1

بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل خودرو که تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۶ نسبت به پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ اقدام نمایند.

پیرو دستورالعمل شماره 508/96/200 مورخ 20/03/1396 درجهت تکریم صاحبان مشاغل خودرو که در خردادماه سال 1396 موفق به پرداخت مالیات عملکرد سال 1395 نشده­ اند، باتوجه به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم،جریمه موضوع ماده 190 قانون مذکور برای مودیان مذکور که نسبت به نسبت به پرداخت مالیات عملکرد سال 1395 حداکثر تا پایان تیرماه سال 1396 اقدام نمایند، با رعایت مقررات موضوع ماده 191 قانون فوق قابل بخشودگی خواهدبود.26-31/3

سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور