1

ابلاغ آیین ­نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۷۷ قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴

به پیوست آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده 77 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 موضوع تصویب نامه شماره 31470/ت 52966 هـ مورخ 20/3/1396 هیأت محترم وزیران برای اطلاع و اقدام لازم، ابلاغ می­گردد.25-22/3

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پیوست