و فقط حسب درخواست کتبي مودي و در صورت سپرده وجه نقد يا تضمين بانکي و يا معرفي وثيقه ملکي يا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول مميز کل حوزه مالياتي باشد، رأي هيأت مذکور تا صدور رأي شوراي عالي مالياتي موقوف الاجراء خواهد بود. بنابراين به منظور اجراي صحيح حکم قانوني مذکور توجه مسئولين ذيربط را به نکات ذيل جلب مي‌نمايد:
1- حوزه مالياتي مکلف است پس از ابلاغ رأي هيأت تجديد نظر بلافاصله نسبت به صدور و ابلاغ برگ قطعي ماليات اقدام و بعد از گذشت ده روز ابلاغ برگ مزبور، در صورت استنکاف مودي از پرداخت ماليات با ارسال نسخه برگ قطعي ماليات در تهران به اداره کل وصول و اجراي مالياتها ودر شهرستانها به قسمت وصول و اجرا نسبت به وصول به موقع ماليات اقدام و از تعويق استيفاي حقوق دولت خودداري نمايند.
2- در مواردي که مودي تقاضاي توقف عمليات اجرايي وصول مالياتها را دارد، فقط در صورت احراز تسليم شکايت مودي از راه هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر به شوراي عالي مالياتي، اداره کل وصول و اجرا و يا واحد وصول و اجراي مربوطه برحسب مورد و با اخذ تضمين‌هاي مذکور در ماده قانوني ياد شده تا صدور رأي شوراي عالي مالياتي از ادامه عمليات اجرايي خودداري نمايند.
3- مميزين کل مالياتي بر حسب وظايف قانوني مسئوليت دارند ضمن آموزش و ارشاد مامورين تشخيص ماليات تحت سرپرستي خود نسبت به حسن اجراي مقررات ماده 259 قانون ياد شده و مفاد اين بخشنامه کنترل مستمر اعمال و در صورت مشاهده تخلف مراتب را از طريق مديران کل ادارات مالياتي ذيربط به دادستاني انتظامي مالياتي و نيز دفتر اينجانب گزارش نمايند.
بديهي است مسئوليت عمومي نظارت بر اقدامات مميزين کل مالياتي در موارد فوق به عهده مديران کل ادارات مالياتي خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور